NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 76225

K tlumení bolestí hlavy, zubů, zad a pooperačních bolestí. U bolestí a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí v krku, svalových bolestí.

Více informací

Běžná cena: 122 Kč
105 Kč
Ušetříte: 14 % (17 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet

K tlumení bolestí hlavy, zubů, zad a pooperačních bolestí. U bolestí a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí v krku, svalových bolestí.

sp. zn. sukls240090/2017

                                        Příbalová informace: informace pro pacienta
                           Nurofen pro děti Active 100 mg tablety dispergovatelné v ústech
                                                       

                                                                ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
▪ Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě nebo dospívající cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Active užívat
3. Jak se Nurofen pro děti Active užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nurofen pro děti Active uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá

Nurofen pro děti Active obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje horečku. Ibuprofen, který patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv, brání tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti a zánětu.
Nurofen pro děti Active se užívá:
▪ k tlumení mírných a středně silných bolestí jako jsou bolest hlavy, bolest zubů, bolest zad a pooperační bolest. Dále se tento přípravek užívá u bolesti a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolesti při zánětu středního ucha, bolesti v krku, svalové bolesti a bolesti při úrazu měkkých tkání jako je podvrtnutí nebo pohmoždění;
▪ při horečce (včetně horečky vzniklé po očkování).
V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho doporučení.
Přípravek je určen pro děti od 6 let s tělesnou hmotností nad 20 kg.2/7

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti active užívat
 

Nepodávejte Nurofen pro děti Active dítěti:
▪ jestliže je alergické na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
▪ jestliže se u dítěte v současnosti nebo v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
nebo krvácení z trávicího ústrojí;
▪ jestliže u dítěte došlo v minulosti ke krvácení nebo proděravění trávicího ústrojí po léčbě
některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků;
▪ jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo
jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léky proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se
jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;
▪ jestliže dítě trpí závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce.
Přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let nebo s hmotností nižší než 20 kg.
Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná upozornění a omezení uvedená v této
příbalové informaci jako pro děti.
Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství.

Upozornění a opatření:
 

Před použitím přípravku Nurofen pro děti Active se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem :

▪ jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémový lupus erytematodes) nebo
jiným onemocněním pojivové tkáně;
▪ jestliže má dítě poruchu krevní srážlivosti;
▪ jestliže má dítě sníženou funkci jater;
▪ jestliže dítě trpí onemocněním ledvin; u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko
poruchy funkce ledvin;
▪ jestliže dítě trpí onemocněním trávicího traktu nebo chronickým zánětlivým onemocněním střev
(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto
přípravku zhoršit;
▪ jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouří);
▪ jestliže dítě trpí alergií, např. kožní reakce na jiné léky, průduškové astma, senná rýma,
dlouhodobý otok sliznic nebo dlouhodobé onemocnění dýchací soustavy; v těchto případech je
vyšší pravděpodobnost reakcí z přecitlivělosti.
Objeví-li se u dítěte bolest břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné trávicí obtíže,
vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék dítěti podávat a vyhledejte lékaře.
Velmi vzácně byly při užívání ibuprofenu pozorovány závažné kožní reakce. Užívání přípravku je
třeba okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky nebo postižení sliznic.
Přípravek dítěti nepodávejte, má-li plané neštovice.
Léky, jako je Nurofen pro děti Active, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku 20-30 mg/kg tělesné hmotnosti ani dobu léčby.
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení
příznaků onemocnění.
Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.
U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být
závažnější.
Během dlouhodobého užívání vysokých dávek přípravků proti bolesti (analgetik) se mohou
vyskytnout bolesti hlavy, které nesmí být léčeny vyššími dávkami přípravku.
Všeobecně může vést opakované užívání analgetik, zvláště kombinace různých typů analgetik,
k trvalým poruchám ledvin s rizikem ledvinného selhání (analgetická nefropatie).
Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti Active:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době
užívalo, nebo které možná bude užívat.
Nepodávejte dítěti Nurofen pro děti Active, jestliže již užívá jiný lék ze skupiny nesteroidních
protizánětlivých léčiv (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo
etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou
(jsou-li užívány jako léky proti bolesti).
Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti Active a některých jiných léků může docházet
k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří
:
▪ kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie);
▪ léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo léky na odvodnění (diuretika);
▪ léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení, např. warfarin);
▪ léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně);
▪ kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin);
▪ léky proti depresi (lithium nebo tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,
např. citaopram);
▪ léky s obsahem metotrexátu k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění;
▪ některé léky užívané na potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu
nebo takrolimu);
▪ léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění, tzv. potratová pilulka);
▪ léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu;
▪ léky obsahující probenecid a sulfapyrazon k léčbě dny;
▪ chinolonová antibiotika.

Nurofen pro děti Active s jídlem a pitím
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Nemusí se zapíjet. Objeví-li se trávicí obtíže,
doporučuje se přípravek užívat během jídla.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu prvních 6 měsíců těhotenství užívejte Nurofen pro děti Active jen na výslovné doporučení
lékaře. V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.4/7
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen.
Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nurofen pro děti Active nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na jeho schopnost řídit motorové
vozidlo a obsluhovat stroje.
Nurofen pro děti Active obsahuje aspartam
Přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. Jak se Nurofen pro děti active užívá

Vždy používejtejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.

Způsob použití

Nechte tabletu rozpustit na jazyku a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou.
Pokud lékař nepředepsal jinak, je doporučeno následující dávkovací schéma:
Věk Jednotlivá dávka Celková denní dávka
děti 6 - 9 let
(přibližně 20 – 30 kg tělesné
hmotnosti)
první dávka 2 tablety, dále 1 až
2 tablety (odpovídá 100 -
200 mg ibuprofenu)
až 6 tablet (odpovídá 600 mg
ibuprofenu)
děti 10 - 12 let
(přibližně 31 – 40 kg tělesné
hmotnosti)
první dávka 3 tablety, dále 1 až
3 tablety (odpovídá 100 -
300 mg ibuprofenu)
až 9 tablet (odpovídá 900 mg
ibuprofenu)
Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 - 8 hodin.
Přípravek není určen pro děti mladší 6 let nebo s hmotností nižší než 20 kg.
Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí se doporučuje užívat Nurofen pro děti Active při jídle.
Jestliže jste užil(a) více Nurofen pro děti Active, než jste měl(a):
Jestliže máte podezření na předávkování přípravkem Nurofen pro děti Active nebo dojde
k náhodnému požití přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti active:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle
následujících četností:

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob):
▪ alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním;
▪ bolest hlavy;
▪ poruchy zraku;
▪ bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):
▪ různé kožní vyrážky;
▪ závratě;
▪ průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000):
▪ poruchy krvetvorby;
▪ otok obličeje, jazyka, hrdla, nebo rychle se rozvíjející celková alergická reakce s dušností,
zrychlenou činností srdce, poklesem krevního tlaku až šokem (anafylaktická reakce);
▪ aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolest hlavy,
nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace;
▪ zvýšená tepová frekvence;
▪ peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávícího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či
zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku;
▪ porucha funkce jater;
▪ průduškové astma, dušnost, bronchospasmus (zúžení průdušek);
▪ akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě,
papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně);
▪ závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
▪ srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
▪ zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba).
Jestliže se objeví závažnější příznaky jako puchýře, olupování kůže, náhle vzniklý otok
v obličeji, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak, dále bolest
v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a
okamžitě vyhledejte lékaře.
Léky, jako je Nurofen pro děti Active, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.6/7

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Nurofen pro děti active uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Nurofen pro děti Active obsahuje:
▪ Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v jedné tabletě dispergovatelné v ústech (tableta rychle
rozpustná v ústech k perorálnímu podání).
▪ Pomocnými látkami jsou ethylcelulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910/6,
mannitol, aspartam, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, jahodové aroma.
Jak Nurofen pro děti Active vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen pro děti Active jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety, z obou stran s prohlubní a s jahodovým
aroma.
Velikosti balení: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tablet k rozpuštění v ústech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH
Velká Británie
Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Thane Road,
NG90 2DB Nottingham,
Velká Británie7/7
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Atrium Flóra
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: ++420 227 110 141
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 9. 2017

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: NUROFEN
Produktová řada: NUROFEN pro děti
Kód výrobku: 76225
Kód EAN: 5000158100817
Kód SÚKL: 0107702
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nurofen pro děti Active se užívá: - k tlumení mírných a středně silných bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolestí zad a pooperačních bolestí. Dále se tento přípravek užívá u bolestí a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí v krku, svalových bolestí a bolestech při úrazu měkkých tkání. - při horečce. Přípravek je určen pro děti od 6 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (9)

Recenze NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Výborné, v noci,když se dcera vzbudí s horečkou,plačtivá,rozmrzelá je to nejjednodušší forma jak do ní dostat lék.

100 %

Našemu synovi(5. let moc nechutnají), ale myslím, že super nápad.

100 %

Výborná alternativa pro děti, které nesnášejí přeslazené sirupy a zároveň ještě nepolykají tablety.

100 %

doporučuji,pro děti výborná věc

100 %

80 %

80 %

Vhodná variace pro děti, které odmítají sirup a ještě nejsou schopny polknout tabletu.
Rychle se rozpustí a zabírá.
Nížší cena oproti sirupu.

Diskuze (2)

Diskuze NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Kateřina

(0) 12/04/2013

Do nějakých 8 let v pohodě, dnes v 10 letech synovi vadí příliš sladká chuť. A taky by mohli vymyslet silnější dávku (200 mg), aby starší děti, které ještě nemůžou dostat "dospěláckou" dávku, nemusely cucat 2 tablety najednou. Jinak určitě doporučuji. Můj syn a syn mé kamarádky měli po sirupu (10ml) průjem, tablety v pohodě.

Vstoupit do diskuze

- bonbon místo prášku

(0) 25/10/2012

geniální řešení. podávám buď tyto "bonbonky" nebo sirup pro starší. obojí zabírá a děti neprotestují při podání. navíc náš školáček má pocit, že dostává už "opravdový" lék. ovšem narozdíl od těch dospěláckých tento skvěle chutná

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet

Příbalovou informaci k produktu NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: NUROFEN Active pro děti 100 mg 12 tablet.

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 18/03/2015

Našemu synovi(5. let moc nechutnají), ale myslím, že super nápad.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám