ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 208964
100 %

Pomáhá uvolnit hlen a zředit výměšky průdušek, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu na hrudi.

Více informací

Skladem

V úterý 19. 1. odešleme, u vás ve středu 20. 1.

V úterý 19. 1. odešleme, u vás ve středu 20. 1.

134 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml

Lék na odkašlávání, který pomáhá uvolnit hlen a zředit výměšky v průduškách, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu v horních dýchacích cestách. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let.

Léková forma

Tmavě červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višn k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je Guaifenesinum. 5 ml sirupu obsahuje guaifenesinum100 mg.

Jak užívat

Na co si dát pozor

 • Během léčby přípravkem Robitussin Expectorans nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.
 • Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5% (v/v) alkoholu.
 • Přípravek obsahuje sorbitol a maltitol , pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 208964
Kód EAN: 9120036091139
Kód SÚKL: 172012
ATC skupina: Guaifenesin
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml

Příbalovou informaci k produktu ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml stáhnete ve formátu pdf zde: ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml.pdf

Příbalová informace - Informace pro uživatele

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ 100 mg/5 ml, sirup

Guaifenesinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Robitussin Expectorans a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Expectorans užívat
 3. Jak se přípravek Robitussin Expectorans užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Robitussin Expectorans uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Robitussin Expectorans a k čemu se používá

Přípravek Robitussin Expectorans obsahuje léčivou látku guajfenesin. Je to lék na odkašlávání, který pomáhá uvolnit hlen a zředit výměšky v průduškách, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu v horních dýchacích cestách. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Expectorans užívat

Neužívejte přípravek Robitussin Expectorans

 • jestliže jste alergický/á na guajfenesin nebo na kteroukoliv složku přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte nemocí myasthenia gravis,
 • nepoužívejte u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Robitussin Expectorans se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

 • máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Expectorans užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Expectorans

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Přípravek neužívejte současně s léky na tlumení kašle (antitusika, např. kodein), které naopak brání vykašlávání hlenu. Přípravek zvyšuje účinnost léků na uklidnění a na spaní a léků, které snižují svalové napětí (myorelaxancia). Pokud podstupujete vyšetření moči, je důležité sdělit lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte nebo jste v poslední době užíval/a tento přípravek, protože může způsobit změnu zabarvení moči a ovlivnit laboratorní výsledky 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) a vanilylmandlové kyseliny (VMA) v moči.

Přípravek Robitussin Expectorans s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Robitussin Expectorans nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat V takovém případě musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika.

Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5% (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Přípravek Robitussin Expectorans obsahuje

 • sorbitol a maltitol , pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 • 2,5% (v/v) ethanolu (alkoholu), tj. až 206 mg v jedné dávce (10 ml), což odpovídá 5,15 ml piva, 2,15 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila Váš diabetes. Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr.

3. Jak se přípravek Robitussin Expectorans užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 ml každé 4 hodiny.

Použití u dětí 6 - 12 let: 5 ml každé 4 hodiny.

Použití u dětí 2 - 6 let: 2,5 ml každé 4 hodiny, před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Robitussin Expectorans se nesmí podávat dětem do 2 let (viz bod „Neužívejte přípravek Robitussin Expectorans“).

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření dávky sirup vypijte.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Expectorans užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Expectorans, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře. Předávkování guajfenesinem může vyvolat nevolnost a zvracení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Expectorans

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Robitussin Expectorans se mohou objevit následující nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, přecitlivělost. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Robitussin Expectorans uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření tento přípravek spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Robitussin Expectorans obsahuje

Léčivou látkou je: Guaifenesinum. 5 ml sirupu obsahuje guaifenesinum100 mg.

Pomocnými látkami jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, ethanol 96% (V/V), levomenthol, bezvodá kyselina citrónová, karamel, roztok maltitolu (E965), višňové aróma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Expectorans vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Robitussin Expectorans je tmavě červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.

Přípravek Robitussin Expectorans je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička. Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:

Tel: +420 283 004 111

Výrobce

Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe 1 29016 Cortemaggiore (Piacenza) Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

4. 11. 2015

sp.zn.sukls180301/2015

Recenze (1)

ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

ROBITUSSIN EXPECTORANS Na odkašlávání sirup 100 mg/5 ml 100 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka