TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast

Kód výrobku: 12869

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast

Triamcinolon Léčiva ung se používá k léčení neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. ekzém, lupénka, drobné, povrchové popáleniny, kožní reakce na silné oslunění nebo na podráždění různými chemickými látkami, svědivé a pálivé pupence po poštípání hmyzem. Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

sp.zn. sukls116148/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Triamcinolon Léčiva ung mast triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Triamcinolon Léčiva ung a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon Léčiva ung používat
 3. Jak se přípravek Triamcinolon Léčiva ung používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Triamcinolon Léčiva ung uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Triamcinolon Léčiva ung a k čemu se používá

Přípravek Triamcinolon Léčiva ung je dermatologikum (přípravek k ošetření kůže) obsahující kortikosteroidní hormon. Léčivá látka triamcinolon-acetonid je nadledvinkový hormon pro místní použití na kůži. Působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou, přecitlivělostní reakci při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. Léčivý účinek přípravku je patrný již v prvých hodinách po použití a trvá až 36 hodin. Triamcinolon Léčiva ung se používá k léčení neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. ekzém, lupénka, drobné povrchové popáleniny, kožní reakce na silné oslunění nebo na podráždění různými chemickými látkami, svědivé a pálivé pupence po poštípání hmyzem.

Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon Léčiva ung

používat

Nepoužívejte přípavek Triamcinolon Léčiva ung:

 • jestliže jste alergický(á) na triamcinolon-acetonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, kožní nemoci vyvolané hnisotvornými bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolon-acetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce,
 • k ošetřování ran a vředů, omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje hojení. Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože pro používání přípravku v těhotenství, při kojení a rovněž u malých dětí musí být závažné důvody.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Triamcinolon Léčiva ung se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména:

 • pokud jste těhotná, zvláště v 1. trimestru,
 • u kojenců,
 • u pacientů s akné, růžovkou a periorální dermatitidou.

Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin) a nejizvících se zánětů kůže v obličeji. Nesmí přijít do styku s očními spojivkami. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. Opatrně je třeba ošetřovat postižená místa ve zvukovodu při proděravěném bubínku. Přípravek nelze aplikovat na prsní bradavky kojících matek.

Další léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon Léčiva ung

Přípravek Triamcinolon Léčiva ung snižuje při současném používání účinnost antibiotických zásypů a mastí. Při riziku vstřebávání triamcinolonu kůží musí vzít lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků celkově podávaných léků. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které již užíváte nebo hodláte užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Triamcinolon Léčiva ung.

Přípravek Triamcinolon Léčiva ung obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. Jak se přípravek Triamcinolon Léčiva ung používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nanáší v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně, po výrazném zlepšení 1× denně. Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem. Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolonu Léčiva ung, než jste měl(a)

Příznaky akutního předávkování jsou obvykle vratné a ustupují samovolně po snížení frekvence ošetření nebo po přerušení léčby.

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon Léčiva ung

Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Triamcinolon Léčiva ung

Předčasné ukončení léčby může vést k návratu příznaků onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při krátkodobé terapii jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní a samovolně vratné. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden),
 • pálení kůže,
 • svědění,
 • pocit napětí a podráždění kůže,
 • potničky,
 • nadměrná reakce na slunění*,
 • akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním kortikoidů*,
 • vyrážka v oblasti úst*,
 • poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*,
 • nadměrné ochlupení*,
 • ztenčení kůže*,
 • rozšíření cévek*,
 • zčervenání*,
 • mírné krvácení do kůže*,
 • tvorba žlutavých pupínků (milia)*,
 • pajizévky (strie)*.
 • mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • rozmazané vidění.

Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20 % tělesného povrchu přípravkem Triamcinolon Léčiva ung se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky:

 • poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvinek, - onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin, - zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí), - oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka v místě, kde vzniká zrakový nerv (zejména u malých dětí),
 • zpomalení růstu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Triamcinolon Léčiva ung uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zpozorujete jakékoliv změny barvy nebo konzistence.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Triamcinolon Léčiva ung obsahuje

 • Léčivou látkou je triamcinoloni acetonidum; jeden gram masti obsahuje triamcinoloni acetonidum 1 mg (0,1 %).
 • Dalšími složkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin.

Jak přípravek Triamcinolon Léčiva ung vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: mast nažloutlé barvy. Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12869
Kód EAN: 8594739050389
Kód SÚKL: 2829
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Příbalový leták

Příbalový leták TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast

Příbalovou informaci k produktu TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast.pdf

Recenze

Recenze TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast

Diskuze

Diskuze TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM Mast

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám