LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

Kód výrobku: 17659
Slouží k léčbě mírné až středně těžké hypertenze. Jedná se o kombinaci beta-blokátoru a thiazidového diuretika.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

Účinné látky
Bisoprololifumaras Hydrochlorothíazidum

Užití
Terapeutická indikace: mírná až středně těžká hypertenze.
Přípravek Lodoz je pro individuální úpravu dávkování dostupný v následujících silách:
LODOZ2,5mg, potahované tablety
L0D0Z5mg, potahované tablety
LODOZ "lOmg, potahované tablety
Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta obsahující bisoprolol 2,5 mg / hydrochlorothiazid 6,25 mgjednou denně.

Dávkování
Obvyklá dávka je 1 potahovaná tableta denně. Potahované tablety se užívají ráno, před snídaní,v průběhu snídaně nebo po ní. Musí se zapít malým množstvím tekutiny a nesmí se žvýkat. Přípravek LODOZ se musí užívat v jedné dávce každý den.

Příznaky
Mírná až střední hypertenze.

Kontraindikace
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento lék se nesmi nikdy užívatv kombinaci sfloktafenínem nebo sultopridem.

Vedlejší příznaky
Nejčastější nežádoucí účinky jsou následující:

 • oběhové poruchy (pocit chladu nebo necitlivosti, brněni končetin).
 • únava, vyčerpanost, závratě, bolest hlavy (k těmto příznakům většinou dochází zvláště na počátku léčby),
 • zažívací obtíže: nevolnost, zvracení, průjem, zácpa.
 • změny hodnot laboratorních vyšetření, zvýšené riziko dny.

Fakta
Obvykle se nedoporučuje užívat tento přípravek v kombinaci s lithiem nebo s některými léky, které zvyšují riziko poruch srdečního rytmu (viz Užívání jiných léků) a v průběhu těhotenství. Při užívání léčivého přípravku LODOZ buďte zvlášť opatrní v následujících případech: nikdy neukončujte léčbu náhle, zvlášť ne pří některých onemocněních srdce (ischemícká choroba srdeční).

Před zahájením léčby informujte svého lékaře v následujících případech:

 • pokud trpíte onemocněním srdce,
 • těžké formy onemocnění periferních tepen (zejména Raynaudův syndrom),
 • pokud jste prodělal/a chronické onemocnění průdušek,
 • pokud máte cukrovku, onemocněni štítné žlázy, dnu, lupénku nebo poškození funkce ledvin,
 • pokud máte desenzibilizační léčbu,
 • pokud je u Vás plánovaný chirurgický výkon, oznamte antestezíologoví, že užíváte tento přípravek.

Při užíváni tohoto přípravku pacienty vyššího věku sevyžaduje zvýšená opatrnost.

Poznámka
Sportovci by měli vědět, že tento lék obsahuje léčivou látku, která může vykazovat pozitivní reakciv lékových testech.

sp.zn. sukls191949/2014

Příbalová informace: infomace pro pacienta

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg

Lodoz 5 mg/6,25 mg

Lodoz 10 mg/6,25 mg

potahované tablety

bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Lodoz a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat
 3. Jak se přípravek Lodoz užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lodoz uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lodoz a k čemu se používá

Lodoz obsahuje léčivé látky bisoprolol a hydrochlorothiazid:

 • Bisoprolol patří do skupiny léků označovaných jako betablokátory a používá se pro snížení krevního tlaku.
 • Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Pomáhá snižovat krevní tlak, protože zvyšuje množství soli a vody vylučované močí.

Lodoz se používá pro léčbu mírné až středně vysoké hypertenze (vysoký krevní tlak).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat

Neužívejte přípravek Lodoz, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:

 • jestliže jste alergický(á) na bisoprolol a hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • závažné astma,
 • neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor dřeně nadledvin,
 • závažné poruchy krevního oběhu (jako je Raynaudův syndrom, který může způsobit brnění, zblednutí nebo zmodrání prstů na rukou nebo nohou),
 • závažné onemocnění jater nebo ledvin,
 • nízké hladiny draslíku v krvi, které nereagují na léčbu,
 • zvýšení kyselosti krve (metabolická acidóza) jako důsledek závažného onemocnění.
 • neužívejte přípravek Lodoz, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Neužívejte přípravek Lodoz, pokud máte některou z následujících srdečních potíží:

 • srdeční selhání, které není pod lékařskou kontrolou,
 • velmi pomalá srdeční frekvence vyvolávající potíže,
 • některá onemocnění srdce vyvolávající velmi pomalou srdeční frekvenci nebo nepravidelnou srdeční frekvenci (AV blok 2. nebo 3. stupně, sinoatriální blok, syndrom chorého sinu),
 • srdeční šok, což je akutní závažné srdeční onemocnění vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové selhání.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lodoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu nikdy náhle neukončujte, zvláště pokud trpíte některými srdečními chorobami (ischemická choroba srdeční, např. angina pectoris).

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů; Váš lékař může zvolit zvláštní péči (např. další léčbu nebo častější kontroly):

 • jakékoli srdeční onemocnění, jako je srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, Prinzmetalova angina,
 • méně závažné poruchy krevního oběhu v končetinách (zvláště Raynaudův syndrom),
 • poruchy ledvin a jater,
 • feochromocytom (nádor dřeně nadledvin),
 • chronické onemocnění průdušek nebo méně závažné astma; Váš lékař zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Lodoz. Prosím informujte Vašeho lékaře okamžitě, pokud se objeví u Vás nové potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.
 • diabetes (cukrovka),
 • poruchy štítné žlázy,
 • lupénka,
 • přísná dieta.

Informujte svého lékaře také, pokud:

 • jste někdy měl(a) dnu, protože Lodoz může zvýšit riziko záchvatů dny.
 • podstoupíte celkovou anestézii (např. při chirurgickém výkonu), protože Lodoz může ovlivnit reakce Vašeho těla na anestézii.
 • plánujete podstoupit desenzibilizační léčbu, protože Lodoz může zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti nebo že může být tato reakce závažnější.
 • okamžitě ukončete léčbu a informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne zhoršení zrakové ostrosti (krátkozrakost) a náhlá bolest očí.

U malého počtu pacientů se může vyskytnout kožní vyrážka po vystavení slunečnímu záření. Pokud k tomu dojde, chraňte během léčby přípravkem Lodoz svou kůži před slunečním zářením nebo umělým UV zářením.

Další vyšetření

Hydrochlorothiazid působí tak, že ovlivňuje rovnováhu soli a vody v těle. Váš lékař může provádět občas kontrolu této rovnováhy. To je zvláště důležité, pokud se u Vás objeví další stavy, které se mohou při poruše rovnováhy soli a vody v těle zhoršit. Váš lékař bude také čas od času kontrolovat hladiny tuků, kyseliny močové nebo glukózy v krvi.

Děti a dospívající

Zkušenost s užíváním Lodozu u dětí a dospívajících je limitována, proto se jeho použítí nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek Lodoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívejte přípravek Lodoz spolu s jakýmikoli z následujících léků pouze po poradě s lékařem:

 • některé blokátory vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil nebo diltiazem,
 • některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, metyldopa, moxonidin, rilmenidin. Neukončujte užívání těchto léků bez porady se svým lékařem.
 • lithium, což je lék pro léčbu deprese.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte přípravek Lodoz s některým z následujících léků, protože může být nutné zvláštní sledování:

 • některé blokátory vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris, jako je nifedipin nebo amlodipin (kalcioví antagonisté dihydropyridinového typu),
 • léky, které vyvolávají život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointtes). Patří sem: o léky používané pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (jako je: chinidin, disopyramid (antiarytmika třídy IA), amiodaron, sotalol, o léky používané pro léčbu dalších chorob, jako je astemizol, bepridil, nitrožilně používaný erytromycin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin,
 • další léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu, jako je lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon (antiarytmika třídy I),
 • léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo léky, které mohou vyvolat nízký krevní tlak, jako nežádoucí účinek (např. tricyklická antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny),
 • ACE inhibitory používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání, jako je kaptopril nebo enalapril,
 • digoxin používaný pro léčbu srdečního selhání,
 • antidiabetika, včetně inzulínu,
 • léky pro léčbu nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro léčbu glaukomu (zelený zákal) označené jako parasympatomimetika nebo používané v podmínkách naléhavé péče pro léčbu závažných oběhových poruch (sympatomimetika),
 • anestetika, která se podávají během chirurgického výkonu,
 • betablokátory používané lokálně, jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu,
 • nesteroidní protizánětlivé léky používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu,
 • léky, které mohou vyvolat ztráty draslíku, jako je amfotericin B, kortikosteroidy, stimulační laxativa,
 • léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi a moči,
 • léky snižující hladinu cholesterolu, jako je cholestyramin, kolestipol,
 • meflochin používaný pro prevenci malárie,
 • kortikosteroidy, protože mohou snižovat účinek přípravku Lodoz.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Existuje riziko, že léčba přípravkem Lodoz během těhotenství může poškodit plod nebo novorozence.

Užívání tohoto léku během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lodoz za normálních okolností neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vaše individuální odpověď na léčbu však může ovlivnit Vaši schopnost koncentrovat se a reagovat. Pokud k tomu dojde, neřiďte motorová vozidla nebo neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Lodoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá úvodní dávka přípravku je jedna tableta přípravku Lodoz 2,5 mg/6,25 mg denně. Pokud není snížení krevního tlaku dostatečné, dávka se zvýší na jednu tabletu přípravku Lodoz 5 mg/6,25 mg denně a pokud je odpověď stále nedostatečná, pak se dávka zvýší na jednu tabletu přípravku Lodoz 10 mg/6,25 mg denně.

Tablety se polykají a zapíjejí tekutinou. Tablety se nekousají.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování.

Použití u dětí Nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou u dětí, a proto není přípravek Lodoz u dětí doporučen.

Užívání přípravku Lodoz s jídlem a pitím

Lodoz může být užíván nezávisle na jídle, ale musí být užíván ráno.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lodoz, než jste měl(a)

 • Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Lodoz, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře. V závislosti na stupni předávkování se Váš lékař rozhodne o nutných opatřeních.
 • Příznaky předávkování zahrnují nízký krevní tlak, zpomalenou srdeční frekvenci, náhlé srdeční potíže, závratě, ospalost, náhlé dechové potíže, nízkou hladinu cukru v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lodoz

Užijte vynechanou dávku co nejdříve poté, co si vzpomenete ve stejný den. Jinak pokračujte v další plánované dávce. Neužívejte více než 1 tabletu přípravku Lodoz najednou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lodoz

Nikdy neukončujte léčbu přípravkem Lodoz bez porady s lékařem. Jinak by se mohlo Vaše onemocnění zhoršit. Pokud musíte léčbu ukončit, doporučí Vám obvykle Váš lékař snižovat dávku postupně.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté

(postihují méně než 1 osobu z 10):

 • pocit chladu nebo necitlivosti rukou a nohou,
 • únava, závratě, bolest hlavy. Tyto příznaky se vyskytují hlavně na začátku léčby. Jsou obecně mírné a obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů po zahájení léčby.
 • žaludeční nebo střevní potíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa.

Méně časté

(postihují méně než 1 osobu ze 100):

 • svalová slabost, křeče, pocit slabosti,
 • zpomalení srdeční činnosti, poruchy srdeční frekvence, zhoršení srdečního selhání, pokles krevního tlaku při vstávání, nebo sedání,
 • poruchy spánku, deprese, ztráta chuti k jídlu,
 • dechové potíže u pacientů, kteří trpí astmatem nebo prodělali chronické onemocnění dýchacích cest,
 • zvýšení hladin kreatininu nebo močoviny v krvi,
 • trávicí potíže,
 • zvýšení hladin amylázy (enzym, který se podílí na trávení),
 • porucha rovnováhy tekutin a elektrolytů,
 • zvýšená hladina tuků, cholesterolu, kyseliny močové nebo cukru v krvi; zvýšené hladiny močoviny.

Vzácné

(postihují méně než 1 osobu z 1 000):

 • noční můry, halucinace,
 • alergické reakce, jako je svědění, náhlé návaly horka v obličeji nebo kožní vyrážka též po vystavení slunečnímu záření, kopřivka, malé fialově-červené skvrny na kůži vyvolané krvácením pod kůží (purpura),
 • zvýšení hladiny některých jaterních enzymů, zánět jater, žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka),
 • porucha erekce,
 • poruchy sluchu,
 • alergická rýma, snížení tvorby slz, porucha zraku,
 • snížení počtu bílých krvinek (leukocytopenie) nebo krevních destiček (trombocytopenie).

Velmi vzácné

(postihují méně než 1 osobu z 10 000):

 • podráždění a začervenání očí (konjunktivitida), vypadávání vlasů,
 • nástup nebo zhoršení stávající lupénky (psoriáza); tvorba silných šupinatých ploch na kůži (kožní lupus erytematosus),
 • bolest na hrudi,
 • závažné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza),
 • zánět slinivky břišní,
 • stav s nízkou kyselostí krve (metabolická alkalóza),
 • mdloba.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Lodoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lodoz obsahuje

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg:

 • Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety

: magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý; Potah tablety

: potahová soustava Opadry YS-1-6339G žlutá

Lodoz 5 mg/6,25 mg:

 • Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety

: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý Potah tablety

: potahová soustava Opadry Y-1-1252 růžová

Lodoz 10 mg/6,25 mg:

 • Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety

: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý Potah tablety

: potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá

Jak přípravek Lodoz vypadá a co obsahuje toto balení

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg:

žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na druhé straně „2.5“.

Lodoz 5 mg/6,25 mg:

růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na druhé straně „5“.

Lodoz 10 mg/6,25 mg:

bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na druhé straně „10“.

Každé balení obsahuje: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Německo

Výrobce

Merck KGaA, Darmstadt, Německo nebo Merck Santé s.a.s., Semoy, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.6.2015.

Informace o produktu

Kód výrobku: 17659
Kód EAN: 4022536961859
Kód SÚKL: 0013601
ATC skupina: Bisoprolol a thiazidy
Cesta podání: Perorální podání

Příbalový leták

Příbalový leták LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

Příbalovou informaci k produktu LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám