SINUPRET AKUT 160 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 446870

Rostlinný přípravek k léčbě akutních nekomplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin s příznaky jako je ucpaný nos, překrvená sliznice, bolest hlavy.

Více informací

259 Kč

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás v pátek 20. 9.

Pozítří odešleme, u vás v pátek 20. 9.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SINUPRET AKUT 160 mg 20 tablet

Rostlinný přípravek k léčbě akutních nekomplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin s příznaky jako je ucpaný nos, překrvená sliznice, bolest hlavy.

Sp.zn.sukls141467/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sinupret akut

obalené tablety

Léčivá látka:
Herbarum extractum pro Sinupret ex Gentianae radice, Primulae flore, Rumicis herba, Sambuci nigrae flore et Verbenae herba

  • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dřív, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékárníka.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sinupret akut a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret akut užívat
3. Jak se Sinupret akut užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret akut uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1.Co je Sinupret akut a k čemu se používá

Sinupret akut je rostlinný přípravek k léčbě akutních, nekomplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin u dospělých.

Charakteristickými příznaky akutního nekomplikovaného zánětu vedlejších nosních dutin jsou výtok z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice. Vyskytuje se i bolest tváře nebo hlavy, která se často prohlubuje při předklonění nebo vyvíjení tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocit tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret akut užívat
 

Neužívejte Sinupret akut,

-jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
-jestliže máte nebo jste měl(a) peptický vřed.

Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem, jestliže příznaky přetrvávají déle než 7–14 dní, jestliže se zhorší nebo se pravidelně opakují a/nebo jestliže se u Vás projeví horečka, krvácení z nosu, silná bolest, hnisavý výtok z nosu, zhoršené vidění, asymetrie střední části obličeje nebo očí, či znecitlivění obličeje.

Pacienti se zánětem žaludku a s citlivým žaludkem by měli při užívání tohoto přípravku
postupovat obzvlášť opatrně. Přípravek Sinupret akut byste měli podle možností užívat po jídle a zapít sklenicí vody.

Děti a dospívající
Z důvodu nedostatečného množství informací a údajů se nedoporučuje užívání přípravku u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Sinupret akut
Nebyly provedeny žádné systematické studie vzájemného působení léčivých přípravků.

Z tohoto důvodu se nedá vyloučit, že účinky jiných léčivých přípravků se mohou zvýšit nebo snížit.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Z bezpečnostních důvodů je třeba se vyhnout užívání léčivého přípravku Sinupret akut během těhotenství.

Není známo, zda se léčivé látky přípravku Sinupret akut vylučují do mateřského mléka. Lék Sinupret akut se nesmí užívat během kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčivý přípravek Sinupret akut může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje u těch pacientů, u kterých se jako možný nežádoucí účinek projevují závratě (viz část 4).

Sinupret akut obsahuje glukosu a sacharosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Poznámka pro diabetiky:
Jedna obalená tableta obsahuje průměrně 0,3 g stravitelných sacharidů.

3.Jak se Sinupret akut užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací a podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí užívají 1 obalenou tabletu 3x denně (maximálně 3 obalené tablety denně).
K dispozici není dostatek údajů o specifickém doporučeném dávkování u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin/jater.

Způsob podávání
Sinupret akut se spolkne a zapije (např. sklenicí vody) bez rozžvýkání 3x denně (ráno, v poledne a večer). Jestliže máte citlivý žaludek, měli byste přípravek Sinupret akut podle možností užívat po jídle.

Trvání léčby
Není-li předepsáno jinak, léčba trvá 7–14 dní. Jestliže v tomto období nedojde ke zlepšení nebo jestliže po uplynutí tohoto období příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret akut, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret akut, než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Ten může rozhodnout o potřebných opatřeních. Je možné, že níže uvedené nežádoucí účinky (např. nevolnost, bolest žaludku, průjem) budou intenzívnější.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinupret akut
Jestliže omylem užijete příliš málo přípravku Sinupret akut nebo jestliže tento přípravek zapomenete užít, nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, ale pokračujte v jeho užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v této příbalové informaci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sinupret akut

Přerušení užívání přípravku Sinupret akut je obvykle neškodné.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)
Onemocnění trávícího ústrojí, např. nevolnost, plynatost, průjem, sucho v ústech, bolest žaludku.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
Lokální reakce z přecitlivělosti (např. vyrážky, zčervenání pokožky, svědění pokožky nebo očí). Závrať.
Neznámé (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Vážné alergické reakce (otok rtů, jazyka a krku a/nebo otok krku se zúžením dýchacích cest, dušnost, otok obličeje).

V případě prvních příznaků reakce z přecitlivělosti se přípravek Sinupret akut nesmí znovu užívat.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Sinupret akut uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do: a EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6.Obsah balení a další informace

Co Sinupret akut obsahuje
-Léčivou látkou je přírodní Herbarum extractum pro Sinupret siccum ex Gentianae radice,
Primulae flore, Rumicis herba, Sambuci nigrae flore et Verbenae herba (1:3:3:3:3) 3-6 :1, extrahováno ethanolem 51% (m/m). Každá obalená tableta obsahuje 160,00 mg suchého extraktu.
-Dalšími složkami jsou: sacharosa; mastek; uhličitan vápenatý (E 170); mikrokrystalická celulosa; maltodextrin; celulosový prášek; hypromelosa; arabská klovatina usušená rozprášením; hydrofobní koloidní oxid křemičitý; koloidní bezvodý oxid křemičitý; oxid titaničitý (E 171); tekutá glukosa; magnesium-stearát [rostlinný]; kyselina stearová;
chlorofylový prášek 25 % (obsahuje měďnatý komplex chorofylinu E 141); hlinitý lak indigokarmínu (obsahuje indigokarmín E 132 a hydroxid hlinitý); karnaubský vosk; riboflavin (E 101).

Jak Sinupret akut vypadá a co obsahuje toto balení

Balení s 20 obalenými tabletami, 2 blistry, z nichž každý obsahuje 10 obalených tablet.

Balení se 40 obalenými tabletami, 4 blistry, z nichž každý obsahuje 10 obalených tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Sinupret akut jsou zelené, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým povrchem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Strana 4 z 5
Německo
Tel.: +49 (0)9181 231-90
Fax: +49 (0)9181 231-265
E-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel.: +420241740447
Email: info@schwabe.cz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
RAKOUSKO
BULHARSKO
CHORVATSKO
NÈMECKO,
LUCEMBURSKO
DÁNSKO,
ESTONSKO
LOTYŠSKO
LITVA
POLSKO
Sinupret intens, überzogene Tablette
Синупрет екстракт обвити таблетки
Sinupret akut obložene tablete
Sinupret extract, überzogene Tablette
Sinux
Sinupret extract, kaetud tableted
Sinupret ekstrakts 160 mg apvalkotās
tabletes
Sinupret intens dengtos tabletės,
suaugusiesiems
Sinupret extract, tabletki drażowane
RUMUNSKO
ŠVÉDSKO
SLOVINSKO
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
Sinupret acute drajeuri
Sinuxol
Sinupret exera obložene tablete
Sinupret Akut, obalené tablety
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 9. 2017.
 

 

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: SINUPRET
Kód výrobku: 446870
Kód EAN: 4029799167301
Kód SÚKL: 0197843
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte pozorně příbalové informace. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze SINUPRET AKUT 160 mg 20 tablet

Diskuze

Diskuze SINUPRET AKUT 160 mg 20 tablet

Další balení

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám