OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Kód výrobku: 16221

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu. Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

sp.zn.sukls128621/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ophthalmo-Framykoin comp.

oční mast bacitracinum zincicum, neomycini sulfas, hydrocortisoni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. používat
 3. Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortison, kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.

Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu. Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.

používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika,
 • při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech,
 • při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou.

Upozornění a opatření

Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních, dále o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání. Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně používaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k naředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Ophthalmo-Framykoin comp. žádné volně prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo ušní podání, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin comp.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. s jídlem a pitím

Při používání přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař má být informován o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol

. Tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, 1-2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2-3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivé látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5 - 6krát denně. Mast se nepoužívá déle než 5 - 7 dnů. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny). Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Framykoin comp., než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.

Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používání přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit.

Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, zánět víčka, alergický zánět spojivky, zvýšení nitroočního tlaku, rozmazané vidění. Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje

Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 1 250 m. j., neomycini sulfas 26 mg (=neomycinum 1 000 m. j./mg 16,5 mg), hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti. Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: suspenzní mast světle žluté barvy, konzistence bílé vazelíny. Druh obalu: hliníková tuba, krabička. Velikost balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 6. 2017

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 16221
Kód EAN: 8594739038882
Kód SÚKL: 1077
Cesta podání: Oční podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Příbalový leták

Příbalový leták OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Příbalovou informaci k produktu OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM zobrazíte nebo stáhnete zde: OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM.pdf

Recenze

Recenze OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Diskuze

Diskuze OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám