MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 89688
100 % Recenze
Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu, k uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních.

Více informací

Běžná cena: 111 Kč
79
Ušetříte: 29 % (32 Kč)

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 8.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu, k uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních.

Příbalová informace - VP
mar rhino 0,05%, nosní sprej
(Xylometazolini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek mar rhino 0,05%, nosní sprej musí používat pečlivě podle návodu, aby co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se příznaky u dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je mar rhino 0,05%, nosní sprej a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete mar rhino 0,05%, nosní sprej užívat
3. Jak se mar rhino 0,05%, nosní sprej používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku mar rhino 0,05%, nosní sprej
6. Další informace
1. Co je mar rhino 0,05%, nosní sprej a k čemu se používá
Přípravek mar rhino 0,05%, nosní sprej patří do skupiny léků nazývaných otorinolaryngologika.
Xylometazolin, léčivá látka přípravku, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
Nástup účinku se obvykle dostaví za 5-10 minut.
Přípravek mar rhino 0,05%, nosní sprej se používá ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu způsobeného rýmou a při alergické rýmě, k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice společně s rýmou.
Přípravek je určen pro děti od 2 do 7 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék mar rhino 0,05%, nosní sprej užívat
Nepodávejte mar rhino 0,05%, nosní sprej pokud pacient
- trpí přecitlivělostí na jakoukoliv složku obsaženou v léku mar rhino 0,05%, nosní sprej
- má suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca).
Lék není vhodný pro děti do 2 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku mar rhino 0,05%, nosní sprej je zapotřebí
Přípravek se smí používat jen se souhlasem lékaře v těchto případech
- léčení některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným zvýšením krevního tlaku;
- zvýšený nitrooční tlak, zejména pokud je přítomný zelený zákal (glaukom) s úzkým úhlem;
- závažné onemocnění oběhového systému (např. ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak);
- feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku);
- některé poruchy látkové výměny (zvýšená funkce štítné žlázy, cukrovka).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky léku mar rhino 0,05%, nosní sprej a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.
O vhodnosti současného používání léku mar rhino 0,05%, nosní sprej s jinými léky se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Lék mar rhino 0,05%, nosní sprej se nesmí užívat v těhotenství, protože nejsou známy účinky tohoto léku na plod.
Lék nesmí být užíván při kojení, protože není známo, zda je aktivní látka vylučována do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky léku mar rhino 0,05%, nosní sprej nelze vyloučit systémové účinky na srdce a cévy. V takovém případě může být snížena Vaše schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.
3. Jak se mar rhino 0,05%, nosní sprej užívá
O užívání léku mar rhino 0,05%, nosní sprej dítětem se poraďte s lékařem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, dětem od 2 do 7 let se vstřikuje 1 dávka spreje mar rhino 0,05%, nosní sprej do každé nosní dírky maximálně 3krát denně. Dávkování závisí na citlivosti pacienta a na účinku léku.
Lék se nesmí dětem podávat bez doporučení lékaře déle než 3 dny.
Nezvyšujte doporučenou dávku! Neprodlužujte léčbu bez konzultace s lékařem!
Pokud se stav pacienta nelepší nebo se během užívání přípravku zhorší, vyhledejte lékaře!
Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku mar rhino 0,05%, nosní sprej než jste měl(a)
Při předávkování nebo neúmyslném polknutí může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáza), nucení na zvracení, modravé zabarvení rtů (cyanóza), horečka, křeče, oběhové poruchy (zrychlení tepu, poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava, zvýšení krevního tlaku), poruchy funkce plic (otok plic, poruchy dýchání), poruchy nálady.
Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.
Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc se může podat živočišné uhlí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku mar rhino 0,05%, nosní sprej
Pokud zapomenete podat dítěti dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte v zavedeném dávkování.
K opětnému užívání léku mar rhino 0,05%, nosní sprej smí dojít pouze po několikadenní přestávce.
Používání léku u chronické rýmy je povoleno pouze pod kontrolou lékaře vzhledem k nebezpečí zmenšení nosní sliznice.
Způsob použití
Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku, dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Dávkovací spray je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku a je třeba lehce vdechnout nosem. Lahvičku s lékem držte svisle. Nevstřikujte dávku léku držením dávkovacího spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i mar rhino 0,05%, nosní sprej nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
Lék je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Dýchací systém
U citlivých pacientů může lék mar rhino 0,05%, nosní sprej způsobit přechodné a mírné příznaky dráždění sliznice, které se projeví jako pálení v nose. Často (u 1 - 10% pacientů) může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku, zvláště pokud není dodržena doba léčby.
Dlouhodobé nebo časté užívání vyšších dávek léku mar rhino 0,05%, nosní sprej může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným vstřikováním léku (tzv. rhinitis medicamentóza). K tomuto účinku může dojít po 5denní léčbě a - po dlouhodobém podávání - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).
Nervový systém
Méně často (u 0,01 - 1% pacientů) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.
Oběhový systém
Méně často (u 0,1 - 1% pacientů) se mohou objevit účinky léku mar rhino 0,05%, nosní sprej na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a vzestup krevního tlaku.
Pokud se u dítěte některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. Uchovávání přípravku mar rhino 0,05%, nosní sprej
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 1 rok.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek mar rhino 0,05%, nosní sprej obsahuje
Léčivá látka:
Xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg (0,05 %) v 1 ml roztoku.
Jedna dávka (cca 0,09 ml roztoku) obsahuje 0,045 mg xylometazolini hydrochloridum
Pomocné látky:
Mořská voda, dihydrogenfosforečnan draselný, čištěná voda
Jak přípravek mar rhino 0,05%, nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení
mar rhino 0,05%, nosní sprej je čirý bezbarvý roztok.
Velikost balení:
15 ml roztoku v bílé PE lahvičce s dávkovacím sprejem (3K pump systém).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.5.2008

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: MAR RHINO
Kód výrobku: 89688
Kód EAN: 4011548008980
Kód SÚKL: 68979
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek mar rhino 0,05% nosní sprej se používá ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu způsobeného rýmou a při alergické rýmě, k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice společně s rýmou. Přípravek je určen pro děti od 2 do 7 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji

Příbalový leták

Příbalový leták MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji

Příbalovou informaci k produktu MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji zobrazíte nebo stáhnete zde: MAR RHINO 0,05% NOSNÍ SPREJ 15ML/7.5MG Roztok ve spreji.

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 28/09/2013

Štítky

Léky na rýmu

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám