Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml, expirace 31.05.2020

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 453623
87 %

Sirup je určen jako podpůrná léčba při nemocech z nachlazení, kašli a zánětu průdušek a zahlenění dýchacích cest.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace

Podrobné informace Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml

Při bronchiilním kataru se čtyřnásobným účinkem : protizánětlivý, antitusický, imunostimulující, antibakteriální. k léčbě při nachlazení, kašli a zahlenění průdušek účinné látky jsou přírodního původu fytofarmakum, expektorans balení : 100 ml, 250 ml  

Sirup s přídavkem výtažku z jitrocele a mátové silice bez vedlejších účinků. Přípravek s kombinovaným účinkem, kdy zpomaluje tvorbu hlenu v průduškách a usnadňuje jeho vykašlávání. Máta peprná uvolňuje dýchací cesty.

Sirup je účinným lékem v boji se všemi druhy kašle. Snižuje kašlací reflex. U kašle suchého umožňuje klidný spánek a zabraňuje častému dráždění sliznice, u kašle vlhkého ulehčuje vykašlávání, neboť zkapalňuje hlen tvořený buňkami sliznice. Vysoce koncentrovaný jitrocelový extrakt vykazuje i protizánětlivé účinky. Jako jediný na trhu je určen pro děti od kojeneckého věku.

Složení sirupu

Účinná látka jitrocelový extrakt.

100 g přípravku obsahuje 5 g jitrocelového sirupu 1:1, 0.01g mátové silice.

Doporučené dávkování

Pokud lékař nedoporučí jinak, přípravek se užívá přes den každé 2-3 hodiny. Kojenci a děti od 6 let věku polovinu čajové lžičky.  

Důležité upozornění

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Uchovávejte mimo dosah dětí při teplotě do 25 °C

Balení obsahuje 100 ml.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Stránka 1 z 5 sp.zn. sukls107935/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Plantaginis extractum fluidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat
 3. Jak se Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék k podpůrné léčbě při nemocech z nachlazení a onemocněních horních cest dýchacích provázených kašlem a zahleněním dýchacích cest. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat

Neužívejte Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

 • jestliže jste alergický(á) na tekutý jitrocelový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře.

Stránka 2 z 5

Stránka 3 z 5 Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není dosud známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie na účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádné účinky nebyly dosud pozorovány či hlášeny.

Toto léčivo obsahuje glukózu, fruktózu a sacharózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,8 g glukózy, 2,7 g fruktózy a 4,3 g sacharózy v jedné dávce (15 ml). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Tento léčivý přípravek obsahuje ethanol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,7 obj. % ethanolu (alkoholu), to je do 200 mg v jedné dávce (15 ml), což odpovídá do 5 ml piva, 2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. Jak se přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je: Děti od 3 do 5 let věku užívají 2,5 ml 4-6 x denně. Děti a dospívající od 6 do 14 let věku užívají 5 ml 4-6 x denně. Dospívající od 15 let a dospělí užívají 15 ml 4-6 x denně.

Přípravek se užívá v průběhu celého dne s časovým odstupem 2-3 hodiny mezi jednotlivými dávkami. Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup, než jste

měl(a)

Nejsou známy žádné případy předávkování. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Stránka 4 z 5 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy a konzistence.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup obsahuje

 • Léčivou látkou je Plantaginis extractum fluidum (1:1), extrahovaného ethanolem 20 % (m/m) 5,00 g ve 100 g sirupu.
 • Pomocnými látkami jsou: obyčejný sirup, invertózový sirup, čištěný med, kalium-sorbát, čištěná voda, silice máty peprné, ethanol (součást extraktu).

Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Tmavě hnědá viskózní aromatická kapalina s aromatickou, sladkou chutí. Lahvička z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem s PE těsnící vložkou, krabička a PP odměrka.

Velikosti balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Stránka 5 z 5 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10 66424 Homburg Německo Tel: +49 (0) 6841 709-0 Fax: +49 (0) 6841 709-265

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: DR.THEISS
Značka: DR.THEISS
Produktová řada: Dr. THEISS Mucoplant
Kód výrobku: 453623
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16289
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: DR.THEISS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml

Příbalovou informaci k produktu Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml.pdf

Recenze (3)

Recenze Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

dobra chut,na doleceni kasle super

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze Mucoplant Jitrocelový sirup s medem 100 ml

Zkušenosti uživatelů

80 % 10/09/2017

dobra chut,na doleceni kasle super

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám