Septilen 5mg 20 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 445726
100 % Recenze

Krční antiseptikum pro léčbu zánětů horních cest dýchacích. Proti bolesti a pálení v krku. Pro dospělé, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Více informací

Běžná cena: 104 Kč
86
Ušetříte: 17 % (18 Kč)

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 26. 8.

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 26. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace Septilen 5mg 20 pastilek

Krční antiseptikum pro léčbu zánětů horních cest dýchacích. Proti bolesti a pálení v krku. Pro dospělé, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

sp.zn. sukls160500/2018
Příbalová informace: informace pro uživatele
SEPTILEN 5 mg pastilky
tridecanamini adipas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg užívat
3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a
dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku,
zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako
doplněk celkové antibiotické léčby.
Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá
onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy. Přípravek mohou užívat
dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.
 

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg používat

Neužívejte přípravek SEPTILEN 5 mg:
- jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- nesmí se podávat dětem do 5 let.
Upozornění a opatření
Během užívání přípravku SEPTILEN 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění
jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby.
Další léčivé přípravky a přípravek SEPTILEN 5 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
O vhodnosti současného užívání přípravku SEPTILEN 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem.
Přípravek SEPTILEN 5 mg s jídlem a pitím
Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte,
nerozkousávejte.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 

3.Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5
let a pro těhotné i kojící ženy.
Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Jestliže jste užil(a) více přípravku SEPTILEN 5 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout
pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba
slin.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
 

5.Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
2
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6.Obsah balení a další informace
Co přípravek SEPTILEN 5 mg obsahuje
-
 Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce.
-
Dalšími složkami jsou mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu,
levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát.
Jak přípravek SEPTILEN 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Vnitřní obal: PVC/Al blistr
Vnější obal: krabička
Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech.
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Výrobce
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 4. 2018
3

 

Informace o produktu

Výrobce: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 445726
Kód EAN: 8595116527951
Kód SÚKL: 0229959
Držitel rozhodnutí: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze Septilen 5mg 20 pastilek

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Funguje.

Diskuze

Diskuze Septilen 5mg 20 pastilek

Příbalový leták

Příbalový leták Septilen 5mg 20 pastilek

Příbalovou informaci k produktu Septilen 5mg 20 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: Septilen 5mg 20 pastilek.

Zkušenosti uživatelů

100 % 19/11/2017

Funguje.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám