SEDACORON 30X200MG Tablety

Kód výrobku: 17452

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SEDACORON 30X200MG Tablety

Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. Přípravek je určený pro dospělé, ve výjimečných případech též pro děti od 3 let věku.

sp. zn. sukls252239/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sedacoron 200 mg tablety

amiodaroni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Sedacoron a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Sedacoron je amiodaron, který patří do skupiny antiarytmik (léky k léčbě poruch srdečního rytmu). Přípravek zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku. Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. Přípravek je určený k léčbě dospělých. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sedacoron užívat

Neužívejte přípravek Sedacoron

 • jestliže jste alergický(á) na amiodaron-hydrochlorid, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy.
 • při velmi pomalém srdečním rytmu, při některých poruchách vedení a tvorby srdečního vzruchu.
 • pokud kojíte.
  1. Co je přípravek Sedacoron a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sedacoron užívat
  3. Jak se přípravek Sedacoron užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Sedacoron uchovávat
  6. Obsah balení a další informace
 • jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus.
 • v těhotenství, vyjma výjimečných okolností.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sedacoron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 Jestliže jste těhotná, může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po co nejkratší dobu.  Zpomalení srdečního rytmu jako následek užívání přípravku Sedacoron je pravděpodobnější u starších pacientů.  Během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření a ozáření ultrafialovými paprsky, např. v soláriu.  Pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpí chorobou štítné žlázy, měl(a) byste tento přípravek užívat jen velmi opatrně a být pod stálým dohledem lékaře.  Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není doporučeno.  Před chirurgickým zákrokem má být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte přípravek Sedacoron.  Pokud užíváte léky na virový zánět jater (hepatitidu C) jako je sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir nebo ledipasvir.

Další léčivé přípravky a Sedacoron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Během léčby přípravkem Sedacoron by neměly být užívány některé další léky k léčbě poruch srdečního rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid) a neměl by též být podáván injekční pentamidin (lék používaný při některých onemocněních způsobených parazity) a injekční erythromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu. Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory), některých přípravků proti zácpě (např. cisaprid) a fluorchinolonů (užívaných v zubním lékařství nebo při léčbě osteoporózy) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu. Společné podávání amiodaronu a statinů (jedna ze skupin látek snižujících hladiny krevních tuků) může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů. Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem. Pokud užíváte nebo jste v minulosti užíval(a) léky na virový zánět jater (hepatitidu C), jako je sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir nebo ledispasvir, informujte o tom svého lékaře. Doporučuje se zamezit společnému užívání amiodaronu s léky obsahujícími látku, která zpomaluje činnost jaterních enzymů, tzv. CYP3A4 (grapefruitový džus a mnoho léčivých přípravků).

Sedacoron s jídlem a pitím

Tablety polykejte celé (mohou být i rozpůlené nebo rozdrcené), spolu s malým množstvím tekutiny. Můžete je užít před, během anebo po jídle.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství Vzhledem k účinkům na štítnou žlázu plodu se amiodaron v těhotenství nesmí užívat, vyjma případů, kdy benefit převáží nad rizikem. Kojení Amiodaron je vylučován ve významném množství do mateřského mléka, proto se v období kojení nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě souhlasu Vašeho lékaře.

Přípravek Sedacoron

obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Sedacoron užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Sedacoron je

Počáteční dávka: obvyklá počáteční dávka je 1 tableta 3x denně po dobu 8 až 10 dní. V některých případech může lékař doporučit zvýšení dávky až na 6 tablet denně. Udržovací léčba: používá se nejnižší účinná dávka v závislosti na odpovědi pacienta. Obvyklá dávka je polovina až dvě tablety denně.

Tablety polykejte celé (mohou být i rozpůlené nebo rozdrcené), spolu s malým množstvím tekutiny. Můžete je užít před, během anebo po jídle. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Nežádoucí účinky jsou obvykle závislé na dávce; proto má být používána nejmenší účinná udržovací dávka za účelem předcházení či snížení nežádoucích účinků.

Použití u dětí a dospívajících

O účinnosti a bezpečnosti užití přípravku u dětí jsou jen omezené údaje. Jestliže jste užil(a) více přípravku Sedacoron, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob  drobné usazeniny amiodaronu v rohovce, obvykle v oblasti pod zorničkou, které mohou vést ke zhoršenému vidění (rozmazané vidění, barevné kruhy okolo zdrojů světla). Obvykle vymizí během 6 až 12 měsíců po ukončení léčby.  nevolnost, zvracení, poruchy vnímání chutí, ustupující s poklesem dávky.  ojedinělá zvýšení hladiny jaterních enzymů, objevující se obvykle na začátku léčby. Tyto hodnoty se obvykle normalizují spontánně nebo se snížením dávky.  přecitlivělost kůže vůči světlu.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob  zpomalení činnosti srdce.  snížená nebo zvýšená činnost štítné žlázy.  akutní onemocnění jater s vysokými hladinami jaterních enzymů a/nebo žloutenkou, včetně jaterního selhání, které někdy bývá smrtelné.  třes, noční děsy, poruchy spánku.  může se vyvinout tzv. intersticiální plicní onemocnění, které se projevuje ztíženým dýcháním, dušností, poruchou plicních funkcí a rentgenologicky zjistitelnými změnami na plicích, s příznaky jako neproduktivní kašel a dušnost.  břidlicově šedivé nebo modravé kožní pigmentace v případech dlouhodobé léčby vysokými denními dávkami; tyto pigmentace pomalu vymizí po přerušení léčby.  svalová slabost.  zácpa.  svědění, červená vyrážka (ekzém).

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob  poruchy vedení vzruchu v srdci, někdy následované srdeční zástavou, převodní poruchy.  poškození nervů, které předávají impulzy do oblasti obličeje, krku, končetin a/nebo trupu a/nebo poškození svalů, obvykle po vysazení léčby ustoupí.  závratě.  sucho v ústech.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob  snížení počtu krevních destiček, snížení tvorby nebo zvýšený rozpad červených krvinek.  výrazné zpomalení srdeční frekvence nebo zastavení převodu vzruchu v srdci, zvláště u starších pacientů nebo u pacientů s narušeným převodem vzruchu v srdci.  nadměrná sekrece antidiuretického hormonu, který zajišťuje správnou hladinu solí a tekutin v těle. To může způsobit snížené vylučování moči, hromadění tekutin a nerovnováhu některých solí v těle.  poškození očního nervu a/nebo zánět očního nervu, které mohou vést k trvalé slepotě.  chronická choroba jater (v některých případech se smrtelnými důsledky), zánět jater, nevratné změny jaterní tkáně (jaterní cirhóza).  zvýšená hladina kreatininu v krvi.  nezhoubné zvýšení tlaku uvnitř lebky, porucha koordinace pohybů, bolesti hlavy.  zánět nadvarlat, impotence.  zúžení průdušek u pacientů s těžkým respiračním selháním, zvláště u pacientů s astmatem.  zčervenání kůže během ozařování, výskyt červených bolestivých uzlů zejména na kůži bérců (erythema nodosum) a vyrážka, odlupování kůže (exfoliativní dermatitida), vypadávání vlasů.  vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév).

Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit  poruchy srdečního rytmu.  granulom včetně granulomu kostní dřeně.  plicní krvácení.  kopřivka.  otok kůže, obličeje, hrtanu a dýchacích cest, který může vést k dušení (Quinckeho edém).  závažné alergické reakce (anafylaktická reakce, anafylaktický šok).  akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida).  snížená chuť k jídlu.  mimovolní svalové pohyby, ztuhlost, třes a neklid (parkinsonismus).  abnormální vnímání vůně (parosmie).  zmatenost (delirium).  život ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, odlupováním kůže a bolestí (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, bulózní dermatitida, léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Sedacoron uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sedacoron obsahuje

Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum 200 mg v jedné tabletě. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.

Jak Sedacoron vypadá a co obsahuje toto balení

Sedacoron jsou kulaté, bikonvexní tablety, bílé až téměř bílé barvy, na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Balení

Přípravek Sedacoron je dostupný v průhledných PVC/Al blistrech a krabičce v balení po 30, 50 a 60 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Rakousko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Výrobce

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko Salutas Pharma GmbH, 39179 Barleben, Německo Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Kód výrobku: 17452
Kód EAN: 9088882442706
Kód SÚKL: 98932
ATC skupina: Amiodaron
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH

Příbalový leták

Příbalový leták SEDACORON 30X200MG Tablety

Příbalovou informaci k produktu SEDACORON 30X200MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SEDACORON 30X200MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze SEDACORON 30X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze SEDACORON 30X200MG Tablety

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám