MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 369773

Sirup na kašel se silným zahleněním. Rozpouští kašel, usnadňuje vykašlávání a chrání před dalším zahleněním. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje ambroxol.

Více informací

99 Kč

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml

Sirup na kašel se silným zahleněním. Rozpouští kašel, usnadňuje vykašlávání a chrání před dalším zahleněním. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje ambroxol.

sp.zn.sukls46580/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

                         MUCOSOLVAN pro dospělé 30 mg/5 ml Sirup
                                    ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je MUCOSOLVAN pro dospělé a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN pro dospělé užívat
3. Jak se MUCOSOLVAN pro dospělé užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak MUCOSOLVAN pro dospělé uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je MUCOSOLVAN pro dospělé a k čemu se používá

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.
Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat jen po poradě s lékařem.
Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle - suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu.
Ambroxol-hydochlorid, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.
Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé je určen především pro dospělé, mohou ho však užívat i dospívající a děti od 1 roku.


Pokud se do 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN pro dospělé užívat

Neužívejte MUCOSOLVAN pro dospělé
- jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater
- pokud trpíte vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku
- pokud trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem
nepohyblivých řasinek)
V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí.
Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních
orgánů), přestaňte MUCOSOLVAN užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.
Další léčivé přípravky a MUCOSOLVAN pro dospělé
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Podávání přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin)
vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za
žádoucí účinek.
Během léčby přípravkem Mucosolvan pro dospělé se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel
(antitusika, např. kodein), které naopak brání vykašlávání hlenu.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánuje otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.
Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly
kojící matky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na základě dat získaných po uvedení přípravku na trh neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost
řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
MUCOSOLVAN pro dospělé je vhodný i pro diabetiky.

3. Jak se MUCOSOLVAN pro dospělé užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže není lékařem určeno jinak, je doporučené dávkování přípravku:
Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 ml 2x denně
Na doporučení lékaře je možno MUCOSOLVAN pro dospělé, sirup 30 mg/5 ml, podat i dětem do 12 let. V tom
případě je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění:
Děti 6 - 12 let: 5 ml 2 - 3x denně
Děti 2 - 5 let: 2,5 ml 3x denně
Děti 1- 2 roky: 2,5 ml 2x denně
Tyto vyšší dávky jsou vhodné pro léčbu akutních onemocnění a pro úvodní dávkování v počáteční akutní fázi
chronických onemocnění po dobu až 14 dnů. Po 14 dnech mohou být u chronických onemocnění tyto dávky
sníženy na polovinu. Již od počátku léčby je možno podávat i dávky poloviční.
U chronických onemocnění dávkování určí lékař na základě závažnosti onemocnění.
K odměření příslušných dávek slouží přiložená odměrka.
Lahvičku otevřete stlačením uzávěru směrem dolů a jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.
Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Přípravek lze užívat s jídlem i bez
jídla.
Dostatečný příjem tekutin během léčby podporuje mukolytický účinek přípravku (rozpouštění hlenu a
usnadnění jeho vykašlání).
Při podávání dětem také můžete použít sirup MUCOSOLVAN junior o síle 15 mg/5 ml.
Pokud Vám nevyhovuje léková forma sirup, můžete použít MUCOSOLVAN roztok, MUCOSOLVAN tablety
nebo MUCOSOLVAN long effect – tobolky s prodlouženým uvolňováním.
Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN pro dospělé je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu
onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během
3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře.
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.
Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé u chronických onemocnění je možné pouze po
poradě s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné
doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném
předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky
přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé
v
doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé
Přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé by měl být užíván jen v případě potřeby a jeho podávání by se mělo
ukončit, pokud nastane úleva.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)
 poruchy chuti
 snížená citlivost v hrdle
 nevolnost, snížená citlivost úst a jazyka
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
 průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolesti břicha
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)
 vyrážka, kopřivka
 reakce z přecitlivělosti
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)
 sucho v hrdle
 anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému
(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
 závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak MUCOSOLVAN pro dospělé uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvičce za „Použitelné
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co MUCOSOLVAN pro dospělé obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 5 ml sirupu.
- Pomocnými látkami jsou sukralosa, hyetelosa, kyselina benzoová, jahodové aroma (obsahuje
propylenglykol a aroma),, vanilkové aroma (obsahuje propylenglykol, umělé aroma a přírodní aroma),
čištěná voda
Jak MUCOSOLVAN pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup – Čirá až téměř čirá bezbarvá až téměř bezbarvá mírně viskózní tekutina v hnědé skleněné lahvičce
s bílým PE/PP dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality a vnitřní LDPE vložkou,
bezbarvá PP odměrka s označením 1,25 ml (2,5 a 5 ml), krabička
Velikost balení: 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika
Výrobce
Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francie
Boehringer Ingelheim España, S.A., Prat de la Riba 50, 08174 Sant Cigat del Valles (Barcelona), Španělsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 369773
Kód EAN: 8595116523502
Kód SÚKL: 0223151
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání. Sirup Mucosolvan pro dospělé je určen především pro dospělé, mohou ho však užívat i mladiství a děti.

Balení obsahuje 100 ml.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (3)

Recenze MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Konečně něco, co mi pomohlo zbavit se zahlenění. navíc stačí užít jedenkrát denně-super. Dříve jsem užívala ACC, ale to mi nechutnalo a ještě nebylo natolik účinné.
90 %

Kapky na kasel skutecne zabiraji za 4 dny jsem mela po kasli
90 %

Delší dobu nárazově používám k plné spokojenosti

Vzhledem k mému chronickému onemocnění tento lék mi velmi vyhovuje

Diskuze

Diskuze MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml

Příbalový leták

Příbalový leták MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml

Příbalovou informaci k produktu MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: MUCOSOLVAN Sirup pro dospělé 100 ml.pdf

Další balení

Zkušenosti uživatelů

90 % 18/10/2017

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám