Septilen 5mg 20 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 445726
100 %

Krční antiseptikum pro léčbu zánětů horních cest dýchacích. Proti bolesti a pálení v krku. Pro dospělé, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace

Podrobné informace Septilen 5mg 20 pastilek

Krční antiseptikum pro léčbu zánětů horních cest dýchacích. Proti bolesti a pálení v krku. Pro dospělé, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls160500/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

SEPTILEN 5 mg pastilky

tridecanamini adipas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg užívat
 3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby. Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg používat

Neužívejte přípravek SEPTILEN 5 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • nesmí se podávat dětem do 5 let.

Upozornění a opatření

Během užívání přípravku SEPTILEN 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek SEPTILEN 5 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O vhodnosti současného užívání přípravku SEPTILEN 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem.

Přípravek SEPTILEN 5 mg s jídlem a pitím

Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SEPTILEN 5 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba slin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SEPTILEN 5 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce.
 • Dalšími složkami jsou mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát.

Jak přípravek SEPTILEN 5 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Vnitřní obal: PVC/Al blistr Vnější obal: krabička

Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 4. 2018

Informace o produktu

Výrobce: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 445726
Kód EAN: 8595116527951
Kód SÚKL: 0229959
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták Septilen 5mg 20 pastilek

Příbalovou informaci k produktu Septilen 5mg 20 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: Septilen 5mg 20 pastilek.pdf

Recenze (1)

Recenze Septilen 5mg 20 pastilek

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Funguje.

Diskuze

Diskuze Septilen 5mg 20 pastilek

Zkušenosti uživatelů

100 % 19/11/2017

Funguje.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám