Mugotussol sirup 190 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 327465
90 %
Sirup na suchý kašel.Utiší kašel již za 15-30 minut, sníží nutkání kašlat až na 6 hodin a zklidní podrážděné hrdlo. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

Léčivý přípravek

MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

209 Kč
184 Kč
-12 %

Do košíku

Doporučené alternativní produkty

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

139 Kč
129 Kč
-7 %

Do košíku

Septilen 5mg 20 pastilek

Léčivý přípravek

Septilen 5mg 20 pastilek

104 Kč
84 Kč
-19 %

Do košíku

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

156 Kč
139 Kč
-11 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace Mugotussol sirup 190 ml

Sirup na suchý kašel.Utiší kašel již za 15-30 minut, sníží nutkání kašlat až na 6 hodin a zklidní podrážděné hrdlo. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Ulevuje od škrábání a dráždění v krku. Zklidňuje nutkání kašlat po dobu až 6 hodin, což pacienti ocení zejména v noci.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1
Sp.zn.sukls170298/2013
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, sirup
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 10 mg
(odpovídá dextromethorphanum 7,35 mg).
Pomocné látky se známým účinkem:
MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje 4340 mg roztoku maltitolu E 965, 310 mg propylenglykolu a 7,5 mg methylparabenu.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Sirup
Čirá, bezbarvá až mírně nažloutlá tekutina
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml je indikován u dospělých a dětí ve věku od 12 let k symptomatické léčbě dráždivého kašle (neproduktivního/suchého kašle).
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let
15 ml sirupu až 3krát denně, každých 6 - 8 hodin, podle potřeby. Maximální dávka 45 ml za den by neměla být překročena.
Způsob podání
Použijte odměrku, která je součástí balení.
Léčba by neměla překročit dobu delší než 2 až 3 týdny.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Pacienti v respiračním selhání nebo s rizikem vzniku respiračního selhání (viz bod 4.4).
2
Pacienti užívající inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo pacienti, u kterých byla léčba inhibitory monoaminoxidázy během uplynulých 14 dní ukončena (viz bod 4.5). Podávání přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml je kontraindikováno u dětí ve věku do 12 let.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Dextromethorfan má mírný návykový potenciál. Při déletrvajícím užívání může u pacientů dojít k vývoji tolerance, stejně jako k vývoji psychické a fyzické závislosti. Pacienti se sklonem ke zneužívání nebo rozvoji závislosti musí užívat přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml jen krátkou dobu a pod přísným dohledem lékaře.
Nutno podávat opatrně u pacientů s onemocněním respiračního traktu, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo pneumonie.
Chronický kašel může být časným příznakem astmatu, a proto MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml není indikován k potlačení chronického kašle, a to zejména u dětí.
V případě produktivního kašle se značnou tvorbou hlenu musí být antitusická léčba přípravkem MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml podávána se zvláštní opatrností a pouze po pečlivém zhodnocení přínosu a rizika.
MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje:
- 39,06 g roztoku maltitolu v maximální doporučené denní dávce, což odpovídá 89 kcal/g. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí fruktózy nesmí tento léčivý přípravek užívat. Přípravek může mít mírný projímavý účinek.
- 2,8 mg propylenglykolu v maximální doporučené denní dávce.
- methyl-parahydroxybenzoát, který může způsobit alergické reakce (případně opožděné).
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Předchozí nebo současná léčba antidepresivy typu inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) může mít za následek vývoj serotoninového syndromu s následujícími charakteristickými příznaky: neuromuskulární hyperaktivita (tremor, svalové záškuby, myoklonus, hyperreflexie a pyramidová rigidita), autonomní hyperaktivita (pocení, horečka, tachykardie, tachypnoe, mydriáza) a alterace mentálního stavu (agitovanost, excitovanost, stav zmatenosti).
Současné podávání jiných léků s tlumivým účinkem na CNS může vést k vzájemné potenciaci.
Současné podávání léků, které inhibují enzymatický systém cytochromu P450-2D6 v játrech, a tím i metabolizmus dextromethorfanu – zejména jde o amiodaron, chinidin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, propafenon, thioridazin, cimetidin a ritonavir – může vést ke zvýšení koncentrace dextromethorfanu. Tyto účinky mohou nastat v případě, že byl některý z uvedených léků podáván v nedávné době, a dokonce i když v současnosti již užíván není.
Pokud je dextromethorfan užíván v kombinaci se sekretolytiky, může vést snížení reflexu kašle k závažnému nahromadění hlenů.
3
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Výsledky epidemiologických studií u limitovaných populací nesvědčily o zvýšení četnosti malformací u dětí, které byly vystaveny dextromethorfanu během prenatálního období. Tyto studie však odpovídajícím způsobem nedokumentují dobu a trvání léčby dextromethorfanem.
Studie reprodukční toxicity na zvířatech nesvědčí o tom, že dextromethorfan představuje potenciální riziko pro člověka (viz bod 5.3).
Proto musí být dextromethorfan užíván během těhotenství jen po pečlivém zhodnocení přínosu a rizik a jen ve výjimečných případech.
Kojení
Nejsou k dispozici žádné informace o sekreci dextromethorfanu do mateřského mléka. Doporučuje se, aby přípravek kojícími matkami nebyl užíván, protože nelze vyloučit depresivní účinek na dýchání novorozenců.
Fertilita
Neexistují žádná hlášení o účincích dextromethorfanu na fertilitu. Předklinická zkušenost je omezená (viz bod 5.3).
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
I když je přípravek užíván tak, jak byl předepsán, může způsobit mírnou ospalost a změnit reakční čas do té míry, že dojde ke zhoršení schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Toto riziko se zvyšuje při užívání v kombinaci s alkoholem nebo s jinými léky, které mohou reakční dobu také narušit.
4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu (počet pacientů s očekávanou četností výskytu nežádoucího účinku), a to za použití následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Třída orgánového systému
Četnost výskytu
Nežádoucí účinek
Poruchy imunitního systému
Není známo
hypersenzitivita
Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné
halucinace, léková závislost byla hlášena u jedinců zneužívajících dextromethorfan
Poruchy nervového systému
Časté
závrať
Velmi vzácné
somnolence
Gastrointestinální poruchy
Časté
zvracení, gastrointestinální poruchy a nauzea
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté
únava
4
4.9 Předávkování
Při předávkování se může objevit deprese dýchání, porucha vědomí, závrať, pokles krevního tlaku, tachykardie, agitovanost, halucinace, zvýšený svalový tonus a ataxie.
Pokud je to nutné, je třeba zahájit intenzivní péči s pečlivou monitorací spolu se symptomatickou léčbou. Jako antagonistu lze podat naloxon.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti kašli a nachlazení.
ATC kód: R05DA09
Dextromethorfan-hydrobromid je 3-methoxy derivát levorfanolu. Má antitusický účinek, ale v terapeutických dávkách nemá analgetické, respiračně-supresivní nebo psychomimetické vlastnosti.
Dextromethorfan má mírný návykový potenciál.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Dextromethorfan se po perorálním podání rychle vstřebává, vrcholu plazmatických hladin je dosaženo během 2 hodin.
Dextromethorfan podléhá efektu prvního průchodu játry. Hlavní fáze metabolizmu představují oxidativní O- a N-demethylace zprostředkované CYP3A a CYP2D6 s následnou konjugací.
Primárním aktivním metabolitem je dextrorfan; také vzniká (+)-3-methoxymorfinan a (+)-3-hydroxymorfinan. Protože CYP2D6 je polymorfní enzym, závisí metabolizmus dextromethorfanu také na genotypu jedince. Frekvence pomalejšího metabolického fenotypu (se slabší aktivitou CYP2D6) se pohybuje u bělošské populace mezi 5 % a 10 %.
Renálně vylučovaný podíl (vylučuje se po dobu až 48 hodin po perorálním podání) se může pohybovat v rozsahu od 20 % do 86 % podané dávky. V moči se objevují volné nebo konjugované metabolity a jen malá část aktivní složky je vylučována v nezměněné formě.
Méně než 1 % lze zjistit ve stolici. Plazmatický eliminační poločas je 1,2 - 2,2 hodiny, v případě pomalejšího metabolizmu prostřednictvím CYP2D6 se prodlužuje až na 45 hodin.
Nástup účinku nastává za 15 – 30 minut po perorálním podání, trvání účinku je přibližně 3 – 6 hodin.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Chronická a subchronická toxicita
Studie subchronické a chronické toxicity provedené u psů a potkanů neodhalily žádné důkazy o jakýchkoliv toxických účincích charakteristických pro dextromethorfan.
5
Mutagenní a tumorigenní potenciál
Dextromethorfan-hydrobromid nebyl odpovídajícím způsobem zkoumán s ohledem na mutagenní potenciál. Bakteriální test na bodové mutace byl negativní. Mutagenní potenciál nelze odpovídajícím způsobem zhodnotit. U zvířat nebyly provedeny žádné dlouhodobé studie k určení tumorigenního potenciálu.
Reprodukční toxicita
Studie embryotoxicity, perinatální/postnatální toxicity a fertility u potkanů nevykázaly negativní výsledky až do dávky 50 mg/kg/den.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Dihydrát sodné soli sacharinu
Roztok maltitolu (E 965)
Propylenglykol
Meruňkové aroma
Vanilkové aroma
Methylparaben (E 218)
Čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky
Po prvním otevření: 12 měsíců
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Lahvička ze skla třídy III jantarové barvy a 1 dávkovač.
Velikost balení:
1 lahvička o objemu 190 ml a 1 dávkovač.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
6
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Německo
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
36/337/13-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
14.8.2013
10. DATUM REVIZE TEXTU
21.1.2014

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUGOTUSSOL
Kód výrobku: 327465
Kód EAN: 8590347100621
Kód SÚKL: 203075
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze Mugotussol sirup 190 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

na noc super!

80 %

Diskuze

Diskuze Mugotussol sirup 190 ml

Další balení

Zkušenosti uživatelů

80 % 19/04/2015

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám