SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok

Kód výrobku: 19641

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok

sp.zn.sukls44362/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Solu-Medrol 62,5 mg/ml

Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Solu-Medrol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solu-Medrol používat
 3. Jak se přípravek Solu-Medrol používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Solu-Medrol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Solu-Medrol a k čemu se používá

Přípravek Solu-Medrol obsahuje methylprednisolon. Má silný protizánětlivý, imunosupresivní a antialergický účinek. Je vhodný k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek, jako například:

ENDOKRINNÍ PORUCHY

 • primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison; syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá)
 • akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů)
 • šokový stav v důsledku adrenokortikální insuficience, šokový stav s možnou účastí adrenokortikální insuficience neodpovídající na konvenční léčbu
 • před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě
 • vrozená adrenální hyperplazie
 • nehnisavá tyreoiditida
 • hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním

ONEMOCNĚNÍ REVMATICKÉHO PŮVODU

Jako doplňková terapie pro krátkodobou aplikaci (k překlenutí akutní epizody nebo při exacerbaci stavu) při:

 • posttraumatické osteoartritidě - akutní nespecifické tendosynovitidě
 • synovitidě při osteoartritidě - akutní dnavé artritidě
 • akutní a subakutní bursitidě - psoriatické artritidě
 • epikondylitidě - ankylozující spondylitidě
 • revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat udržovací léčbu nízkými dávkami)

SYSTÉMOVÁ AUTOIMUNNÍ ONEMOCNĚNÍ (imunokomplexová)

Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech při:

 • akutní revmatické karditidě - polyarteritis nodosa
 • systémové dermatomyositidě (polymyositidě) - Goodpastureově syndromu
 • systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě)

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • pemfigus - těžká psoriáza
 • exfoliativní dermatitida - mycosis fungoides
 • bulózní herpetiformní dermatitida - těžká seborrhoická dermatitida
 • těžké erythema multiforme (Stevens -Johnsonův syndrom)

ALERGICKÉ STAVY

Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při:

 • asthma bronchiale - sezónní nebo celoroční alergické rhinitidě
 • kontaktní dermatitidě - reakcích z přecitlivělosti na léčivé přípravky
 • atopické dermatitidě - urtikariálních posttransfúzních reakcích
 • sérové nemoci - akutním neinfekčním laryngeálním edému

OČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko, jakým je:

 • herpes zoster ophthalmicus - sympatická oftalmie
 • iritida, iridocyklitida - zánět předního segmentu
 • chorioretinitida - alergická konjunktivitida
 • difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida - alergická marginální ulcerace rohovky
 • neuritida optiku - keratitida

GASTROINTESTINÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

K překlenutí závažných období onemocnění při:

 • ulcerózní kolitidě (systémová terapie) - regionální enteritidě (systémová terapie)

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • plicní sarkoidóza - aspirační pneumonie
 • středně těžká až těžká pneumocystová pneumonie u nemocných s AIDS (jako doplňková léčba v průběhu prvních 72 hodin léčby infekce Pneumocystis jiroveci )
 • fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza plic, pokud se přípravek podává současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií
 • Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými - exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

prostředky (CHOPN)

 • berylióza

HEMATOLOGICKÉ PORUCHY

 • získaná (autoimunitní) hemolytická anémie - erytroblastopénie (anémie červených krvinek)
 • sekundární trombocytopenie u dospělých - vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie
 • idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována)

NEOPLASTICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Při paliativní léčbě:

 • leukémií a lymfomů u dospělých - akutní leukémie dětského věku
 • ke zlepšení kvality života nemocných v terminální fázi nádorového onemocnění

EDEMATÓZNÍ STAVY

 • k vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie

NERVOVÝ SYSTÉM

 • mozkový edém při nádoru - primárním či metastatickém, nebo v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií
 • akutní poranění míchy. Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu.
 • akutní exacerbace sclerosis multiplex

RŮZNÉ

 • tuberkulózní meningitida s obstrukcí likvorových cest nebo hrozící obstrukcí, pokud se použije současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií
 • trichinóza s neurologickým nebo myokardiálním postižením
 • prevence nevolnosti a zvracení při protinádorové chemoterapii
 • při orgánové transplantaci

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solu-Medrol používat

Nepoužívejte přípravek Solu-Medrol

 • jestliže je pacient/ka alergický/á (přecitlivělý/á) na methylprednisolonum nebo na kteroukoli další složku přípravku Solu-Medrol
 • jestliže pacient/ka trpí systémovými mykózami
 • pro intratekální podání
 • pro epidurální podání

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno.

Přípravek nesmí být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solu-Medrol je zapotřebí:

Imunosupresivní účinek/ zvýšená náchylnost k infekcím:

 • Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce. Během jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou rezistenci a neschopnost lokalizovat infekci. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická, protozoární nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, avšak mohou být i závažné s fatálním průběhem. Výskyt infekčních komplikací vzrůstá se zvyšující se dávkou kortikosteroidů.
 • Osoby užívající léky, které potlačují imunitní systém, jsou náchylnější k infekcím než zdraví jedinci. Například plané neštovice a spalničky mohou mít vážnější, nebo dokonce fatální průběh u dětí s oslabenou imunitou nebo dospělých užívajících kortikosteroidy.
 • Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresivní dávky kortikosteroidů kontraindikováno.
 • Vakcíny obsahující mrtvé či inaktivované mikroorganizmy mohou být nemocným na imunosupresivních dávkách kortikosteroidů podávány, avšak odpověď na tyto vakcíny může být oslabena.
 • Indikovaná imunizace může být prováděna u nemocných na neimunosupresivních dávkách kortikosteroidů.
 • Použití kortikosteroidů při aktivní tuberkulóze je nutno omezit jen na případy fulminantní nebo diseminované tuberkulózy, kdy se kortikosteroid podává při léčbě onemocnění ve spojení s příslušným antituberkulózním režimem.
 • Jsou-li kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo tuberkulinovou reaktivitou, je nutné tyto pacienty pozorně sledovat, protože může dojít k reaktivaci onemocnění. Během dlouhodobé léčby kortikosteroidy by měl/a pacient/ka dostávat chemoprofylaxi.
 • U nemocných užívajících kortikosteroidy byl hlášen výskyt Kaposiho sarkomu. Přerušení léčby kortikosteroidy může vyústit v klinickou remisi.

Role kortikosteroidů u septického šoku byla sporná, časné studie uváděly jak prospěšné, tak i škodlivé účinky. V nedávné době byla doplňková léčba kortikosteroidy navrhnuta jako prospěšná u pacientů s dlouhodobým septickým šokem, kteří trpí nedostatečností nadledvin. Nicméně jejich rutinní použití při septickém šoku se nedoporučuje. Systematické přezkoumání krátkodobých, vysokodávkových kortikosteroidů jejich používání nepodpořilo. Meta-analýzy a revize nicméně ukazují, že delší podávání (5- 11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může vést ke snížení mortality, zejména u pacientů se septickým šokem závislým na vasopresorech.

Krev a lymfatický systém

 • Kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé látky používat s opatrností v kombinaci s kortikosteroidy.

Účinky na imunitní systém

 • Mohou se vyskytnout alergické reakce. Protože u pacientů léčených kortikosteroidy došlo ojediněle ke vzniku kožních reakcí a anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, je třeba před podáním učinit řádná bezpečnostní opatření, zvláště má-li pacient/ka v anamnéze alergii na jakýkoliv lék.

Účinky na endokrinní systém

 • U pacientů léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, je indikována zvýšená dávka rychle účinkujících steroidů před, během a po stresující situaci.
 • Farmakologické dávky kortikosteroidů podávaných po delší dobu mohou vést k supresi osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) (sekundární nedostatečnost kůry nadledvin). Stupeň a trvání vzniklé adrenokortikální nedostatečnosti jsou u pacientů rozdílné a závisí na dávce, frekvenci, čase podání a délce léčby glukokortikoidy. Tento účinek lze minimalizovat pomocí podávání přípravku obden.
 • Kromě toho může dojít k akutní nedostatečnosti nadledvin vedoucí k fatálnímu konci, pokud jsou glukokortikoidy vysazeny náhle.
 • Lékem vyvolaná sekundární nedostatečnost nadledvin může být tedy minimalizována postupným snižováním dávky. Tento typ relativní nedostatečnosti může přetrvávat i několik měsíců po ukončení léčby, proto by měla být v každé stresové situaci, vzniklé v tomto období, obnovena hormonální terapie.
 • Steroid "abstinenční syndrom", zdánlivě nesouvisející s adrenokortikální nedostatečností, se může také vyskytnout po náhlém vysazení glukokortikoidů. Tento syndrom zahrnuje příznaky, jako jsou: nechutenství, nevolnost, zvracení, letargie, bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubů, deskvamace, bolesti svalů, ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto účinky jsou vyvolány spíše náhlou změnou koncentrace glukokortikoidů než nízkou hladinou kortikosteroidů.
 • Vzhledem k tomu, že glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, nepodávat glukokortikoidy pacientům s Cushingovou nemocí.
 • U pacientů s hypotyreózou je účinek kortikosteroidů větší.

Poruchy metabolismu a výživy

 • Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, mohou zvýšit hladinu glukózy v krvi, zhoršit již existující diabetes a učinit náchylným na diabetes mellitus pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy.

Psychiatrické účinky

 • V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, insomnie, změn nálady, změn osobnosti, závažných depresivních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí.
 • U systémových steroidů se mohou vyskytnout potenciálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky. Příznaky se zpravidla objeví během několika dní nebo týdnů po zahájení léčby. Většina reakcí se obnoví buď po snížení dávky nebo vysazení, i když specifická léčba může být nezbytná. Po vysazení kortikoidů byly hlášeny psychologické účinky, frekvence není známa. Pacienti/pečovatelé by měli být podporováni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacienta vyskytnou psychické příznaky, zejména pokud je podezření na depresivní náladu nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/pečovatelé by měly dávat pozor na možné duševní poruchy, které se mohou objevit buď během nebo bezprostředně po snižování dávky/vysazení systémových steroidů.

Účinky na nervový systém

 • Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů trpících záchvaty.
 • Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s myasthenia gravis (viz také myopatie v Muskuloskeletálních účincích níže).
 • I když kontrolované klinické studie prokázaly, že kortikosteroidy jsou účinné při urychlení ústupu akutních exacerbací roztroušené sklerózy, neprokázaly, že kortikosteroidy mají vliv na konečný výsledek nebo přirozený průběh tohoto onemocnění. Studie prokázaly, že k dosažení signifikantního účinku jsou nezbytné relativně vysoké dávky kortikosteroidů.
 • V souvislosti s intratekálním/epidurálním podáním byly hlášeny závažné nežádoucí účinky (viz bod Možné nežádoucí účinky).
 • U pacientů užívajících kortikosteroidy byla hlášena epidurální lipomatóza, typicky při dlouhodobém užívání vysokých dávek.

Účinky na oči

 • U nemocných s očním postižením při infekci herpes simplex a herpes zoster ophtalmicus by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností vzhledem k hrozbě perforace rohovky.
 • Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit posteriorní subkapsulární katarakty a nukleární katarakty (zejména u dětí), exoftalmus, nebo zvýšený nitrooční tlak, což může vést ke glaukomu s možným poškozením optického nervu. Vznik sekundární plísňové a virové infekce oka může být vyšší u pacientů léčených glukokortikoidy.
 • Léčba kortikosteroidy byla spojena s centrální serózní chorioretinopatií, která může vést k odchlípení sítnice.

Účinky na kardiovaskulární systém

 • Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze,

mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit náchylnými pro další kardiovaskulární účinky, pokud jsou podávány vysoké dávky a dlouhodobě. Proto u těchto pacientů používat kortikosteroidy uváženě a věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby dalšímu monitorování srdeční činnosti. Nízká dávka a střídavé podávání může snížit výskyt komplikací léčby kortikosteroidy.

 • Po rychlém intravenózním podání velkých dávek methylprednisolonu (více než 0,5 g podaného za méně než 10 minut) byly hlášeny poruchy srdečního rytmu a/nebo cirkulační kolaps a/nebo srdeční zástava. Po podání velké dávky methylprednisolonu byl hlášen výskyt bradykardie, jejíž výskyt nemusí být závislý na rychlosti podání nebo délce trvání infuze.
 • Systémové kortikosteroidy používat v případě srdečního selhání s opatrností a pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné,

Účinky na cévní systém

Trombóza včetně tromboembolické nemoci byla hlášena u kortikosteroidů. V důsledku toho by kortikosteroidy měly být podávány s opatrností u pacientů, kteří jsou nebo mohou být náchylní k tromboembolickým příhodám. Steroidy používat s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Účinky na gastrointestinální systém

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou vyvolat akutní zánět slinivky břišní.

 • Neexistuje obecná shoda, zda kortikosteroidy jsou samy o sobě zodpovědné za žaludeční vředy, které se vyskytly v průběhu léčby, nicméně léčba glukokortikoidy může maskovat příznaky žaludečního vředu, takže k perforaci nebo krvácení může dojít bez výrazných bolestí. Léčba glukokortikoidy může maskovat zánět pobřišnice nebo jiné známky či příznaky spojené s gastrointesinálními poruchami jako je perforace, obstrukce či zánět slinivky břišní. V kombinaci s nesteroidními protizánětlivými léky (NSA) existuje zvýšené riziko rozvoje gastrointestinálních vředů.
 • U nemocných s nespecifickou ulcerózní kolitidou by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností v případě hrozby perforace, abscesu nebo jiných hnisavých infekcí, u nemocných s divertikulitidou, čerstvými střevními anastomózami, nebo aktivními nebo latentními peptickými vředy.

Hepatobiliární účinky

Cyklické pulzní intravenózní podání methylprednisolonu (obvykle v dávkách 1 g/den) může vést k poškození jater vyvolanému lékem, například k akutní hepatitidě. Doba do nástupu akutní hepatitidy může činit několik týdnů či déle. Po přerušení léčby bylo pozorováno odeznění nežádoucí příhody.

Účinky na muskuloskeletální systém

 • Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie; nejčastěji tyto případy zahrnovaly nemocné s poruchami nervosvalového přenosu (myastenia gravis) nebo nemocné souběžně užívající anticholinergika, jako jsou přípravky ovlivňující nervosvalový přenos (pankuronium). Tyto formy akutní myopatie mají generalizovanou formu, mohou postihovat oční a dýchací svalstvo a mohou vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatin kinázy. Po vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až měsíce.
 • Osteoporóza je běžný, ale zřídka rozpoznaný nežádoucí účinek spojený s dlouhodobým užíváním vysokých dávek glukokortikoidů.

Poruchy ledvin a močových cest

 • Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s nedostatečností ledvin. V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný.

Vyšetření

Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku, retenci sodíku a vody, a zvýšené vylučování draslíku. Je méně pravděpodobné, že se tyto účinky vyskytnou u syntetických derivátů, s výjimkou jejich použití ve vysokých dávkách. Dietní omezení soli a doplnění draslíku může být nezbytné. Všechny kortikoidy zvyšují vylučování vápníku.

Poranění, otravy a komplikace

 • Systémové kortikosteroidy nejsou indikovány k léčbě traumatického poranění mozku a proto by se u těchto případů neměly rutinně používat. Výsledky multicentrické studie odhalily zvýšenou mortalitu za 2 týdny nebo 6 měsíců po zranění u pacientů, kterým byl podáván methylprednisolon sukcinát sodný v porovnání s pacienty léčenými placebem. Nebyla stanovena příčinná souvislost s léčbou methylprednisolon sukcinátem sodným.

Jiné nežádoucí příhody

Protože komplikace léčby glukokortikoidy závisí na velikosti dávky a délce léčby, je nutno v každém jednotlivém případě zvážit riziko/přínos ve vztahu k dávce a trvání léčby, zda použít denní nebo přerušovanou léčbu.

Pro kontrolu stavu by měla být použita nejnižší možná dávka kortikosteroidu a pokud je možné snížení dávky, mělo by být postupné.

Kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé léky je nutno používat s opatrností v kombinaci s kortikosteroidy.

Feochromocytomová krize, která může být fatální, byla hlášena po podání systémových kortikosteroidů. Kortikosteroidy by se měly podávat pouze pacientům s podezřením nebo identifikovaným feochromocytomem po zhodnocení přínosu a rizika.

Pediatrická populace

Důležité informace o některých složkách přípravku

Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje benzylalkohol.

Benzylalkohol může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.

Konzervační látka benzylalkohol byla u pediatrických pacientů spojena se závažnými nežádoucími příhodami, včetně „gasping syndromu“ a úmrtí. I když je příjem benzylalkoholu při normálních terapeutických dávkách tohoto přípravku zpravidla podstatně nižší než dávky hlášené v souvislosti s „gasping syndromem“, není známo, jaké je minimální množství benzylalkoholu, při kterém se může vyskytnout toxicita. Riziko toxicity vyvolané benzylalkoholem závisí na podaném množství a schopnosti jater detoxifikovat tuto chemickou látku. Rozvoj toxicity může být pravděpodobnější u předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností.

Pečlivě sledovat růst a vývoj kojenců a dětí dlouhodobě léčených kortikosteroidy. Růst může být potlačen u dětí, kterým jsou glukokortikoidy podávány dlouhodobě, denně v rozdělených dávkách a použití takového režimu by mělo být omezeno na nejnutnější případy. Střídavé podávání glukokortikoidů obvykle zabrání vzniku nebo minimalizuje tyto nežádoucí účinky.

Kojenci a děti dlouhodobě léčeni kortikosteroidy jsou více ohroženi výskytem zvýšeného nitrolebního tlaku.

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní.

Další léčivé přípravky a přípravek Solu-Medrol

Methylprednisolon je substrátem pro cytochrom P450 (CYP) a je metabolizován především enzymem CYP3A4. CYP3A4 je dominantní enzym z nejpočetnější CYP podskupiny v játrech dospělých lidí. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, hlavní fázi I metabolického kroku pro endogenní a syntetické kortikoidy. Mnoho dalších sloučenin jsou také substrátem CYP3A4, některé z nich (stejně jako jiné léky) prokázaly, že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (exprese) nebo inhibicí enzymu CYP3A4.

CYP3A4 inhibitory - Léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují plazmatické koncentrace CYP3A4 léků, jako je methylprednisolon. V přítomnosti inhibitoru CYP3A4 může být potřeba titrovat dávku methylprednisolonu, aby se zabránilo vzniku steroidní toxicity.

Induktory CYP3A4 - Léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. Současné podávání může k dosažení požadovaného výsledku vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu.

Substráty CYP3A4 - V přítomnosti jiného substrátu pro CYP3A4 může být jaterní clearance methylprednisolonu ovlivněna s odpovídajícími úpravami dávkování. Je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného se mohou pravděpodobněji vyskytnout při souběžném podávání.

NON-CYP3A4-zprostředkované účinky - Další interakce a účinky, které se objevují u methylprednisolonu, jsou popsány v tabulce níže.

Antivirotika (jako je ritonariv, indinavir) a farmakokinetické urychlovače (jako je kobicistat) používané k léčebě HIV.

Tabulka 1 obsahuje seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo účinků methylprednisolonu.

Tabulka 1. Významné lékové nebo látkové interakce/účinky s methylprednisolonem

Třída nebo typ léku

- LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

Antibakteriální léky

 • ISONIAZID CYP3A4 INHIBITOR. Navíc, je možný účinek methylprednisolonu na zvýšení rychlosti acetylace a clearance isoniazidu. Antibiotikum, Antituberkulotikum
 • RIFAMPIN CYP3A4 INDUKTOR Antikoagulancia (perorální)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je variabilní. Existují údaje jak o zvýšení i o snížení účinku antikoagulancií, pokud jsou podávány současně s kortikosteroidy. Proto by se k udržení požadovaného antikoagulačního účinku měly monitorovat indexy. Antikonvulziva

 • KARBAMAZEPIN

CYP3A4 INDUKTOR (a SUBSTRÁT) Antikonvulziva

 • FENOBARBITAL
 • FENYTOIN

CYP3A4 INDUKTOR Anticholinergika

 • NEUROMUSKULÁRNÍ BLOKÁTORY Kortikosteroidy mohou ovlivnit účinek anticholinergik. 1) Při současném podávání vysokých dávek kortikosteroidů a anticholinergik, jako jsou neuromuskulární blokátory, byla hlášena akutní myopatie (pro další informace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění, účinky na muskuloskeletální systému). 2) Antagonismus neuromuskulární blokády vyvolané pankuroniem a vekuroniem byl hlášen u pacientů užívajících kortikosteroidy. Tuto interakci lze očekávat u všech kompetitivních neuromuskulárních blokátorů. Anticholinesterázy Steroidy mohou snížit účinky anticholinesteráz u myasthenia gravis. Antidiabetika Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy mohou zvýšit koncentrace glukózy v krvi, může být nutná úprava dávkování antidiabetik. Antiemetika
 • APREPITANT
 • FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Antimykotika

 • ITRAKONAZOL
 • KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Farmakokinetické urychlovače -KOBICISTAT CYP3A4 INHIBITOR Antivirotika

 • INHIBITORY HIV- CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) 1) Inhibitory proteázy, jako jsou indinavir a ritonavir, mohou zvýšit

Třída nebo typ léku

- LÉK nebo LÁTKA Interakce/Účinek

PROTEÁZY plazmatické koncentrace kortikosteroidů. 2) Kortikosteroidy mohou indukovat metabolismus inhibitorů HIV- proteázy s následným snížením plazmatických koncentrací. Inhibitory aromatázy

 • AMINOGLUTETHIMID Aminoglutethimidem vyvolané potlačení funkce nadledvin může zabránit endokrinním poruchám způsobeným dlouhodobou léčbou glukokortikoidy. Blokátory vápníkového kanálu
 • DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Kontraceptiva (perorální)

 • ETHINYLESTRADIOL/ NORETHISTERON

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

 • GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

CYP3A4 INHIBITOR Imunosupresiva

 • CYKLOSPORIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) 1) K vzájemné inhibici metabolismu dochází při souběžném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být pravděpodobnější při souběžném podávání. 2) Při současném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu byly hlášeny křeče. Imunosupresiva

 • CYKLOFOSFAMID
 • TAKROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT Makrolidová antibiotika

 • KLARITHROMYCIN
 • ERYTHROMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Makrolidová antibiotika

 • TROLEANDOMYCIN CYP3A4 INHIBITOR NSA (nesteroidní protizánětlivé léky)
 • ASPIRIN ve vysokých dávkách (kyselina acetylsalicylová) 1) Může být zvýšený výskyt gastrointestinálního krvácení a ulcerace, pokud jsou kortikosteroidy podávány s NSA. 2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové, což může vést ke sníženým hladinám salicylátů v séru. Ukončení léčby methylprednisolonem může vést ke zvýšeným hladinám salicylátů v séru, což by mohlo mít za následek zvýšené riziko toxicity salicylátů. Látky odbourávající draslík Pokud jsou kortikosteroidy podávány současně s látkami odbourávajícími draslík (např. diuretika, amfotericin B), měli by být pacienti pečlivě sledováni pro rozvoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokalémie existuje také při současném užívání kortikosteroidů u amfotericinu B, xantenů nebo beta2 agonistů.

Inkompatibility Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se, aby se natrium-methylprednisolon- sukcinát podával odděleně od ostatních látek, které jsou podávány prostřednictvím i.v. podání. Léky, které jsou v roztoku fyzikálně nekompatibilní s natrium-methylprednisolon-sukcinátem zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na alopurinol sodný, doxapram-hydrochlorid, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, glukonát vápenatý, vekuronium-bromid, rokuronium-bromid, cisatrakurium-besylát, glykopyrolát, propofol (pro další informace viz bod 6.2).

Těhotenství, kojení a plodnost

Plodnost

Studie na zvířatech prokázaly, že kortikosteroidy nepříznivě ovlivňují plodnost.

Těhotenství

Některé studie se zvířaty ukázaly, že kortikosteroidy, pokud se během těhotenství aplikují ve vysokých

dávkách, mohou způsobit malformaci plodu. Nezdá se však, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku vrozených abnormalit. Protože nebyly provedeny adekvátní reprodukční studie s methylprednisolon sukcinátem u lidí, měl by být tento léčivý přípravek použit v těhotenství pouze po pečlivém posouzení poměru přínosu a rizika pro matku a plod.

Některé kortikosteroidy snadno prostupují placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn zvýšený výskyt nižší porodní váhy u dětí narozených ženám užívajících kortikosteroidy. Ukazuje se, že u lidí je riziko nízké porodní váhy závislé na dávce a může být minimalizováno podáváním nižších dávek kortikosteroidů. Děti narozené matkám, jimž byly během těhotenství podány vyšší dávky kortikosteroidů, je nutno pozorně sledovat a co nejdříve odhalit případné známky adrenální nedostatečnosti, přestože pravděpodobnost jejího výskytu u novorozenců, kteří byli nitroděložně vystaveni působení kortikosteroidů, se jeví být velmi malá.

Nejsou známy žádné účinky kortikosteroidů na porodní stahy a samotný porod. U dětí, narozených ženám léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství, byl pozorován šedý zákal.

Benzylalkohol může prostupovat placentou. (Viz odstavec Důležité informace o některých složkách přípravku).

Kojení

Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka. Kortikosteroidy procházející do mateřského mléka mohou potlačit růst a ovlivňovat endogenní produkci glukokortikoidů u kojenců. Tento léčivý přípravek by se měl používat během kojení pouze po pečlivém posouzení poměru přínosu a rizika pro matku a plod.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinek kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl soustavně zkoumán. Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, porucha rovnováhy, poruchy vidění a únava. V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Solu-Medrol 62,5 mg/ml obsahuje sodík

Balení 125 mg tohoto přípravku obsahuje 16,6 mg sodíku v jedné lahvičce Act-O-Vial. Balení 250 mg tohoto přípravku obsahuje 32,7 mg sodíku v jedné lahvičce Act-O-Vial. Balení 500 mg tohoto přípravku obsahuje 58,6 mg sodíku v jedné lahvičce. Balení 1000 mg tohoto přípravku obsahuje 117,1 mg sodíku v jedné lahvičce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Solu-Medrol používá

Methylprednisolon se podává ve formě intravenózní injekce nebo infuze nebo ve formě intramuskulární injekce. Při léčbě akutních stavů se dává přednost podání ve formě intravenózní injekce.

Doporučené dávkování a způsob podání přípravku Solu - Medrol:

Doplňující léčba při život ohrožujících stavech:

Doporučená dávka přípravku Solu-Medrol je 30 mg/kg methylprednisolonu, aplikovaného i.v. po dobu alespoň 30 minut. Tuto dávku lze opakovat každých 4-6 hodin až po dobu 48 hodin.

Revmatická onemocnění nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace)

: Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. 1 g/den po dobu 1 až 4 dnů nebo 1 g jednorázově 1x měsíčně po dobu 6 měsíců

Systémový Lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace):

Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného.

Sclerosis multiplex nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbací):

Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 - 5 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného.

Edemové stavy jako například Glomerulonefritida nebo Lupoidní nefritida (nebo v průběhu

exacerbací):

Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. 30 mg/kg každý druhý den po dobu 4 dnů nebo 1 g/den po dobu 3, 5 nebo 7 dnů.

Terminální fáze nádorového onemocnění:

Podává se intravenózně 125 mg/den po dobu až 8 týdnů.

Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií

 • mírně až středně těžká emetogenní chemoterapie:

Solu-Medrol 250 mg i.v. aplikovat po dobu alespoň 5 minut jednu hodinu před zahájením chemoterapie, na začátku chemoterapie a při propuštění. Ke zvýšení účinku lze použít spolu s první dávkou Solu-Medrolu i injekce chlorovaného fenothiazinu.

Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií

 • silně emetogenní chemoterapie:

Solu-Medrol 250 mg aplikovat alespoň po dobu 5 minut s příslušnými dávkami metoklopramidu nebo butyrofenonu jednu hodinu před zahájením chemoterapie, pak Solu-Medrol 250 mg i.v. na začátku chemoterapie a v době propuštění.

Akutní poranění míchy - terapie musí být zahájená do 8 hodin od úrazu

 • Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzní léčby.

Při zahájení léčby do 3 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infuze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 23 hodin.

Při zahájení léčby v průběhu 3 - 8 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infuze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 47 hodin. Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzní léčby.

Pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci u nemocných s AIDS - léčba by měla být zahájena v průběhu prvních 72 hodin antibiotické léčby.

Je možno podávat 40 mg i.v. každých 6 až 12 hodin s postupným snižováním po dobu maximálně 21 dní nebo do ukončení léčby pneumocystové infekce. V důsledku zvýšeného výskytu reaktivace tuberkulózy u nemocných s AIDS by u této vysoce rizikové skupiny mělo být v průběhu léčby kortikosteroidy zváženo podání protimykobakteriální léčby. Nemocní by měli být rovněž sledováni na výskyt jiných latentních infekcí.

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

Používají se dva léčebné režimy: 0,5 mg/kg intravenózně po 6 hodinách po dobu 72 hodin nebo 125 mg intravenózně každých 6 hodin po

dobu 72 hodin s postupným snižováním dávky a přechodem na perorální léčbu. Celková doba podání kortikosteroidů by měla trvat alespoň 2 týdny.

Jako doplňková léčba v dalších indikacích -

Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a nenahrazuje běžnou léčbu.

Počáteční dávka se pohybuje mezi 10 až 500 mg podle klinických potíží, které se léčí. Těžké akutní stavy si mohou vyžádat po krátké období vyšší dávky. Počáteční dávku, až 250 mg, je nutno aplikovat i.v. po dobu alespoň 5 minut; dávka vyšší než 250 mg se aplikuje nejméně 30 minut. Následné dávky lze podávat i.v. nebo i.m. v intervalech podle odpovědi pacienta a klinického stavu. Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a ne náhradu běžné léčby.

K zabránění problémů s kompatibilitou a stabilitou je vhodné přípravek Solu-Medrol podávat kdykoliv je to možné odděleně buď jako bolus nebo oddělenou žilní linkou.

Použití u dětí

Dávky používané u dětí jsou zpravidla nižší, avšak měly by být voleny spíše na základě závažnosti zdravotního stavu a odpovědi na léčbu než podle věku a tělesné váhy. Dávky by neměly být nižší než 0,5 mg/kg za 24 hodin.

Dávkování při akutní laryngitidě:

U dětí s akutní laryngitidou může dávka dosáhnout 3-4 mg/kg.

Dávkování při akutní exacerbaci bronchiálního astmatu:

U dětí s akutní exacerbací bronchiálního astmatu může dávka dosáhnout 10 mg/kg.

Dávkování při anafylaxi a polytraumatu:

U dětí s anafylaxí a s polytraumatem může dávka dosáhnout 30 mg/kg.

Předávkování

Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Zprávy o akutní toxicitě a/nebo úmrtí po předávkování kortikoidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje specifické antidotum, léčba je podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Solu-Medrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky, jejichž četnost z dostupných údajů nelze stanovit, jsou typické pro všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního přípravku byla pozorována uvedená reakce.

 • Infekce, oportunní infekce, zánět pobřišnice.
 • Leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek).
 • Přecitlivělost na lék (včetně anafylakoidní nebo anafylaktické reakce).
 • Rozvoj cushingoidních příznaků, hypopituitarismus, steroidní abstinenční syndrom.
 • Metabolická acidóza, porucha tolerance glukózy, hypokalemická alkalóza, dyslipidémie, zvýšená potřeba insulinu (nebo perorálních antidiabetik), retence sodíku, retence tekutin, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek zvýšení hmotnosti), lipomatóza, epidurální lipomatóza (patologické nahromadění tuku v epidurálním prostoru páteřního kanálu).
 • Afektivní poruchy (včetně citové lability, depresivní nálady, euforie, citové lability, drogové závislosti, sebevražedných myšlenek), psychické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie (zhoršení)), stav zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost.
 • Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily (benigní intrakraniální hypertenze)), záchvat, ztráta

paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy,.

 • Exoftalmus, glaukom, šedý zákal, chorioretinopatie (onemocnění sítnice a cévnatky).
 • Závrať.
 • Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů), arytmie.
 • Trombóza, hypertenze, hypotenze, trombotické příhody.
 • Plicní embolie, singultus.
 • Žaludeční krvácení, perforace střev, žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického vředu), pankreatitida, ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, bolest břicha, nadýmání, průjem, dyspepsie, nauzea.
 • Angioedém, ekchymózy, petechie, atrofie kůže, kožní strie, hypopigmentace kůže, hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, akné, zvýšená potivost.
 • Osteonekróza, patologické zlomeniny, zpomalení růstu, svalová atrofie, myopatie, osteoporóza, neuropatická artropatie, artralgie, myalgie, svalová slabost.
 • Nepravidelná menstruace.
 • Zhoršené hojení ran, periférní edém, reakce v místě vpichu, únava, malátnost.
 • Zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, snížení draslíku v krvi, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy.
 • Šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře. Methylprednisolon může poškodit játra, byl hlášen zánět jater a zvýšení hodnot jaterních enzymů zvýšená srážlivost krve

U intratekálního/epidurálního způsobu podání byly hlášeny následující nežádoucí účinky: arachnoiditida, funkční gastrointestinální poruchy/dysfunkce močového měchýře, bolesti hlavy, meningitida, paraparéza/paraplegie, záchvat, senzorické poruchy. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známá.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Solu-Medrol uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nenaředěný přípravek uchovávejte při teplotě do 30 oC. Po naředění roztok ihned spotřebujte.

Přípravek Solu-Medrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Solu-Medrol obsahuje

Balení ve dvoukomorové lahvičce Act-O-Vial:

 • Léčivou látkou je 125 mg methylprednisolonum ve 2 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 165,75 mg) nebo 250 mg methylprednisolonum ve 4 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 331,5 mg).
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný. Rozpouštědlo: voda na injekci.

Balení v lahvičce s práškem pro přípravu injekčního roztoku a s lahvičkou rozpouštědla

 • Léčivou látkou je 500 mg methylprednisolonum v 8 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 663 mg) nebo 1000 mg methylprednisolonum v 16 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 1330 mg).
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný. Rozpouštědlo: benzylalkohol, voda na injekci.

Jak přípravek Solu-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení

Balení 125 mg a 250 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo:

Kompaktní dvoukomorová skleněná lahvička Act-O-Vial se dvěma pryžovými zátkami (vnitřní odděluje rozpouštědlo od lyofilizátu, vnější zátka je opatřena hliníkovým krytem a ochranným plastovým víčkem ), krabička.

Velikost balení: 125 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 2 ml rozpouštědla 250 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 4 ml rozpouštědla

Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo:

Zapertlovaná lahvička s Al krytem a plastovým chráničem (1 lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku a l lahvička rozpouštědla), krabička.

Velikost balení: 500 mg - jedna lahvička s 500 mg léčivé látky + lahvička s 7,8 ml rozpouštědla 1000 mg - jedna lahvička s 1000 mg léčivé látky + lahvička s 15,6 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 3. 2017


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

U parenterálně podávaných přípravků je nutno před aplikací, pokud to forma roztoku a způsob balení umožní, zkontrolovat zbarvení roztoku a zjistit, zda neobsahuje částečky.

a) Act-O-Vial dvoukomorová lahvička

 1. Stiskněte zátku z umělé hmoty a vytlačte rozpouštědlo do dolního oddílu.
 2. Jemně zatřepejte, aby se roztok dobře promíchal.
 3. Sejměte kryt z umělé hmoty ve středu zátky.
 4. Sterilizujte horní část zátky vhodným desinfekčním roztokem.
 5. Zaveďte jehlu kolmo středem zátky tak hluboko, aby bylo vidět špičku jehly. Lahvičku obraťte a natáhněte dávku.

b) Do lahvičky se sterilním práškem přidejte za aseptických podmínek ředící roztok. Používejte pouze k tomuto účelu určený ředící roztok.

Příprava roztoku pro i.v. infuzi K přípravě roztoku pro i.v. infuzi je nutno nejdříve rozpustit Solu-Medrol podle pokynů. Léčbu lze zahájit podáváním přípravku Solu-Medrol i.v. po dobu alespoň 5 minut (dávky do 250 mg včetně) až po nejméně 30 minut (dávky vyšší než 250 mg). Následné dávky se nabírají a aplikují podobným způsobem. Podle potřeby lze medikaci podávat i ve formě zředěných roztoků smícháním rozpuštěného přípravku s glukózou 5% ve vodě, normálním fyziologickým roztokem, glukózou 5% v 0,45% nebo 0,9% chloridu sodném.

Inkompatibility Kompatibilita a stabilita intravenózních roztoků natrium-methylprednisolon-sukcinátu v intravenózních směsích s jinými léky závisí na pH směsi, koncentraci, času, teplotě a schopnosti methylprednisolonu se rozpouštět. Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se vždy, kdy je to možné, podat roztok natrium-methylprednisolon-sukcinátu odděleně od jiných léčiv, buďto v samostatné i.v. injekci, pomocí komůrky k i.v. aplikaci léčiv, nebo prostřednictvím dvojcestné kanyly ve tvaru Y pro i.v. infuzi, jež zajistí oddělené podání léku.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 19641
Kód EAN: 8594036500747
Kód SÚKL: 9710
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Terapie glukokortikoidy je čistě symptomatická, vyjma substituční léčby některých endokrinologických onemocnění. Endokrinní poruchy - primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison; syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá); - akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů); - před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě; - vrozená adrenální hyperplazie; - nehnisavá tyreoiditida; - hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním. Onemocnění revmatického původu Jako doplňková léčba pro krátkodobou aplikaci (překlenout akutní epizodu nebo exacerbaci) při: - posttraumatické osteoartritidě; - synovitidě při osteoartritidě; - revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat udržovací léčbu nízkými dávkami); - akutní a subakutní bursitidě; - epikondylitidě; - akutní nespecifické tendosynovitidě; - akutní dnavé artritidě; - psoriatické artritidě; - ankylózující spondylitidě. Systémová autoimunní onemocnění (imunokomplexová) Během exacerbace nebo jako udržovací léčba ve vybraných případech při: - systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě); - akutní revmatické karditidě; - systémové dermatomyositidě (polymyositidě); - polyarthritis nodosa; - Good Pasturově syndromu. Kožní onemocnění - pemfigus; - těžké erythema multiforme (Steven-Johnsonův syndrom); - exfoliativní dermatitida; - bulózní herpetiformní dermatitida; - těžká seborrhoická dermatitida; - těžká psoriáza; - mycosis fungoides; - urtikaria. Alergické stavy Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při: - asthma bronchiale; - kontaktní dermatitidě; - atopické dermatitidě; - sérové nemoci; - sezónní nebo pylové alergické rhinitidě; - reakcích přecitlivělosti na léky; - urtikariálních posttransfúzních reakcích; - akutním neinfekčním laryngeálním edému (lékem první volby je epinefrin). Oční onemocnění Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko jakým je: - herpes zoster ophthalmicus; - iritida, iridocyklitida; - chorioretinitida; - difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida; - neuritida optiku; - sympatická oftalmie. Gastrointestinální onemocnění K překlenutí období onemocnění při: - ulcerózní kolitidě (systémová terapie); - regionální enteritidě (systémová terapie). Respirační onemocnění - plicní sarkoidóza; - berylióza; - fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza plic, pokud se přípravek podává současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií; - Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými prostředky; - aspirační pneumonie. Imunosupresivní terapie - orgánová transplantace. Hematologické poruchy - získaná (autoimunitní) hemolytická anémie; - idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována); - sekundární trombocytopénie u dospělých; - erytroblastopenie (anémie červených krvinek); - vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie. Neoplastická onemocnění Při paliativní léčbě: - leukémií a lymfomů u dospělých; - akutní leukémie dětského věku. Edematózní stavy K vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, idiopatického nefrotického syndromu nebo nefrotickém syndromu vzniklém při lupus erythematodes. Nervový systém - mozkový edém při nádoru - primárním či metastatickém, nebo v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií; - akutní exacerbace sclerosis multiplex; - akutní poranění míchy. Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu. Léčba šokových stavů Sekundární šok vzniklý na podkladě adrenokortikální nedostatečnosti nebo v případě, že nereaguje na běžnou léčbu za předpokladu adrenokortikální insuficience. (Hydrokortison je obecně lékem volby. Je-li mineralkortikoidní účinek nežádoucí, dává se přednost metylprednisolonu). I když nejsou k dispozici data z žádné (dvojité slepé - placebem kontrolované) klinické studie, údaje získané u experimentálních zvířecích modelů naznačují, že methylprednisolon může být užitečný při hemoragickém, traumatickém a chirurgickém šoku, nereagujícím na standardní terapii (např. náhrada tekutin, atd.). Různé Tuberkulózní meningitida s obstrukcí likvorových cest nebo hrozící obstrukcí, pokud se použije současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií. Trichinóza při neurologickém nebo myokardiálním postižení. Prevence nevolnosti a zvracení při onkologické chemoterapii.

Recenze

Recenze SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok

Příbalový leták

Příbalový leták SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok

Příbalovou informaci k produktu SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: SOLU-MEDROL 125MG+2ML Prášek pro inj. roztok.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám