SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 364229
85 %

Tlumí suchý dráždivý kašel různého původu. Jedná se o léčivý přípravek, proto čtěte pozorně příbalovou informaci.

Více informací

Běžná cena: 139 Kč
129 Kč
Ušetříte: 7 % (10 Kč)

Skladem

V pondělí 18. 11. odešleme, u vás v úterý 19. 11.

V pondělí 18. 11. odešleme, u vás v úterý 19. 11.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml

Tlumí suchý dráždivý kašel různého původu. Jedná se o léčivý přípravek, proto čtěte pozorně příbalovou informaci.

Sinecod obsahuje léčivou látku butamirát citrát, která patří do skupiny léků nazývaných antitusika – léky tlumící kašel. Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok mohou užívat děti od 2 měsíců.
Sinecod 0,15 % sirup mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sinecod
0,5 % perorální kapky, roztok

Sinecod
0,15 % sirup

Sinecod 50 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním

butamirati citras

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v  případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sinecod a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat
3. Jak se Sinecod užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinecod uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SINECOD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinecod obsahuje léčivou látku butamirát citrát, která patří do skupiny léků nazývaných antitusika – léky tlumící kašel. Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok mohou užívat děti od 2 měsíců.
Sinecod 0,15 % sirup mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINECOD UŽÍVAT

Neužívejte Sinecod
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti
Bez porady s lékařem nepodávejte Sinecod

  • Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok mohou užívat děti od 2 měsíců;
  • Sinecod 0,15 % sirup mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let;
  • Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Další léčivé přípravky a Sinecod
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle (především léky podporující vykašlávání hlenu, tzv. expektorancia), neboť kombinace těchto léků může vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a) včetně léků a doplňků stravy, které jsou k dostání bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neužívejte Sinecod, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinecod může ve vzácných případech způsobit u některých lidí, že se stanou méně pozorní než obvykle. Pokud se Vám toto stane, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje. Vaše dítě by se mělo vyvarovat jízdy na kole nebo skútru, pokud používá Sinecod.

Přípravky Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok a Sinecod 0,15 % sirup obsahují sorbitol a ethanol

  • sorbitol (E 420) pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;
  • ethanol tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE SINECOD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo  lékárníkem. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). Doporučené dávkování je následující

Použití u dětí

  • Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok - Bez porady s lékařem nepodávejte Sinecod dětem mladším 2 let. Děti od 2 měsíců do jednoho roku 10 kapek 4 krát denně. Děti 1 – 3 roky 15 kapek 4 krát denně. Děti starší než 3 roky 25 kapek 4 krát denně.
  • Sinecod 0,15 % sirup (s odměrkou) - Děti 3 - 6 let: 5 ml 3 krát denně. Děti 6 – 12 let: 10 ml 3 krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití umyjte a vysušte odměrku. Nikdy nevracejte sirup z odměrky zpět do lahvičky.

Dávkování pro dospělé a dospívající od 12 let

  • Sinecod 0,15 % sirup (s odměrkou) - Dospívající starší 12 let: 15 ml 3 krát denně. Dospělí 15 ml 4 krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití umyjte a vysušte odměrku. Nikdy nevracejte sirup z odměrky zpět do lahvičky.
  • Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním - Dospívající od 12 let: 1 tableta 1 – 2 krát denně. Dospělí 1 tableta 2 – 3 krát denně. Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8 – 12 hodin. Tablety se polykají celé. Pokud se u Vás příznaky zhorší či se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), poraďte se s lékařem. Bez doporučení lékaře neužívejte Sinecod po dobu delší než 7 dní. Pokud během této doby nedojde k úplnému vymizení příznaků nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou či se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku, oznamte to okamžitě svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  • Ve vzácných případech (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000) se mohou vyskytnout - ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41, Praha 10,
webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SINECOD UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok a Sinecod 0,15 % sirup
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu.

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP/Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Sinecod obsahuje

Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok
Léčivou látkou je butamirati citras 5 mg v 1ml. Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70 %, glycerol 85 %, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 96 % (v/v), roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Sinecod 0,15 % sirup
Léčivou látkou je butamirati citras 15 mg v 10 ml. Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70 %, glycerol 85 %, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 96 % (v/v), roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Léčivou látkou je butamirati citras: 1 tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje butamirati citras 50 mg. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesiumstearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení

Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok
Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce, sladké a lehce nahořklé chuti. Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička. Velikost balení 20 ml, 50 ml

Sinecod 0,15 % sirup
Čirý, bezbarvý roztok. Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička. Velikost balení 100 ml, 200 ml

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou kulaté, bikonvexní, lesklé, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené znakem firmy Zyma, na druhé straně označené PT. Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička. Velikost balení 10 tablet s prodlouženým uvolňováním. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Cz Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 3. 2017

sp.zn.sukls22233/2017

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: SINECOD
Kód výrobku: 364229
Kód EAN: 8596149001319
Kód SÚKL: 0218094
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml

Příbalovou informaci k produktu SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml.pdf

Recenze (2)

Recenze SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

nám pomohl na suchý kašel

70 %

pomáhá

Diskuze

Diskuze SINECOD Sirup 1,5 mg/ml 200 ml

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 06/04/2014

nám pomohl na suchý kašel

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám