MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441849

Tablety se užívají při zánětech horních a dolních cest dýchacích a infekčním onemocnění dýchacích cest.

Více informací

Běžná cena: 85 Kč
66 Kč
Ušetříte: 22 % (19 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet

Tablety se užívají při zánětech horních a dolních cest dýchacích a infekčním onemocnění dýchacích cest.

sp.zn.sukls46586/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele
MUCOSOLVAN
Tablety
Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je MUCOSOLVAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN užívat
3. Jak se MUCOSOLVAN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak MUCOSOLVAN uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je MUCOSOLVAN a k čemu se používá
Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např.
o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je
např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.
Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem.
Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen
po poradě s lékařem.
Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě
pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází
k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -
suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu.
Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci
hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje
činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší
transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a
zmírnění kašle.
MUCOSOLVAN, tablety, je určen pro dospělé.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN užívat
Neužívejte MUCOSOLVAN
- jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže trpíte vrozeným onemocněním, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky
tohoto přípravku (viz také bod 2 „Přípravek MUCOSOLVAN obsahuje laktózu“).
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MUCOSOLVAN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater.
V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních
reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí
nebo pohlavních orgánů), přestaňte MUCOSOLVAN užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a MUCOSOLVAN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Podávání přípravku MUCOSOLVAN tablety společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim,
erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách,
což lze považovat za žádoucí účinek.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánuje otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.
Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek
užívaly kojící matky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na základě dat získaných po uvedení přípravku na trh, neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na
schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje
nebyly provedeny.

Přípravek MUCOSOLVAN obsahuje laktózu
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Jedna tableta přípravku obsahuje 171 mg laktózy, což představuje 684 mg laktózy v maximální
doporučené denní dávce (120 mg ambroxol-hydrochloridu).

3. Jak se MUCOSOLVAN užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže není lékařem určeno jinak, je doporučené dávkování přípravku:
Dospělí: 1 tableta 3x denně
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně.
Tablety lze užívat s jídlem i bez jídla a měly by být zapíjeny tekutinou.
Pokud Vám nevyhovuje léková forma tablety, můžete použít sirup MUCOSOLVAN junior
(15 mg/5 ml) pro děti, sirup MUCOSOLVAN pro dospělé (30 mg/5 ml), MUCOSOLVAN, roztok,
nebo MUCOSOLVAN long effect – tobolky s prodlouženým uvolňováním.

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu
onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů nezlepší
nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře.

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.
Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN u chronických onemocnění je možné pouze po
poradě s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do
současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv
o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými
nežádoucími účinky přípravku MUCOSOLVAN v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu
příznaků.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUCOSOLVAN
Přípravek MUCOSOLVAN by měl být užíván jen v případě potřeby a jeho podávání by se mělo
ukončit, pokud nastane úleva.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)
 nevolnost
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
 průjem, zvracení, trávicí potíže, bolesti břicha
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)
 vyrážka, kopřivka
 reakce z přecitlivělosti
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)
 anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce),
angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a
svědění
 závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak MUCOSOLVAN uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu.

6. Obsah balení a další informace
Co MUCOSOLVAN obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxol-hydrochlorid 30 mg v 1 tabletě
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát
laktózy, magnesium-stearát

Jak MUCOSOLVAN vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým kódem ”67C” nad a pod půlicí
rýhou, na druhé straně s vyraženým logem firmy.
Velikost balení: 20 a 50 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika
Výrobce
Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: DELPHARM, PARIS
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 441849
Kód EAN: 8595116522642
Kód SÚKL: 0223157
Držitel rozhodnutí: DELPHARM, PARIS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např.
o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je
např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.
Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem.
Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen
po poradě s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (3)

Recenze MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Je třeba ho mít doma.

70 %

na uvolňování hlenu - 100%

když nenán sirup, stačí
nic
80 %

ok

Diskuze

Diskuze MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet

Příbalový leták

Příbalový leták MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: MUCOSOLVAN 30 mg 20 tablet.pdf

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 13/10/2014

Je třeba ho mít doma.

Štítky

Léky na rýmu

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám