KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440417

Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průsušek, který nevyžaduje podávání antibiotik. 

Více informací

Běžná cena: 209 Kč
182
Ušetříte: 13 % (27 Kč)

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 27. 8.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 27. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml

Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průsušek, který nevyžaduje podávání antibiotik. 

sp.zn.sukls209171/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Kaloba 20mg / 7,5 ml sirup
Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 – 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630),
vysušený

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalobu 20 mg / 7,5 ml sirup užívat
3. Jak se Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kalobu 20 mg / 7,5 ml sirup uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE KALOBA 20 MG / 7,5 ML SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup je rostlinný léčivý přípravek (fytofarmakum), jehož léčivou látkou je
vysušený extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630).
Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.
Pro akutní zánět průdušek je charakteristický buď suchý, dráždivý kašel s bolestí při kašli, nebo vlhký
kašel provázený obtížným vykašláváním hlenu. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou.
Akutnímu zánětu průdušek často může předcházet nebo jej může provázet zánět horních cest
dýchacích (rýma, zánět nosohltanu, škrábání v krku atd.).
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 1 roku.
V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), horečky trvající několik
dní vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALOBU 20 MG / 7,5 ML
SIRUP UŽÍVAT
Neužívejte Kalobu 20 mg / 7,5 ml sirup
- jestliže jste alergický(á) na kořen rostliny Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku uvedenou v bodě 6,
- při těžkých onemocněních jater, jelikož nejsou k dispozici příslušné dostatečné zkušenosti.
Upozornění a opatření
- v případě, že se Váš stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem,
- pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte krvavý hlen, ihned uvědomte
svého lékaře,
- vyhledejte lékaře, pokud se objeví příznaky poruchy jaterních funkcí,
- pokud trpíte autoimunitními onemocněními, imunodeficientními stavy (stavy se sníženou
obranyschopností) nebo chronickými zánětlivými onemocněními (např. chronický zánět
průdušek), kontaktujte před užitím Kaloby svého lékaře.

Děti a dospívající
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě u dětí. Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup by se z tohoto důvodu
neměl používat u dětí mladších než 1 rok.

Další léčivé přípravky a Kaloba
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebylo dosud hlášeno.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože pro toto období
nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje.

3. JAK SE KALOBA 20 MG / 7,5 ML SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup je tekutý přípravek pro podání ústy.
Doporučená dávka přípravku je následující:
Dospělí a dospívající starší 12 let užívají 7,5 ml sirupu 3 x denně.
Děti ve věku od 6 do 12 let užívají 5 ml sirupu 3 x denně.
Děti ve věku 1 – 5 let užívají 2,5 ml sirupu 3 x denně.
Sirup se užívá ráno, v poledne a večer.
Pro podávání Kaloby 20 mg / 7,5 ml sirupu je součástí balení dávkovací odměrka.
Dávkovací odměrka má 4 rozdílné kalibrační značky, pokaždé jsou 2 umístěny na protilehlých
stranách. Otevřete prosím lahvičku a pomalu naplňte odměrku, abyste odměřili předepsané množství
mililitrů (ml). Poté dejte sirup na lžíci a užijte jej. Dávejte prosím pozor, abyste Vy nebo Vaše děti 
byli ve vzpřímené poloze vsedě, abyste se nezačali dusit. Po každé aplikaci odměrku umyjte čistou
vodou a osušte ji.

Po každém použití lahvičku zašroubujte.
Jak dlouho můžete užívat Kalobu 20 mg / 7,5 ml sirup?
Po ústupu příznaků se doporučuje pokračovat v léčbě Kalobou 20 mg / 7,5 ml sirupem ještě pár dní,
aby se zabránilo návratu nemoci. Doba trvání léčby by neměla přesáhnout 10 dní.
Jestliže jste užil(a) více Kaloby 20 mg / 7,5 ml sirupu, než jste měl(a)
Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu 20 mg / 7,5 ml sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě
Kalobou 20 mg / 7,5 ml sirupem podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující informaci o frekvenci výskytu:
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než
u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více
než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více
než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou,
včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.
Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem.
Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu, hypersenzitivní reakce (reakce
z přecitlivělosti) (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou
vyskytnout již po prvním užití Kaloby.
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné hypersenzitivní reakce s otokem obličeje,
dušností a poklesem krevního tlaku.
Ve velmi vzácných případech může nastat porucha jaterních funkcí různého původu, kdy příčinná
spojitost s použitím tohoto přípravku není potvrzena.
Opatření v případě nežádoucích účinků
Jestliže zpozorujete příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti), jako zarudnutí kůže
spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby 20 mg / 7,5 ml sirupu a ihned informujte svého lékaře tak,
aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky
hypersenzitivity vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte. 

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK KALOBU 20 MG / 7,5 ML SIRUP UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo etiketě
za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po otevření balení nepoužívejte lahvičku déle než 6 měsíců.
Jelikož je Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup přírodní produkt, může se vyskytnout mírná rozdílnost v barvě
nebo chuti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup obsahuje
Léčivou látkou je Pelargonii sidoidis extractum fluidum 1 : 8 – 10 extrahováno ethanolem 11% (m/m)
(EPs 7630), vysušený.
100 g (= 93,985 ml) sirupu obsahuje Pelargonii sidoidis extractum fluidum 1 : 8 – 10 extrahováno
ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený, 0,2506 g.
Pomocnými látkami jsou: maltodextrin, xylitol, glycerol 85%, bezvodá kyselina citrónová, kaliumsorbát,
xanthanová klovatina, čištěná voda.
Jak Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup je oranžový až světle hnědý viskózní sirup.
Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup je dostupný v balení po 100 ml a 200 ml.
Lahvička z hnědého skla, (hydrolytická třída III), PP šroubovací uzávěr s HDPE/LDPE pojistným
kroužkem, LDPE nalévací vložka, PP dávkovací odměrka.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo
email: info@schwabepharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
CZ- 140 00 Praha 4
Tel: +420241740447
E-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.11.2016

Informace o produktu

Výrobce: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE
Značka: KALOBA
Kód výrobku: 440417
Kód EAN: 9006396112120
Kód SÚKL: 0196594
Držitel rozhodnutí: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přečtěte si podrobně příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml

Diskuze

Diskuze KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml

Příbalový leták

Příbalový leták KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml

Příbalovou informaci k produktu KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: KALOBA 20 mg / 7,5 ml sirup 100 ml.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám