OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 364481

Otrivin rychle uvolňuje ucpaný nos a působí dlouhodobě. Čtěte příbalovou informaci.

Více informací

Běžná cena: 99 Kč
84 Kč
Ušetříte: 15 % (15 Kč)

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 21. 10.

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 21. 10.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml

Otrivin rychle uvolňuje ucpaný nos a působí dlouhodobě. Čtěte příbalovou informaci.

1/7
sp.zn.sukls253684/2016
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok
Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok:
Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg. Jedna kapka obsahuje 0,0125 mg léčivé látky.
Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok:
Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,035 mg léčivé látky.
Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok:
Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg. Jedna kapka obsahuje 0,025 mg léčivé látky.
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok:
Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg léčivé látky.
Pomocné látky se známým účinkem: nekrystalizující sorbitol 70%.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Nosní kapky, roztok.
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok téměř bez zápachu.
Nosní sprej, roztok.
Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok téměř bez zápachu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Pro obnovení průchodnosti nosu při nachlazení, polinóze či jiné alergické rinitidě a při sinusitidě. Napomáhá odchodu sekretu při sinusitidě.
Používá se jako pomocná léčba při otitis media, k dekongesci nazofaryngeální sliznice a k usnadnění rinoskopie.
Otrivin 0,5 mg/ml je určen pro děti od 1 do 11 let.
Otrivin 1 mg/ml je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.
2/7

4.2 Dávkování a způsob podání
Pediatrická populace
Otrivin 0,5 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 1 roku. Je doporučen pro použití u dětí od 1 do 11 let.
Otrivin 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.
Dávkování a způsob podání
Otrivin nosní kapky, roztok
Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.
Síla
Věk
Dávkování
0,5 mg/ml
Děti od 1 do 5 let
Aplikuje dospělý
1 až 2 kapky do každé nosní dírky jednou až dvakrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
0,5 mg/ml
Děti od 6 do 11 let
Aplikuje dospělý nebo aplikováno pod dohledem dospělé osoby.
2 až 4 kapky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně dle potřeby. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
1 mg/ml
Dospělí a dospívající od 12 let
2 až 4 kapky do každé nosní dírky jednou až třikrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.
1. Vyprázdněte nos.
2. Zakloňte co nejvíce hlavu.
3. Aplikujte kapky do každé nosní dírky a nechejte hlavu krátký čas zakloněnou tak, aby se kapky mohly rozprostřít v nose.
4. Před nasazením krytu očistěte a osušte použité kapátko.
5. Pacientům je potřeba vysvětlit, že lahvička má být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.
Otrivin nosní sprej, roztok
Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.
Síla
Věk
Dávkování
0,5 mg/ml
Děti od 1 do 5 let
Aplikuje dospělý.
1 vstřik do každé nosní dírky jednou nebo dvakrát denně (každých 8 až 10 hodin) je obvykle dostačující. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
0,5 mg/ml
Děti od 6 do 11 let
Aplikuje dospělý nebo aplikováno pod dohledem dospělé osoby.
1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně, dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
1 mg/ml
Dospělí a dospívající od 12 let
1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
3/7
Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.
Nosní sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře rozptýlen po povrchu nosní sliznice. Zamezuje možnosti neúmyslného předávkování.
Před prvním použitím má být dávkovač opakovaným stlačením dávkovače naplněn, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Při následné aplikaci bude sprej s dávkovačem připraven k okamžitému použití.
Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí.
1. Vyprázdněte nos.
2. Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s tryskou mezi dvěma prsty.
3. Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky.
4. Stlačte jednou pumpu a současně se zvolna nadýchněte nosem.
5. Před nasazením uzávěru očistěte a osušte použitou trysku.
6. Pacientům je potřeba vysvětlit, že lahvička má být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

4.3 Kontraindikace
- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
-  Podobně jako jiné vazokonstrikční látky, Otrivin nelze používat u pacientů s transsfenoidální hypofyzektomií nebo u pacientů po operaci dura mater.
-  Rhinitis sicca nebo rhinitis atrophica.
-  Pacienti s glaukomem s úzkým úhlem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Otrivin se má podobně jako jiná sympatomimetika používat opatrně zejména u pacientů, kteří silně reagují na adrenergní látky, a to příznaky nespavosti, závratí, třesem, srdeční arytmií nebo zvýšením krevního tlaku.
Otrivin má být používán s opatrností u:
- pacientů s hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním;
- pacientů s hypertyreózou, diabetem mellitem nebo feochromocytomem;
- pacientů s hyperplazií prostaty;
- pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo pacientů, kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů (viz bod 4.5).
Podobně jako jiné topické vazokonstrikční látky se Otrivin nemá u dospělých používat déle než 7 po sobě jdoucích dní a u dětí déle než 5 po sobě jdoucích dní. Delší či nadměrné používání může způsobit kongestivní rebound efekt a/nebo atrofii nosní sliznice.
Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy tento přípravek nemají používat.
Pediatrická populace
Otrivin 0,5 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 1 roku. U dětí od 1 do 11 let má být podáván pouze pod dohledem dospělé osoby.
Otrivin 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO):
Xylometazolin může zesilovat účinek IMAO a může tím vyvolat hypertenzní krizi. U pacientů, kterým jsou podávány IMAO nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů,
4/7
se podávání xylometazolinu nedoporučuje (viz bod 4.4).
Tricyklická a tetracyklická antidepresiva:
Souběžné podávání tricyklických nebo tetracyklických antidepresiv a sympatomimetik může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku těchto přípravků (včetně xylometazolinu), a proto se nedoporučuje.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
S ohledem na potenciální systémové vazokonstrikční účinky je vhodné zamezit používání Otrivinu během těhotenství.
Kojení
Nejsou žádné známky jakýchkoliv nežádoucích účinků na kojené dítě. Nicméně není známo, zda je xylometazolin vylučován do mateřského mléka, proto je zapotřebí opatrnosti a Otrivin se při kojení smí používat pouze na doporučení lékaře.
Fertilita
Neexistují dostatečná data o účincích Otrivinu na fertilitu a nejsou k dispozici žádné studie na zvířatech. Vzhledem k tomu, že systémový účinek xylometazolin-hydrochloridu je velmi nízký, účinky na fertilitu jsou velmi nepravděpodobné.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Otrivin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle třídy orgánových systémů a frekvence výskytu dle databáze MedDRA. Frekvence výskytu jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině uvedené frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající závažnosti.
Poruchy imunitního systému
velmi vzácné:
hypersenzitivní reakce (angioedém, vyrážka, pruritus)
Poruchy nervového systému
časté:
bolest hlavy
Poruchy oka
velmi vzácné:
přechodné poruchy vidění
Srdeční poruchy
velmi vzácné:
arytmie nebo tachykardie
Respirační, hrudní a medistinální poruchy
časté
místní podráždění nosní sliznice či suchá nosní sliznice
Gastointestinální poruchy
časté:
nauzea
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
časté
lokální pocit pálení
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické
5/7
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování
Nadměrné podávání topických přípravků obsahujících xylometazolin nebo jeho náhodné požití může způsobit těžké závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolesti hlavy, bradykardii, hypertenzi, respirační útlum, kóma a konvulze. Hypertenzi může následovat hypotenze. Malé děti jsou na toxicitu citlivější než dospělí.
U všech pacientů, u kterých je podezření na předávkování, je nutné zahájit příslušná podpůrná opatření a v odůvodněných případech je indikována urgentní symptomatická léčba pod lékařským dohledem. Ta zahrnuje pozorování pacienta po dobu několika hodin. V případě těžkého předávkování se srdeční zástavou má být pacient resuscitován po dobu alespoň jedné hodiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci, Sympatomimetika samotná.
ATC kód: R01AA07
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky
Xylometazolin je sympatomimetikum, které působí na alfa-adrenergické receptory v nosní sliznici. Po jeho aplikaci do nosu dochází k vazokonstrikci nosních cév, a tím způsobuje dekongesci sliznice nosu a přilehlých oblastí nazofaryngu. Také dojde ke zmírnění průvodních příznaků hypersekrece hlenu a podání pomáhá odstranit nahromaděný sekret. Toto vede k dekongesci sliznice nosních průduchů a umožní pacientům, kteří trpí ucpaným nosem, snáze nosem dýchat. Účinek Otrivinu začíná do 2 minut a přetrvává až po dobu 12 hodin .
Ve dvojitě slepé fyziologickým roztokem kontrolované studii u pacientů s běžným nachlazením, byl dekongescenční efekt Otrivinu signifikantně lepší (p < 0,0001) oproti placebu, jak prokázalo měření rinomanometrií. K úlevě od ucpaného nosu bylo po podání Otrivinu dosaženo dvakrát rychleji než po aplikaci fyziologického roztoku, a to již po 5 minutách po aplikaci Otrivinu (p = 0,047).
Otrivin je dobře snášen dokonce i pacienty s citlivou sliznicí a nenarušuje její mukociliární funkci.
Studie in vitro prokázaly, že xylometazolin snižuje infekční aktivitu lidských rinovirů.
Navíc má Otrivin vyvážené pH v rozsahu nalezeném v nosní dutině.
Otrivin obsahuje zvlhčující a zklidňující látky, které pomáhají předcházet suchosti a podráždění nosní sliznice.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Plazmatické koncentrace xylometazolinu jsou u lidí po lokální aplikaci přípravku do nosu velmi nízké a blízké hranici detekce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Xylometazolin nemá mutagenní účinek. Ve studiích, kde byl xylometazolin podáván subkutánně potkanům a myším, nebyl pozorován žádný teratogenní účinek.
6/7
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, nekrystalizující sorbitol 70%, hypromelosa, čištěná voda

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení
Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok
Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok
HDPE lahvička s PP bezpečnostním uzávěrem, který obsahuje LDPE kapátko s pryžovým balónkem.
Velikost balení: 10 ml.
Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
HDPE lahvička s dávkovací pumpičkou, PP aplikátor s krytem.
Velikost balení: 10 ml.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA
Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok 69/1266/97-C
Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 69/219/01-C
Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok 69/1267/97-C
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 69/220/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 27. 6. 2001
Datum posledního prodloužení: 2. 1. 2014
7/7
10. DATUM REVIZE TEXTU
14. 3. 2017

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: OTRIVIN
Produktová řada: OTRIVIN nosní spreje
Kód výrobku: 364481
Kód EAN: 8596149002248
Kód SÚKL: 0218091
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte podrobně příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

Pomůže při uvolnění nosu.

Diskuze

Diskuze OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml

Příbalový leták

Příbalový leták OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml

Příbalovou informaci k produktu OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: OTRIVIN 1 mg/ml Nosní sprej s dávkovačem roztok 10 ml.pdf

Další balení

Zkušenosti uživatelů

90 % 20/03/2018

Pomůže při uvolnění nosu.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám