ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 208967
100 %
Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel. Určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Více informací

154 Kč

Skladem více než 5 kusů

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel. Určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls180301/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL

7,5 mg/5 ml, sirup

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat
 3. Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá

Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje léčivou látku dextromethorfan. Je to lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen k použití u dospělých a dětí od 6 let.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat

Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum

 jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.  jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,  nepoužívejte u dětí do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Robitussin Antitussicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.  trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (u dětí 3 dny), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Antitussicum

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jak je uvedeno v bodě „Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum“, neužívejte tento přípravek, pokud v současné době užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý(á), jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejich účinku. Přípravek Robitussin Antitussicum se nesmí užívat současně s léky usnadňujícími vykašlávání (expektorancia).

Přípravek Robitussin Antitussicum s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Robitussin Antitussicum nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V takovém případě musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika.

Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5 % (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Robitussin Antitussicum může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává ospalost a závratě. Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje

 • sorbitol a maltitol , pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
  • 2,5 v/v % ethanolu (alkoholu), tj. až 154,5 mg v jedné dávce (7,5 ml), což odpovídá 3,86 ml piva, 1,61 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
  • amarant, který může způsobit alergické reakce.

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila Váš diabetes.

Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr.

3. Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let

: 7,5 ml každé 4 hodiny. Použití u dětí 6 - 12 let: 5 ml každé 4 hodiny.

Přípravek Robitussin Antitussicum nesmí být podáván dětem do 6 let (viz bod ,,Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum“).

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Nepřekračujte doporučené dávkování. Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření jednotlivé dávky sirup vypijte.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Antitussicum, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře. Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost, psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči, svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a poruchy trávicího traktu, jako je nevolnost a zvracení. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Antitussicum

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Robitussin Antitussicum se mohou objevit následující nežádoucí účinky: přecitlivělost, ospalost, závratě, nevolnost či zvracení. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření tento přípravek spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje

 • Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg.
 • Pomocné látky jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, dinatrium-edetát, roztok maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomenthol, višňové aroma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Antitussicum vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Robitussin Antitussicum je čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.

Přípravek Robitussin Antitussicum je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička. Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení

držitele rozhodnutí o registraci:

Tel: +420 283 004 111

Výrobce

Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe 1 29016 Cortemaggiore (Piacenza) Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2015

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Značka: ROBITUSSIN
Produktová řada: Cestovní lékárnička
Kód výrobku: 208967
Kód EAN: 9120036091115
Kód SÚKL: 172015
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Příbalovou informaci k produktu ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml.pdf

Recenze (5)

Recenze ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Rychlá pomoc od kašle

100 %

Tento produkt znám a jsem s ním velmi spokojená.

Tento produkt znám a jsem s ním velmi spokojená.
100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Zkušenosti uživatelů

100 % 29/06/2015

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám