PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Kód výrobku: 49886

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Tento přípravek se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku; - k léčbě městnavého srdečního selhání; - ke snížení rizika srdečně cévních příhod u nemocných s prokázanou ischemickou chorobou srdeční; - k předcházení opakované cévní mozkové příhody (poškození mozku v důsledku krvácení nebo v případě ucpání tepny) společně s indapamidem (látka k odvodnění) u dospělých.

sp.zn. sukls66703/2016

a sp.zn. sukls376394/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Prenessa 4 mg tablety

perindoprilum erbuminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Prenessa a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenessa užívat
 3. Jak se přípravek Prenessa užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Prenessa uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Prenessa a k čemu se používá

Přípravek Prenessa obsahuje léčivou látku perindopril-erbumin, která patří do skupiny léčiv nazývaných ACE inhibitory. Tento lék působí tak, že rozšiřuje a uvolňuje krevní cévy, což vede ke snížení krevního tlaku. Krev protéká tělem snadněji a srdce nemusí vynaložit tolik úsilí.

Tento přípravek se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku,
 • k léčbě městnavého srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje),
 • ke snížení rizika srdečně cévních příhod u nemocných s prokázanou ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví),
 • k předcházení opakované cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice - poškození mozku v důsledku krvácení nebo v případě ucpání tepny) společně s indapamidem (látka k odvodnění) u dospělých.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenessa užívat

Neužívejte přípravek Prenessa:

 • jestliže jste alergický(á) na perindopril-erbumin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo na jiný ACE inhibitor;
 • jestliže se u Vás dříve vyskytl angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech těla, převážně alergického původu);
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Prenessa neužívat ani na počátku těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“.);
 • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud si nejste jistý(á), zda začít přípravek Prenessa užívat, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Prenessa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je možné, že pro Vás přípravek Prenessa nebude vhodný. Proto před zahájením léčby přípravkem Prenessa informujte lékaře o následujících skutečnostech:

 • jestliže Vám bylo oznámeno, že máte snížené či omezené zásobování srdce krví (nestabilní angina pectoris),
 • jestliže Vám bylo oznámeno, že máte zvětšené srdce nebo problém se srdečními chlopněmi,
 • jestliže Vám bylo oznámeno, že máte zúženou tepnu, která zásobuje ledvinu krví (stenóza renální artérie),
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže trpíte jinými problémy s ledvinami, játry nebo srdcem,
 • jestliže jste na dialýze nebo jste nedávno podstoupil(a) transplantaci ledvin,
 • jestliže dodržujete dietu s omezeným příjmem soli nebo trpíte těžkým zvracením či průjmem nebo užíváte léky, které zvyšují množství moči (diuretika),
 • jestliže užíváte lithium, což je lék k léčbě mánie či deprese,
 • jestliže užíváte doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík nebo jiné léky spojené se zvýšením draslíku v krvi, např. heparin,
 • jestliže máte podstoupit přístrojové odstranění cholesterolu z krve (LDL aferéza),
 • jestliže podstupujete nebo máte podstoupit léčbu, která má snížit příznaky alergie např. na včelí nebo vosí bodnutí,
 • jestliže trpíte kolagenovým onemocněním (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus erythematodes (chronické kožní postižení) nebo sklerodermie (tvrdnutí kůže),
 • jestliže podstupujete imunosupresivní léčbu (potlačuje imunitní odpověď organismu),
 • jestliže jste černošského původu, protože tento přípravek může být méně účinný při snižování krevního tlaku než u pacientů nečernošského původu,
 • jestliže máte podstoupit chirurgický zákrok nebo budete pod celkovou anestezií (znecitlivěním),
 • jestliže trpíte cerebrovaskulárním onemocněním (onemocněním mozkových cév),
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
 • blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.
 • aliskiren.
 • pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého podkožního otoku, např. v krku):
  • racekadotril (používaný k léčbě průjmu),
  • sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Prenessa“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání přípravku Prenessa se nedoporučuje na počátku těhotenství a od třech měsíců těhotenství se přípravek Prenessa nesmí užívat, protože při použití v tomto období může způsobit závažné poškození plodu (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Další léčivé přípravky a přípravek

Prenessa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte volně prodejné léky bez konzultace s lékařem. A to zejména:

 • léky tlumící bolest, včetně kyseliny acetylsalicylové (látka zmírňujících bolest a snižujících horečku, používá se také k zabránění tvorby krevních sraženin),
 • doplňky draslíku,
 • doplňky solí obsahující draslík.

Prosím, informujte lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, aby se ověřilo, že jej můžete bezpečně používat současně s přípravkem Prenessa:

 • jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně léků, které zvyšují množství moči (diuretika),
 • draslík šetřící léky (např. triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík, další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle, např. heparin (lék k ředění krve), trimethoprim a kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol (k léčbě infekcí),
 • draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách mezi 12,5 mg až 50 mg denně,
 • léky k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (prokainamid),
 • léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo perorální antidiabetika),
 • baklofen (užívaný k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená skleróza),
 • léky k léčbě dny (alopurinol),
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSA, jako je ibuprofen, diklofenak), včetně kyseliny acetylsalicylové (k léčbě bolesti),
 • léky, které rozšiřují krevní cévy (tzv. vazodilatancia, včetně nitroglycerinu a jiných nitrátů),
 • léky na snížení imunitní odpovědi těla nebo po transplantacích (imunosupresiva, např. cyklosporin, takrolimus),
 • estramustin (používaný k léčbě rakoviny),
 • léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin),
 • léky k léčbě mánie nebo deprese (lithium),
 • léky k léčbě psychických porucha jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy (tricyklická antidepresiva a antipsychotika),
 • injekčně podávané zlato k léčbě zánětu kloubů,
 • léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření“.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Prenessa“ a „Upozornění a opatření“).

Přípravek Prenessa s jídlem a pitím

Tablety se vždy užívají v jedné dávce ráno před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Prenessa ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Prenessa není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Prenessa nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Prenessa není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek Prenessa působí. Přípravek Prenessa obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem, zvláště na začátku léčby nebo při kombinaci s jinými léky k léčbě vysokého krevního tlaku. Výsledkem může být snížení schopnosti řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Prenessa obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Prenessa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysoký krevní tlak:

 • Doporučená počáteční dávka je 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně užité ráno. Jestliže je po jednom měsíci účinek léčby nedostačující, je možno zvýšit dávkování na 8 mg (2 tablety přípravku Prenessa) denně v jedné dávce užité ráno.
 • U starších nemocných se léčba zahajuje dávkou 2 mg (1/2 tablety přípravku Prenessa) denně. Je-li to potřebné, dávka může být zvýšena na 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) po jednom měsíci léčby, poté až na 8 mg (2 tablety přípravku Prenessa) denně v jedné dávce užité ráno.

Městnavé srdeční selhání:

 • Léčba se obvykle zahajuje dávkou 2 mg (1/2 tablety přípravku Prenessa) denně užité ráno, po nejméně 2 týdnech léčby je možno dávkování zvýšit až na 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně užité ráno.

Snížení rizika srdečně cévních příhod u nemocných s ischemickou chorobou srdeční:

 • Doporučená počáteční dávka je 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně užité ráno po dobu 2 týdnů, poté má být dávka zvýšena na 8 mg (2 tablety přípravku Prenessa) denně v jedné dávce užité ráno.
 • U starších nemocných je doporučená počáteční dávka 2 mg (1/2 tablety přípravku Prenessa) denně užité ráno po dobu 1 týdne, poté 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně užité ráno po dobu následujícího týdne, od třetího týdne je dávka zvýšena na 8 mg denně v jedné dávce užité ráno.

Předcházení opakované cévní mozkové příhody (mozková mrtvice):

 • Léčba se zahajuje dávkou 2 mg denně po dobu dvou týdnů, poté se zvyšuje na 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně po dobu dalších dvou týdnů, a následně se přidá indapamid.

Porucha funkce ledvin

U nemocných s nedostatečností ledvin je dávkování upraveno vzhledem ke stavu nemocného.

Porucha funkce jater

U nemocných s nedostatečností jater nemusí být dávkování upraveno.

Tablety se vždy užívají v jedné dávce ráno před jídlem, polykají se a zapíjejí se vodou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenessa, než jste měl(a)

Příznaky předávkování mohou být snížení krevního tlaku, oběhový šok, poruchy laboratorních hodnot, selhání ledvin, poruchy dýchání a srdečního rytmu, závratě, úzkost, kašel. V případě předávkování nebo při náhodném užití léku dětmi informujte neprodleně Vašeho lékaře a poskytněte mu nezbytné informace: užité množství, jestli byl lék užit společně s jiným lékem nebo alkoholem a čas, kdy k předávkování došlo.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenessa

Pokud byla vynechána jedna nebo několik tablet, doporučuje se pokračovat v běžném užívání přípravku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenessa

Bez vědomí lékaře nepřerušujte užívání přípravku Prenessa.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • bolest hlavy, závratě, pocit točení, pocit brnění nebo mravenčení v rukách nebo nohách,
 • poruchy zraku,
 • zvuky jako zvonění, bzučení, hučení, či cvakání v uších,
 • nízký krevní tlak a projevy způsobené nízkým krevním tlakem jako jsou únava, závratě, spavost, bolesti hlavy,
 • kašel, dušnost (potíže s dýcháním - zkrácený dech),
 • pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, porucha chuti, trávicí obtíže, průjem a zácpa,
 • vyrážka, svědění,
 • svalové křeče,
 • slabost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek),
 • nízká hladina cukru v krvi,
 • vysoká hladina draslíku v krvi, vratná po přerušení léčby,
 • nízká hladina sodíku v krvi,
 • změny nálady, poruchy spánku,
 • spavost, mdloby,
 • bušení srdce, zrychlení srdečního tepu,
 • zánět krevních cév,
 • sípot - zúžení průdušek,
 • sucho v ústech,
 • reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem obličeje, krku, rtů, sliznic, jazyka nebo hrdla (s chrapotem nebo dušením), také s možným otokem rukou a nohou, kopřivka,
 • reakce fotosenzitivity (zvýšená citlivost kůže na slunce),
 • tvorba puchýřků na kůži,
 • bolest kloubů, bolest svalů,
 • snížená funkce ledvin,
 • neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (impotence),
 • bolest na hrudi, malátnost, periferní otok, horečka,
 • zvýšená hladina močoviny v krvi a zvýšená hladina kreatininu v krvi,
 • pemfigoid (kožní onemocnění s tvorbou puchýřů),
 • pád.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

 • změny v laboratorních hodnotách: zvýšené hladiny jaterních enzymů, vysoká hladina sérového bilirubinu,
 • zhoršení lupénky.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

 • zmatenost,
 • abnormální srdeční rytmus, bolest na hrudi (angina pectoris), srdeční infarkt a mozková mrtvice pravděpodobně v důsledku nadměrného snížení krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů,
 • zánět plic spojený s hromaděním některých krevních buněk v plicní tkáni, zánět nosní sliznice,
 • zánět slinivky břišní,
 • zánět jater,
 • alergická vyrážka projevující se růžovo-červenými plochými skvrnami,
 • akutní selhání ledvin,
 • změny hodnot v krevním obraze jako je nízký počet bílých a červených krvinek, nízký hemoglobin, nízký počet krevních destiček.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Prenessa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Prenessa obsahuje

Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum. Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4,000 mg, což odpovídá perindoprilum 3,338 mg. Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Prenessa vypadá a co obsahuje toto balení

Prenessa 4 mg: bílé, oválné, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Balení obsahuje 30, 60 nebo 90 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 3. 2018

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 49886
Kód EAN: 3838989624156
Kód SÚKL: 85160
ATC skupina: Perindopril
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Příbalovou informaci k produktu PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám