MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 381492

Uvolňuje zahlenění, usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje Ambroxoli hydrochloridum.

Více informací

116

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Uvolňuje zahlenění, usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje Ambroxoli hydrochloridum.

sp.zn.sukls46229/2017, sukls46586/2017, sukls46587/2017

                                      SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mucosolvan Tablety
Mucosolvan Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
Mucosolvan junior Sirup

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Mucosolvan, tablety
Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 1 tableta obsahuje 171 mg laktózy.
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
2 ml roztoku obsahují ambroxoli hydrochloridum 15 mg
Pomocné látky se známým účinkem: 2 ml roztoku obsahují 8,7 mg dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného a 12,44 mg chloridu sodného
Mucosolvan junior, sirup
5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Mucosolvan, tablety – bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým kódem ”67C” nad a pod půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým logem firmy
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci – čirý, bezbarvý roztok
Mucosolvan junior, sirup – čirý až téměř čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý mírně viskózní sirup

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.
4.2 Dávkování a způsob podání
Při léčbě akutních respiračních onemocnění je třeba poradit se s lékařem, pokud se příznaky nezlepší nebo se v průběhu léčby zhorší.
U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování.
 

Mucosolvan, tablety 30 mg
Dospělí: 1 tableta 3x denně
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně.
Tablety lze užívat s jídlem i bez jídla a měly by být zapíjeny tekutinou.
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/2 ml
Perorální podání
Dospělí a dospívající nad 12 let: 4 ml 3x denně
Děti 6 - 12 let: 2 ml 2 - 3x denně
Děti 2 - 5 let: 1 ml 3x denně
Děti do 2 let: 1 ml 2x denně
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.
Kapky lze užívat s jídlem i bez jídla a mohou se ředit vodou.
Inhalace
Dospělí a děti nad 6 let: 1-2 inhalace 2-3 ml inhalačního roztoku denně
Děti do 6 let: 1-2 inhalace 2 ml inhalačního roztoku denně
Mucosolvan, inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou, vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Inhalační roztok lze smíchat s fyziologickým roztokem v poměru 1:1 k dosažení optimální vlhkosti vzduchu uvolňovaného z inhalátoru.
Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s kyselinou chromoglykanovou. Také nesmí být mísen s jinými roztoky, pokud by vznikla směs s pH vyšším než 6,3; například s alkalickým solným roztokem pro inhalační podání (minerální sůl Emser). Díky nárůstu pH může dojít k precipitaci volné báze ambroxol-hydrochloridu nebo k zakalení roztoku.
Protože samotná hluboká inhalace může dráždit ke kašli, doporučuje se, aby pacienti během inhalace dýchali normálně.
Obvykle je před inhalací doporučováno zahřátí inhalačního roztoku na teplotu těla.
Pacienti s průduškovým astmatem by měli před inhalací roztoku Mucosolvan užít své obvyklé bronchodilatační léky.
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml
Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 ml 3x denně
Při léčbě dětí do 12 let je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění:
Děti 6 - 12 let: 5 ml 2 - 3x denně
Děti 2 - 5 let: 2,5 ml 3x denně
Děti do 2 let: 2,5 ml 2x denně
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.
Lahvička se otevře stlačením uzávěru směrem dolů a jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.
Mucosolvan junior, sirup, lze užívat s jídlem i bez jídla.
 

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Mucosolvan je kontraindikován v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod 4.4).
 

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxol-hydrochloridu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc.
.
V případě poškození funkce ledvin nebo těžké hepatopatie může být přípravek Mucosolvan užíván pouze po konzultaci s lékařem. Stejně tak jako u ostatních přípravků, které jsou metabolizovány v játrech a následně eliminovány ledvinami, lze u těžké renální nedostatečnosti očekávat kumulaci metabolitů ambroxol-hydrochloridu vytvořených v játrech.
Jedna tableta přípravku Mucosolvan obsahuje 171 mg laktózy, což představuje 684 mg laktózy v maximální doporučené denní dávce (120 mg ambroxol-hydrochloridu). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
Přípravek Mucosolvan, roztok, obsahuje 42,8 mg sodíku v doporučené denní dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku. Dále tento přípravek obsahuje konzervační prostředek benzalkonium-chlorid. U citlivých pacientů s hyperreaktivitou dýchacích cest může tento konzervační prostředek při inhalaci způsobit bronchospasmus.
5 ml přípravku Mucosolvan junior, sirup (15 mg/5 ml), obsahuje 5 mg sukralosy, což představuje 30 mg sukralosy v maximální doporučené denní dávce (30 ml). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
Sirup Mucosolvan junior je vhodný i pro diabetiky.
 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Podávání ambroxol-hydrochloridu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.
 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Ambroxol-hydrochlorid prochází placentární bariérou. Preklinické studie nenasvědčují přímým nebo nepřímým škodlivým účinkům, pokud se týká těhotenství, vývoje embrya a plodu, porodu nebo postnatálního vývoje.
Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neodhalily žádný důkaz škodlivých účinků pro plod. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků Mucosolvan doporučeno.
Kojení
Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka. Ačkoli se u kojených dětí nežádoucí účinky neočekávají, podávání přípravků Mucosolvan se u kojících matek nedoporučuje.
Fertilita
Preklinické studie nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Na základě dat získaných po uvedení přípravku na trh, neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky
Četnost nežádoucích účinků podle konvence MedDRA:
velmi časté 1/10;
časté 1/100 až <1/10;
méně časté 1/1 000 až <1/100;
vzácné 1/10 000 až <1/1 000;
velmi vzácné <1/10 000;
není známo z dostupných údajů nelze určit

Mucosolvan, tablety:
Gastrointestinální poruchy
časté: nauzea
méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, bolesti břicha
Poruchy kůže a podkožní tkáně
vzácné: vyrážka, kopřivka
není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)
Poruchy imunitního systému
vzácné: hypersenzitivní reakce
není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu

Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci, Mucosolvan junior, sirup:
Poruchy nervového systému
časté: dysgeusie (např. poruchy chuti)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
časté: hypestézie v oblasti hltanu
Gastrointestinální poruchy
časté: nauzea, hypestézie v oblasti úst
méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, sucho v ústech, bolesti břicha
není známo: sucho v hrdle
Poruchy kůže a podkožní tkáně
vzácné: vyrážka, kopřivka
není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)
Poruchy imunitního systému
vzácné: hypersenzitivní reakce
není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování
Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku Mucosolvan v doporučených dávkách a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky, ATC kód: R05CB06
V předklinických studiích bylo zjištěno, že léčivá látka ambroxol-hydrochlorid zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.
U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) vedla dlouhodobá léčba (6 měsíců) přípravkem Mucosolvan (Mucosolvan long effect, 75 mg) k významnému snížení exacerbací, které bylo zjevné po 2 měsících léčby. U pacientů léčených přípravkem Mucosolvan byly příznaky onemocnění přítomny podstatně méně dní a byl u nich snížen počet dní, během kterých užívali antibiotika, pokud u nich byla tato léčba požadována. Léčba přípravkem Mucosolvan long effect vedla také ke statisticky významnému zlepšení příznaků (potíže s vykašláváním hlenu, kašel, dušnost, auskultační nález) ve srovnání s placebem.
Na modelu králičího oka byl pozorován lokální anestetický účinek ambroxol-hydrochloridu, který může být vysvětlen schopností blokovat sodíkový kanál. In vitro bylo prokázáno, že ambroxol-hydrochlorid blokuje neuronální sodíkové kanály; vazba byla reverzibilní a závislá na koncentraci.
In vitro bylo zjištěno, že ambroxol-hydrochlorid významně snižuje uvolňování cytokinů z mononukleárních a polymorfonukleárních buněk v krvi, ale také vázaných ve tkáních.
V klinických studiích u pacientů s bolestí v krku došlo k významnému snížení bolesti v hltanu a jeho zarudnutí.
Tyto farmakologické vlastnosti odpovídají pozorováním v klinických studiích při léčbě symptomů horního respiračního traktu ambroxol-hydrochloridem, kdy dochází po inhalaci k rychlé úlevě od bolesti a s ní spojených potíží v oblasti uší, nosu a průdušnice.
Podávání ambroxol-hydrochloridu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Absorpce všech perorálních forem ambroxol-hydrochloridu s okamžitým uvolňováním je rychlá a úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 1 až 2,5 hodiny následně po perorálním podání formy s okamžitým uvolňováním a za 6,5 hodiny (medián) u formy s prodlouženým uvolňováním. Zjištěná absolutní biologická dostupnost po 30 mg tabletě byla 79%. U tobolek s prodlouženým uvolňováním byla zjištěna relativní dostupnost 95% (normalizováno na dávku) ve srovnání s denní dávkou 60 mg (30 mg 2x denně) podanou ve formě tablet s okamžitým uvolňováním.
Distribuce
Ambroxol-hydrochlorid je rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni. Distribuční objem po perorálním podání byl odhadnut na 552 l. Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%.
Metabolismus a vylučování
Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno během prvního průchodu játry (first pass effect). Jinak je ambroxol-hydrochlorid primárně metabolizován v játrech glukuronidací a částečně štěpením na dibrom-anthranilovou kyselinu (přibližně 10% dávky) vedle některých dalších méně významných metabolitů. Studie na lidských jaterních mikrozomech ukázaly, že za metabolismus ambroxol-hydrochloridu na dibrom-anthranilovou kyselinu je odpovědný CYP3A4.
Během 3 dnů perorálního podávání se přibližně 6% dávky nalézá ve volné formě, zatímco přibližně 26% dávky lze zjistit v konjugované formě v moči. Ambroxol-hydrochlorid je vylučován s terminálním biologickým poločasem přibližně 10 hodin. Celková clearance je v rozsahu 660 ml/min, s renální clearance vypočtenou přibližně na 83% celkové clearance.
Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů
U pacientů s poruchou funkce jater je vylučování ambroxol-hydrochloridu sníženo, což má za následek přibližně 1,3x až 2x vyšší plazmatické hladiny. Díky širokému terapeutickému rozmezí není nutná úprava dávek ambroxol-hydrochloridu.
Jiné
Nebylo zjištěno, že by věk a pohlaví ovlivňovaly farmakokinetiku ambroxol-hydrochloridu v klinicky významném rozsahu, takže není nutné upravovat režim dávkování.
Nebylo zjištěno, že by příjem potravy ovlivňoval biologickou dostupnost ambroxol-hydrochloridu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Ambroxol-hydrochlorid má velmi nízký index akutní toxicity.
Ve studiích s opakovaným podáváním dávky, nebyly po perorálně podaných dávkách 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny), 50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52 týdnů) zjištěny hladiny nežádoucích účinků (hodnota NOAEL; hladina, při níž ještě nebyly zjištěny nežádoucí účinky). Nebyl zjištěn žádný cílový orgán z hlediska toxicity.
Ve čtyřtýdenních studiích intravenózní toxicity, v nichž byl použit ambroxol-hydrochlorid u potkanů (v dávce 4; 14 a 64 mg/kg/den) a u psů (v dávce 45; 90 a 120 mg/kg/den (infuze 3 hodiny denně)), se neprojevila žádná závažná lokální a systémová toxicita včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní.
Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách ambroxol-hydrochloridu až 3000 mg/kg/den u potkanů a až 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla ve studii peri- a postnatálního vývoje stanovena na 50 mg/kg/den. Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.
Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální aberační test) a in vivo (mikronukleární test u myší) neodhalily žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu.
Ambroxol-hydrochlorid nevykázal tumorogenní vlastnosti ve studiích kancerogenity uskutečněných na myších (50, 200 a 800 mg/kg/den) po dobu 105 týdnů a potkanech (65, 250 a 1000 mg/kg/den) po dobu 116 týdnů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Mucosolvan, tablety 30 mg
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/2 ml
Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml
Kyselina benzoová, hyetelosa, aroma lesních plodů (obsahuje propylenglykol a aroma), vanilkové aroma (obsahuje propylenglykol, umělé aroma a přírodní aroma), sukralosa a čištěná voda

6.2 Inkompatibility7/ 7
Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky kromě přípravků uvedených v bodě 4.2.

6.3 Doba použitelnosti
Mucosolvan, tablety: 3 roky
Mucosolvan, roztok: 5 let
Mucosolvan junior, sirup (15 mg/5 ml): 3 roky. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Mucosolvan tablety, roztok: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu.
Mucosolvan junior, sirup: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení
Mucosolvan, tablety: PVC blistr, krabička
20 a 50 tablet
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci: lahvička z hnědého skla, kapací vložka (LDPE), šroubovací uzávěr (HDPE) jištěný kroužkem originality, odměrka, krabička 50 ml, 60 ml a 100 ml
Mucosolvan junior, sirup: hnědá skleněná lahvička, bílý PE/PP dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr s kroužkem originality a vnitřní LDPE vložkou, bezbarvá PP odměrka s označením 1,25 ml (2,5 a 5 ml), krabička.
100 a 200 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Mucosolvan, tablety: 52/122/81-C
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci: 52/121/81-C
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml: 52/123/81-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 3. 1981
Datum posledního prodloužení registrace: 30. 8. 2006

10. DATUM REVIZE TEXTU

5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 381492
Kód EAN: 8595116523496
Kód SÚKL: 0223146
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc.

Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním.

Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.

Mucosolvan junior je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i dospívající a dospělí.

Balení obsahuje 100 ml.

Recenze (7)

Recenze MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

můj 13tiletý syn si ho pochvaluje
90 %

Doporučují skoro všichni lékaři, tak používáme. Občas zabírá rychle, občas ne.

80 %

naše malá tento sirup polykala bez problémů a vzhledem k tomu, že jsme začaly užívání v počátku, velmi brzy sirup zapůsobil

100 %

používáme ho už 20 let a nikdy mě nezklamal použití praktické a rychlé

100 %

Kupujeme pravidelně pro děti.
Nic.
100 %

pro děti idelní ve formě sirupu, přívětivá chuť

70 %

dobrý lék pomáhá

Diskuze

Diskuze MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Příbalový leták

Příbalový leták MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Příbalovou informaci k produktu MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml.

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 03/05/2012

pro děti idelní ve formě sirupu, přívětivá chuť

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám