KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety

Kód výrobku: 32792
Přípravek obsahující draslík.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety

Přípravek obsahující draslík.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášek pro přípravu perorálního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje: Léčivá látka: Urea (13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené Helicobacter pylori

 • u dospělých
 • u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test . Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednotlivého kelímku se 75 mg. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody, a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny-(13C)). Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori. Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, jako je např. vřed, autoimunní gastritida nebo maligní nádory.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI pro děti od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení. Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 75 mg 13C močoviny, proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika, ATC kód: VO4CX

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána. Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje močovina (13C) enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS) a hodnotí se absolutní rozdíl (δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% - 103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 - 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina-(13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je štěpení -močoviny (13C) ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

1 souprava obsahuje tyto komponenty:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), Obsahující 75 mg -močoviny-(13C), prášku pro perorální roztok 1

Skleněné nebo plastikové zkumavky s nálepkami pro sběr, uchovávání a transport vzorků dechu na analýzy: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

2 2 3 Zahnutá slámka pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících zkumavkách pro vzorky 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

 1. Test má provádět kvalifikovaná osoba.
 2. Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.
 3. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):
  • Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“
  • Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.
  • Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.
  • Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou. (Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).
  • Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 4. Naplní se dechem druhá zkumavka pro sběr (štítek : „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.
 5. Potom musí pacient bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody.
 6. Nyní se připraví testovací roztok:
  • Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem -močoviny(13C), otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.
  • Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.
  • Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).
 7. Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.
 8. 30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) naplní pacient dechem dvě zkumavky pro sběr, které zůstaly v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 a 4.
 9. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.
 10. Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovanou součástí diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

 • Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií, která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie. Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

 • Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detegovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

 • Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

 • Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C Principem dechového testu je podání značené 13C močoviny, jejíž metabolit je monitorován měřením 13CO2ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy: Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu měření

Systém bezpečnosti: Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich dalšímu zpracování

Adjustace: poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku: < 200 µl

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita: < 0,5 ‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita: < 0,2 ‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření: < 0,3 ‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v dechu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, když rozdíl v poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jiné vhodné validované metody, prováděné v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/001

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997 Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášku pro perorální podání

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje: Léčivá látka: močovina(13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené Helicobacter pylori

 • u dospělých
  • u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test. Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednoho kelímku se 75 mg močoviny. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1g kyseliny citrónové ve 200ml vody a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)) . Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori . Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori . Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, , jako např. vředu, autoimunní gastritidy nebo maligních nádorů.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení. Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 75 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC VO4C

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána. Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje 13C močovina enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví nedisperzní infračervenou spektrometrií a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% - 103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 - 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina (13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je štěpení 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Test obsahuje 1 kelímek s těmito doplňkovými komponentami:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok 1

Dechové váčky Vzorky dechu: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

1 1 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících dechových vacích 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace pro pacienta 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

1 souprava obsahuje 50 kelímků s dalšími komponentami:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok 50

Dechové váčky Vzorky dechu: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

50 50 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících dechových vacích 50 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 50 5 Příbalová informace pro pacienta 50 6 Nálepky s čárovými kódy 50

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

 1. Test má provádět kvalifikovaná osoba.
 2. Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.
 3. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):
  • Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“
  • Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.
  • Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.
  • Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou. (Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být
  • nesprávné).
  • Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 4. Nyní se musí vypít bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citronové ve 200ml vody.
 5. Nyní se připraví testovací roztok:
  • Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.
  • Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.
  • Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát.. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).
 6. Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.
 7. 30 minut po podání testovacího roztoku (bod 6.) se vzorky pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí v jednom dechovém váčku, který zůstal v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 8. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.
 9. Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Vzorky vydechovaného vzduchu ve 100 ml dechových váčcích jsou analyzovány metodou nedisperzní infračervené spektrometrie (NDIR).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná část diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Doporučuje se, aby měření probíhala co nejdříve po získání vzorků dechu, v každém případě nejpozději do 4 týdnů.

Validovaná metoda je prováděna následovně:

 • Příprava vzorku pro infračervenou spektrometrii (NDIR)

Poměr 13C/12C v oxidu uhličitém ve vzorcích vydechovaného vzduchu se stanovuje přímo v dechu. Vzduch z váčků se vpraví do NDIR spektrometru s pomocí nastavitelné plynové pumpy. Obsah vody ve vzorku vydechovaného vzduchu se téměř nezmění díky vodnímu uzávěru Nafion. Ke kalibraci i měření je nezbytný vzduch bez CO2 (nulový plyn), který je vyráběn integrovaným CO2-absorbérem v analyzátoru.

 • Infračervená spektrometrická analýza

Při analýze oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu emituje zdroj infračerveného záření širokopásmový infračervený radiační paprsek, který prochází selektorem střídavě přes měřící a referenční komoru.Modulované infračervené paprsky následně vstupují do infračervených detektorů, což jsou dvouvrstevné transmisní detektory s komorami naplněnými jedním z měřených izotopově čistých plynů (13CO2 a 12CO2 ) na přední i zadní straně. Intenzita infračerveného záření v měřící komoře díky přítomnosti měřeného plynu klesá. Tím se naruší rovnováha mezi měřícím a srovnávacím paprskem. To vede ke kolísání teploty a následně ke kolísání tlaku v přední komoře infračerveného detektoru. Na tuto komorou je napojen membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosměrnému napětí, který transformuje uvedené tlakové změny na střídavé napětí. Tím se poměřuje izotopové složení oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu.

 • Nanášení vzorku Přesné množství měřeného plynu se díky poloautomatickému systému nasávání vzorků vstříkne do nulového plynu, cirkulujícího v plynovém obvodu infračerveného spektrometru. Tím je umožněno měření poměru 13C/12C při jakékoliv koncentraci CO2 převyšující 1%.
 • Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Princip dechového testu je založen na perorálním podání urey značené 13C. Její enzymatická hydrolýza se monitoruje měřením 13CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí nedisperzní infračervené spektrometrie.

Infračervené spektrometry určené k dechové analýze musí vyhovovat těmto technickým podmínkám:

Mnohonásobná opakovatelnost analýz: nejméně tři opakování analýzy jednoho vzorku během měření

Bezpečný přístup: Zabezpečené ukládání pracovních parametrů a výsledků, bránící pozdější manipulaci s daty Technické podmínky musí být ověřeny testováním linearity, stability a přesnosti měření.

Nulová adjustace detektorů prostřednictvím nulového plynu generovaného ve spektrometru. Koncová adjustace detektorů prostřednictvím kalibračních plynů s přesně známými koncentracemi. Linearita: ≤ 0,5‰ pro vzorky vydechovaného vzduchu se pohybuje v rozmezí 1% až 7% koncentrace CO2 Stabilita: ≤ 0,3‰ u 10 sekvenčních pulsů Přesnost měření: ≤ 0,5‰ pro 13C v přirozeném nadbytku s použitím 100ml váčku s vydechovaným vzduchem s 3% CO2 ve vydechovaném vzduchu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰. Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/002 EU/1/97/045/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997 Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

 1. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku od 3 - 11 let, 45 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Urea (13C), prášek 45 mg v 1 kelímku.

Úúlný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI pro děti od 3 - 11 let se užívá pro in vivo diagnózu gastroduodenální infekce, způsobené Helicobacter pylori

 • pro vyhodnocení úspěchu eradikační terapie
 • jestliže není možné provedení invazívních testů
 • jestliže výsledky invazívních testů nejsou shodné

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku od 3 do 11 let je dechový test. Děti od 3 do 11 let užijí obsah jednoho kelímku à 45 mg. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 100 ml 100% pomerančové šťávy pro pacienty od 3 - 11 let (použité před testem) a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)). Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori. Je důležité postupovat podle instrukcí uvedených v bodě 6.6, jinak mohou být výsledky sporné.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, jako je např. vřed, autoimunní gastritida nebo maligní nádory.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií a u dětí maldších než 3 roky.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI pro děti od 3 do 11 let je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neuplatňuje se

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 45 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC kód: VO4CX

K provedení dechového testu je podáno množství 45 mg 13C močoviny. Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána. Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje močovina (13C) enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS) a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 168 pacienty od 3 do 11 let citlivosti 98,4% (90%-CI ≥: 93,9%) a specifity 98,1% (90%-CI : ≥ 95,17%). V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá 13C močovina je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je štěpení 13C -močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 45 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu obsah balení

1 souprava obsahuje následující komponenty

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), Obsahující 45 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok 1

Skleněné nebo plastikové zkumavky s nálepkami pro sběr, uchovávání a transport vzorků dechu na analýzy: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

2 2 3 Zahnutá slámka pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících zkumavkách pro vzorky 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace pro pacienta 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

 1. Test má provádět kvalifikovaná osoba.
 2. Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.
 3. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):
  • Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“
  • Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.
  • Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.
  • Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou. (Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).
  • Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 4. Naplní se dechem druhá zkumavka pro sběr (štítek : „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.
 5. Potom musí pacient vypít bezodkladně vypít 100 ml 100% pomerančové šťávy.
 6. Nyní se připraví testovací roztok:
  • Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.
  • Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.
  • Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).
 7. Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.
 8. 30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) naplní pacient dechem dvě zkumavky pro sběr, které zůstaly v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 a 4. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 9. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.
 10. Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná součást diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

 • Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií , která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie. Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

 • Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detekovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

 • Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

 • Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Principem dechového testu je podání značené močoviny(13C), jejíž metabolit je monitorován měřením 13CO3 ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy: Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu měření

Systém bezpečnosti: Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich dalšímu zpracování

Adjustace: poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku: < 200 µl

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita: < 0,5 ‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita: < 0,2 ‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření: < 0,3 ‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v dechu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, když rozdíl v poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jiné vhodně validované metody, prováděné v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D-44799 Bochum Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997 Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášku pro perorální podání

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje: Léčivá látka: močovina(13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené Helicobacter pylori

 • u dospělých
  • u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test. Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednoho kelímku se 75 mg močoviny. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1g kyseliny citrónové ve 200ml vody a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)) . Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori . Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori . Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, , jako např. vředu, autoimunní gastritidy nebo maligních nádorů.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení. Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 75 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC VO4C

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána. Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje 13C močovina enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví nedisperzní infračervenou spektrometrií a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% - 103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 - 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina (13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je štěpení 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

1 souprava obsahuje 50 kelímků s dalšími komponentami:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok 50 2 Formulář pro dokumentaci pacienta 50 3 Příbalová informace pro pacienta 50 4 Nálepky s čárovými kódy 50

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

 1. Test má provádět kvalifikovaná osoba.
 2. Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.
 3. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):
  • Ze soupravy se vezme slámka a nádobky pro odběr vzorku (zkumavky nebo dechový váček) s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“
  • Odstraní se uzávěr jedné z nádobek pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček), rozbalí se slámka a dá se do nádobky.
  • Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch nádobky pro odběr vzorku nezarosí.
  • Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka z nádobky pro odběr vzorku (zkumavky nebo dechového váčku), která se okamžitě uzavře zátkou. (Jestliže dechový váček zůstane otevřený déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).
  • Zkumavku nebo dechový váček držte kolmo a kolem nádobky nalepte štítek s čárový kódem značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 4. Druhou zkumavku (štítek: „Čas sběru: hodnota 00 minut“) naplňte vzorkem dechu podle již popsaného postupu. Pro infračervenou analýzu se použije pouze jeden dechový váček.
 5. Nyní se musí vypít bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citronové ve 200ml vody.
 6. Nyní se připraví testovací roztok:
  • Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.
  • Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.
  • Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát.. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).
 7. Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.
 8. 30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) se vzorky pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí v nádobce pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček) (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 až 4. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 9. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.
 10. Nádobky pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček) se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře pro infračervený analyzátor nebo hmotnostní spektrometrii (IRMS)

Infračervená spektroskopie (NDIR)

Vzorky vydechovaného vzduchu ve 100 ml dechových váčcích jsou analyzovány metodou nedisperzní infračervené spektrometrie (NDIR).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná část diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Doporučuje se, aby měření probíhala co nejdříve po získání vzorků dechu, v každém případě nejpozději do 4 týdnů.

Validovaná metoda je prováděna následovně:

 • Příprava vzorku pro infračervenou spektrometrii (NDIR)

Poměr 13C/12C v oxidu uhličitém ve vzorcích vydechovaného vzduchu se stanovuje přímo v dechu. Vzduch z váčků se vpraví do NDIR spektrometru s pomocí nastavitelné plynové pumpy. Obsah vody ve vzorku vydechovaného vzduchu se téměř nezmění díky vodnímu uzávěru Nafion. Ke kalibraci i měření je nezbytný vzduch bez CO2 (nulový plyn), který je vyráběn integrovaným CO2-absorbérem v analyzátoru.

 • Infračervená spektrometrická analýza

Při analýze oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu emituje zdroj infračerveného záření širokopásmový infračervený radiační paprsek, který prochází selektorem střídavě přes měřící a referenční komoru.Modulované infračervené paprsky následně vstupují do infračervených detektorů, což jsou dvouvrstevné transmisní detektory s komorami naplněnými jedním z měřených izotopově čistých plynů (13CO2 a 12CO2 ) na přední i zadní straně. Intenzita infračerveného záření v měřící komoře díky přítomnosti měřeného plynu klesá. Tím se naruší rovnováha mezi měřícím a srovnávacím paprskem. To vede ke kolísání teploty a následně ke kolísání tlaku v přední komoře infračerveného detektoru. Na tuto komorou je napojen membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosměrnému napětí, který transformuje uvedené tlakové změny na střídavé napětí. Tím se poměřuje izotopové složení oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu.

 • Nanášení vzorku Přesné množství měřeného plynu se díky poloautomatickému systému nasávání vzorků vstříkne do nulového plynu, cirkulujícího v plynovém obvodu infračerveného spektrometru. Tím je umožněno měření poměru 13C/12C při jakékoliv koncentraci CO2 převyšující 1%.
 • Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Princip dechového testu je založen na perorálním podání urey značené 13C. Její enzymatická hydrolýza se monitoruje měřením 13CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí nedisperzní infračervené spektrometrie.

Infračervené spektrometry určené k dechové analýze musí vyhovovat těmto technickým podmínkám:

Mnohonásobná opakovatelnost analýz: nejméně tři opakování analýzy jednoho vzorku během měření

Bezpečný přístup: Zabezpečené ukládání pracovních parametrů a výsledků, bránící pozdější manipulaci s daty

Technické podmínky musí být ověřeny testováním linearity, stability a přesnosti měření.

Nulová adjustace detektorů prostřednictvím nulového plynu generovaného ve spektrometru. Koncová adjustace detektorů prostřednictvím kalibračních plynů s přesně známými koncentracemi. Linearita: ≤ 0,5‰ pro vzorky vydechovaného vzduchu se pohybuje v rozmezí 1% až 7% koncentrace CO2 Stabilita: ≤ 0,3‰ u 10 sekvenčních pulsů Přesnost měření: ≤ 0,5‰ pro 13C v přirozeném nadbytku s použitím 100ml váčku s vydechovaným vzduchem s 3% CO2 ve vydechovaném vzduchu Helicobacter pylori je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰. Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Hmotnostní spektrometrie (IRMS)

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovanou součástí diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

 • Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií, která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie.

Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

 • Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detegovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

 • Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

 • Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C Principem dechového testu je podání značené 13C močoviny, jejíž metabolit je monitorován měřením 13CO2ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy: Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu měření

Systém bezpečnosti: Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich dalšímu zpracování

Adjustace: poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku: < 200 µl

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita: < 0,5 ‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita: < 0,2 ‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření: < 0,3 ‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v dechu

Helicobacter pylori

je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/005

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997 Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH Universitätsstraße 142 D - 44799 Bochum Německo

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 • Plán řízení rizik (RMP)

Neuplatňuje se.

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

{DRUH/TYP} VNĚJŠÍ OBAL VNĚJŠÍM OBALU, BALENÍ 1 KELÍMEK NEBO 50 KELÍMKŮ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahující 75 mg práškové 13C-močoviny

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žádné

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

1 diagnostický test obsahuje:

1 kelímek s 75 mg 13C-močoviny, prášku pro přípravu perorálního roztoku 4 zkumavky pro sběr dechových vzorků 1 zahnutou slámku příbalovou informaci formulář pro dokumentaci pacienta nálepky s čárovými kódy

1 diagnostický test obsahuje:

1 kelímek s 75 mg 13C-močoviny, prášku pro přípravu perorálního roztoku 2 dechové váčky pro sběr dechových vzorků 1 zahnutou slámku příbalovou informaci formulář pro dokumentaci pacienta nálepky s čárovými kódy

1 diagnostický test obsahuje:

50 kelímků s 75 mg 13C-močoviny, prášku pro přípravu perorálního roztoku 100 dechových váčků pro sběr dechových vzorků 50 zahnutých slámek 50 příbalových informací 50 formulářů pro dokumentaci pacienta 50 nálepek s čárovými kódy

 1. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Pro hmotnostní spektrometrii

Pro infračervenou spektroskopii

Přečtěte si prosím přiložený návod k použití

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} nebo Použitelné do: {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/97/045/001 EU/1/97/045/002 EU/1/97/045/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} VNĚJŠÍ OBAL VNITŘNÍM OBALU, 50 KELÍMKŮ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahující 75 mg práškové 13C-močoviny

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žádné

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

CLINIPAC 50

50 lahviček obsahujících 75 mg práškové 13C močoviny roztok pro perorální podání

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} nebo Použitelné do: {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/97/045/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna lahvička obsahuje 75 mg 13C-močoviny

6. JINÉ

Jednotlivý test prášku pro přípravu perorálního roztoku Přečtěte si prosím přiložený návod k použití Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis Registrační číslo/číska EU/1/97/045/001 EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

{DRUH/TYP} VNĚJŠÍ OBAL VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI 45 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahující 45 mg práškové 13C-močoviny

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žádné

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

1 diagnostický test obsahuje:

1 kelímek s 45 mg 13C-močoviny, prášku pro přípravu perorálního roztoku 4 zkumavky pro sběr dechových vzorků 1 zahnutou slámku příbalovou informaci formulář pro dokumentaci pacienta nálepky s čárovými kódy

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Přečtěte si prosím přiložený návod k použití

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} nebo Použitelné do: {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/97/045/003

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna lahvička obsahuje 45 mg 13C-močoviny

6. JINÉ

Jednotlivý test prášku pro přípravu perorálního roztoku Přečtěte si prosím přiložený návod k použití Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis Registrační číslo/číska EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} NÁDOBKY NA DECHOVÉ VZORKY: SKLENĚNÁ NEBO PLASTOVÁ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

nádobky na dechové vzorky

hodnotu v minutě 00 hodnotu za 30 minut

Oblepte dokola štítkem s čárovým kódem

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} STRANA POPISKŮ A NÁLEPKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

Strana popisků a nálepky

Čárový kód pro datový list do pacientovy dokumentace

Uzavírací nálepka

Čárové kódy pro hodnotu v minutě 00

Čárové kódy pro hodnotu za 30 minut ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍM OBAL, VELIKOST BALENÍ 50

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahující 75 mg práškové 13C-močoviny

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žádné

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

CLINIPAC BASIC

50 kelímků s 75 mg 13C-močoviny, prášku pro přípravu perorálního roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Přečtěte si prosím přiložený návod k použití

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} nebo Použitelné do: {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/97/045/005

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} VNĚJŠÍ OBAL VNITŘNÍM OBALU, 50 KELÍMKŮ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahující 75 mg práškové 13C-močoviny

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žádné

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku

CLINIPAC BASIC

50 lahviček obsahujících 75 mg práškové 13C močoviny roztok pro perorální podání

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} nebo Použitelné do: {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/97/045/005

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku močovina (13C) 75 mg Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna lahvička obsahuje 75 mg 13C-močoviny

6. JINÉ

Jednotlivý test prášku pro přípravu perorálního roztoku Přečtěte si prosím přiložený návod k použití Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis Registrační číslo/číska EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142 D-44799 Bochum Německo

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku

13C-močovina

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat
 3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Helicobacter Test INFAI uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá

Helicobacter Test INFAI je pouze pro diagnostické účely.Je to dechový test, který se používá ke stanovení přítomnosti bakterie Helicobacter pylori v žaludku

u dospívajících od 12 let a dospělých.

Proč potřebujete používat Helicobacter Test INFAI?

Můžete mít žaludeční infekci, způsobenou bakterií Helicobacter pylori. Váš lékař vám doporučil, abyste použili Helicobacter Test INFAI z jednoho z následujících důvodů

 • Váš lékař si chce ověřit, zda trpíte infekcí způsobenou bakterií Helicobacter pylori, aby mohl stanovit diagnózu
 • Máte stanovenou diagnózu infekce způsobenou bakterií Helicobacter pylori a používal(a) jste lék, který pomáhá infekci odstranit. Váš lékař si nyní přeje zjistit, zda léčba byla účinná.

Jak test probíhá?

Veškerá potrava obsahuje látku zvanou uhlík-13 (13C). Tento uhlík-13 může být stanoven jako oxid uhličitý, který vydechujete plícemi. Aktuální množství uhlíku-13 v dechu závisí na druhu potravy, kterou požíváte.

Budete požádán(a), abyste vypil(a) „nápoj pro použití testu“. Po vypití budou odebrány vzorky Vašeho dechu. Viz „Zvláštní pokyny pro použití“.Tyto vzorky budou analyzovány ke změření „normálního“ množství obsahu uhlíku-13 v oxidu uhličitém ve Vašem dechu.

Pak budete požádán(a), abyste vypil(a) roztok močoviny značené uhlíkem-13.Další vzorky Vašeho dechu budou odebrány po 30 minutách a množství uhlíku-13 bude měřeno jako v předchozím vzorku. Výsledky se porovnají a významný vzrůst množství uhlíku-13 ve vzorcích druhého odběru naznačí Vašemu lékaři, že máte Helicobacter pylori.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat

Nepoužívejte Helicobacter Test INFAI

 • Jestliže máte, nebo je podezření, že máte žaludeční infekci nebo určitý typ zánětu žaludeční sliznice (atrofická gastritidy) Tento zánět žaludeční sliznice může způsobit falešně pozitivní výsledky dechového testu. Může být nutné další vyšetření pro potvrzení přítomnosti Helicobacter pylori.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Helicobacter Test INFAI se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte jakékoli onemocnění, které může ovlivnit nebo být ovlivněno testem.

I když je výsledek Helicobacter Test INFAI pozitivní, mohly by být nezbytné další testy, než může být započata léčba infekce Helicobacter pylori. Tyto testy jsou nutné pro kontrolu možnosti jiných komplikací, jako je:

 • žaludeční vřed,
 • infekce žaludeční sliznice způsobená imunitním systémem,
 • tumory.

Údaje o diagnostické spolehlivosti Helicobacter Test INFAI pro použití u pacientů po odstranění částí žaludku nejsou k dispozici.

Jestliže pacient v průběhu testu zvrací, je nutné test opakovat. To je třeba provést na lačno a ne dříve než následující den.

Další léčivé přípravky a přípravek Helicobacter Test INFAI

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn všemi léky, které ovlivňují

 • Helicobacter pylori (viz bod 3, druhý odstavec „Způsob použití“),
 • enzym ureázu, který stimuluje snížení močoviny.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Neočekává se, že by provádění dechového testu bylo v průběhu těhotenství a kojení škodlivé.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Helicobacter Test INFAI nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Test je možno provést pouze v přítomnosti lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Doporučená dávka přípravku je

Pacienti od 12 let používají pro jeden test obsah jednoho kelímku.

Způsob použití Musíte hladovět 6 hodin před použitím, nejlépe přes noc. Jestliže hladovění je problémem, např. u diabetických pacientů, zeptejte se lékaře.

Samotný test trvá přibližně 40 minut.

Test by měl být proveden minimálně:

 • 4 týdny po ukončení antibakteriální léčby,
 • 2 týdny po poslední dávce léku na snížení uvolňování žaludeční kyseliny. Obě tyto skupiny léčiv mohou ovlivňovat výsledky testu Helicobacter Test INFAI. Především je to zřejmé po léčbě odstraňující Helicobacter pylori. Je důležité postupovat přesně podle návodu pro užití, jinak výsledky nemusí být přesné.

Důležité doplňky, které nejsou součástí Helicobacter Test INFAI

Před provedením dechového testu je třeba vypít tekutý nápoj, aby se opozdilo vyprázdnění žaludku. Nápoj pro test není součástí kitu. Následující tekuté nápoje jsou vhodné:

 • 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo
 • l g rozpuštěné kyseliny citrónové ve 200 ml vody. Jestliže nemůžete vypít tyto tekutiny, informujte svého lékaře, který navrhne jiné řešení. Pitnou vodu je třeba použít pro rozpuštění prášku močoviny 13C. V případě, že je nutno test opakovat, je třeba jej provést nejdříve následující den.

Zvláštní instrukce pro použití

(pro hmotnostní spektrofotometrickou analýzu) Test má být proveden po instrukcích odborného zdravotnického pracovníka a pod příslušným lékařským dohledem. Je nutné vyplnit přiložený formulář s údaji pacienta. Doporučuje se, abyste při provádění testu byl(a) v odpočinkové poloze.

 1. Test by měl být proveden po 6 hodinách hladovění, nejlépe přes noc. Když je test nutno použít během dne, doporučuje se pouze lehké jídlo jako čaj a toust.
 2. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty:
  • Vezměte ze sady brčko a zkumavky pro sběr, s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00- minut“
  • Odstraňte zátku jedné z nádob a dejte rozbalené brčko do nádoby.
  • Nyní jemně vydechujte ústy přes brčko do nádoby, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.
  • Pokračujte v dýchání a současně vyjměte brčko ze zkumavky pro sběr, kterou okamžitě uzavřete zátkou. Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nepřesné.
  • Nádoba pro sběr musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárovým kódem, značící „hodnota 00- minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 3. Naplňte dechem druhou nádobu pro sběr (štítek: „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.
 4. Pak musíte vypít doporučený nápoj (200ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody)
 5. Nyní připravte testovací roztok.
  • Vezměte ze sady kelímek označený „prášek močovina-13C“, otevřete ho a naplňte do tří čtvrtin objemu tekoucí vodou.
  • Zavřete kelímek a opatrně jím třepejte, dokud se prášek nerozpustí.
  • Přelejte objem kelímku do sklenice na pití, znovu naplňte kelímek podruhé a potřetí vodou a přelejte ji do sklenice; tím získáte přibližně 30 ml testovacího roztoku.
 6. Okamžitě tento testovací roztok vypijte a zaznamenejte si čas.
 7. 30 minut po vypití testovacího roztoku (bod 6) se pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí ve dvou zkumavkách pro sběr, které zůstaly v sadě (označené „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodech 2 a 3. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 8. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Všechny nádobky pro sběr se dají zpět do originálního balení. Balení se uzavře a zalepí.
 9. Celé balení se musí zaslat na analýzy do speciální laboratoře.

Lékaři a odborní zdravotničtí pracovníci mohou najít podrobné informace o analýze vzorků dechu a specifikacích testu pro laboratoře v bodě 6.6 Souhrnu údajů o přípravku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Helicobacter Test INFAI , než jste měl(a)

Používá se pouze 75 mg močoviny-13C, proto se předávkování neočekává.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Helicobacter test INFAI uchovávat

Uchovávat tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Helicobacter Test INFAI obsahuje

 • Léčivou látkou je 13C-močovina. 1 kelímek obsahuje 75 mg 13C-močoviny
  • Pomocné látkyDalší složky nejsou žádné.

Jak Helicobacter Test INFAI vypadá a co obsahuje toto balení

Helicobacter Test INFAI je bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

Obsah testovací soupravy:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), obsahující 75 mg -močoviny-13C, prášku pro přípravu perorálního roztoku 1 2 Skleněné nebo plastikové nádobky s nálepkami pro sběr, uchovávání a transport vzorků dechu na analýzy:

Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota 2 2 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících znádobkách pro sběr 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Tel / Tél / Teл. / Τηλ / Puh / Sími / Tlf.: +49 234 971 130 Deutschland / Allemagne / Германия / Německo / Tyskland / Saksamaa / Alemania / Saksa / Þýskaland / Germania / Vokietija / Vācija / Il-Ġermanja / Duitsland

CY, EL

ANGELINI PHARMA HELLAS SA, Τηλ: +30 210 626 9200, Ελλάδα FR INFAI FRANCE SARL, Tél: +33 389 2043 82 HR

Pliva Hrvatska d.o.o, Tel: + 385 1 3720 000 IE, UK INFAI UK Ltd., Tel: +44 1904 435 228, United Kingdom PL

Dr Piktel Medic@l Systems, Tel: +48 85 744 7770 PT Sermail - Logística Integrada Lda., Tel: +351 21 973 9120 SL

PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Tel: +386 1 5890 390 HU, SK ALLMEDICAL s.r.o, Tel: +421 903 654 103, Szlovákia / Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} FORMULÁŘ PRO DOKUMENTACI PACIENTA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

Datum testu

Identifikační číslo pacienta

Datum narození

Čárový kód

Lékař/Adresa nemocnice Příbalová informace: informace pro uživatele

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku

13C-močovina

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat
 3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Helicobacter Test INFAI uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá

Helicobacter Test INFAI je pouze pro diagnostické účely.Je to dechový test, který se užívá ke stanovení přítomnosti bakterie Helicobacter pylori v žaludku

u dospívajících od 12 let a dospělých. Proč potřebujete užívat Helicobacter Test INFAI?

Můžete mít žaludeční infekci, způsobenou bakterií Helicobacter pylori. Váš lékař vám doporučil, abyste použili Helicobacter Test INFAI z jednoho z následujících důvodů

 • Váš lékař si chce ověřit, zda trpíte infekcí způsobenou bakterií Helicobacter pylori, aby mohl stanovit diagnózu
 • Máte zjištěnou diagnózu infekce způsobenou bakterií Helicobacter pylori a používal(a) jste lék, který pomáhá infekci odstranit. Váš lékař si nyní přeje zjistit, zda léčba byla účinná.

Jak test probíhá?

Veškerá potrava obsahuje látku zvanou uhlík-13 (13C). Tento uhlík-13 může být stanoven jako oxid uhličitý, který vydechujete plícemi. Aktuální množství uhlíku-13 v dechu závisí na druhu potravy, kterou požíváte.

Bude požádán(a), abyste vypil(a) „nápoj pro použití testu“. Po vypití budou odebrány vzorky Vašeho dechu. Viz „Zvláštní pokyny pro použití“.Tyto vzorky budou analyzovány ke změření „normálního“ množství obsahu uhlíku-13 v oxidu uhličitém ve Vašem dechu.

Pak budete požádán(a), abyste vypil(a) roztok močoviny značený uhlíkem-13. Další vzorky Vašeho dechu budou odebrány po 30 minutách a množství uhlíku-13 bude měřeno jako v předchozím vzorku. Výsledky se porovnají a významný vzrůst množství uhlíku-13 ve vzorcích druhého odběru naznačí Vašemu lékaři, že máte Helicobacter pylori.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat

Nepoužívejte Helicobacter Test INFAI

 • Jestliže máte, nebo je podezření, že máte žaludeční infekci nebo určitý typ zánětu žaludeční sliznice (atrofická gastritidy) Tento zánět žaludeční sliznice může způsobit falešně pozitivní výsledky dechového testu. Může být nutné další vyšetření pro potvrzení přítomnosti Helicobacter pylori.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Helicobacter Test INFAI informujte svého lékař nebo lékárníka, pokud máte jakékoli onemocnění, které může ovlivnit nebo být ovlivněno testem.

I když je výsledek Helicobacter Test INFAI pozitivní, mohly by být nezbytné další testy, než může být započata léčba infekce Helicobacter pylori. Tyto testy jsou nutné pro kontrolu možnosti jiných komplikací, jako je:

 • žaludeční vřed,
 • infekce žaludeční sliznice způsobená imunitním systémem,
 • tumory.

Údaje o diagnostické spolehlivosti Helicobacter Test INFAI pro použití u pacientů po odstranění částí žaludku nejsou k dispozici.

Jestliže pacient v průběhu testu zvrací, je nutné test opakovat. To je třeba provést na lačno a ne dříve než následující den.

Další léčivé přípravky a přípravek Helicobacter Test INFAI

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn všemi léky, které ovlivňují

 • Helicobacter pylori (viz bod 3, druhý odstavec „Způsob použití“,
 • enzym ureázu, který stimuluje snížení močoviny.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat tento lék.

Neočekává se, že by provádění dechového testu bylo v průběhu těhotenství a kojení škodlivé.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Helicobacter Test INFAI nemá vliv na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu strojů

3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Test je možno provést pouze v přítomnosti lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Doporučená dávka je

Pacienti od 12 let a používají pro jeden test obsah jednoho kelímku.

Způsob použití Musíte hladovět 6 hodin před použitím, nejlépe přes noc. Jestliže hladovění je problémem, např. u diabetických pacientů, zeptejte se lékaře.

Samotný test trvá přibližně 40 minut.

Test by měl být proveden minimálně:

 • 4 týdny po ukončení antibakteriální léčby,
 • 2 týdny po poslední dávce léku na snížení uvolňování žaludeční kyseliny. Obě tyto skupiny léčiv mohou ovlivňovat výsledky testu Helicobacter Test INFAI. Především je to zřejmé po léčbě odstraňující Helicobacter pylori. Je důležité postupovat přesně podle návodu pro užití, jinak výsledky nemusí být přesné.

Důležité doplňky, které nejsou součástí Helicobacter Test INFAI

Před provedením dechového testu je třeba vypít tekutý nápoj, aby se opozdilo vyprázdnění žaludku. Nápoj pro test není součástí kitu. Následující tekuté nápoje jsou vhodné:

 • 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo
 • l g rozpuštěné kyseliny citrónové ve 200 ml vody. Jestliže ze zdravotního nebo jiného důvodu nemůžete vypít tyto tekutiny, informujte svého lékaře, který navrhne jiné řešení. Pitnou vodu je třeba použít pro rozpuštění prášku močoviny 13C. V případě, že je nutno test opakovat, je třeba jej provést nejdříve následující den.

Zvláštní instrukce pro použití

(pro infračervenou spektroskopii) Test má být proveden po instrukcích odborného zdravotnického pracovníka a pod příslušným lékařským dohledem. Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, abyste při provádění testu byl(a) v odpočinkové poloze.

 1. Test by měl být proveden po 6 hodinách hladovění, nejlépe přes noc. Když je test nutno použít během dne, doporučuje se pouze lehké jídlo jako čaj a toust.
 2. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty:
  • Vezměte ze sady brčko a dechový vak s nálepkou: „Čas sběru: hodnota při 00-minut“
  • Odstraňte zátku z dechového vaku a vložte rozbalené brčko do dechového vaku.
  • Nyní jemně vydechujte ústy přes brčko do dechového vaku.
  • Pokračujte v dýchání a současně vyjměte brčko z dechového vaku, který okamžitě uzavřete zátkou. Jestliže dechový vak zůstane otevřený déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nepřesné.
  • Dechový vak musí stát kolmo a kolem něj se nalepí štítek s čárovým kódem, značící „hodnota 00- minut“.
 3. Pak musíte vypít doporučený nápoj (200ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody)
 4. Nyní připravte testovací roztok.
  • Vezměte ze sady kelímek označený „prášek močovina-13C“, otevřete ho a naplňte do tří čtvrtin objemu tekoucí vodou.
  • Zavřete kelímek a opatrně jím třepejte, dokud se prášek nerozpustí.
  • Přelejte objem kelímku do sklenice na pití, znovu naplňte kelímek podruhé a potřetí vodou a přelejte ji do sklenice; tím získáte přibližně 30 ml testovacího roztoku.
 5. Okamžitě tento testovací roztok vypijte a zaznamenejte si čas.
 6. 30 minut po vypití testovacího roztoku (bod 5) se vzorek pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí v dechovém vaku, který zůstal v sadě (označené „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 2. Pro tento vzorek se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 7. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Všechny dechové vaky se dají zpět do originálního balení. Balení se uzavře a zalepí.
 8. Celé balení se musí zaslat na analýzy do speciální laboratoře.

Lékaři a odborný zdravotní personál mohou najít podrobné informace o analýze vzorků dechu a specifikacích testu pro laboratoře v bodě 6.6 Souhrnu údajů o přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Helicobacter Test INFAI , než jste měl(a)

Užívá se pouze 75 mg močoviny-13C, proto se předávkování neočekává.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Helicobacter test INFAI uchovávat

Uchovávat tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Prášek se uchovává při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Helicobacter Test INFAI obsahuje

 • Léčivou látkou je urea-13C. 1 kelímek obsahuje 75 mg 13C-močoviny
  • Pomocné látky nejsou žádné.

Jak Helicobacter Test INFAI vypadá a co obsahuje toto balení

Helicobacter Test INFAI je bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

Obsah testovací soupravy s 1 kelímkem:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), obsahující 75 mg -močoviny-13C, prášku pro přípravu perorálního roztoku 1 2 Dechové vaky: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

1 1 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících dechových vacích 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

Obsah testovací soupravy s 50 kelímky:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), obsahující 75 mg -močoviny-13C, prášku pro přípravu perorálního roztoku 50 2 Dechové vaky: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

50 50 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících dechových vacích 50 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 50 5 Příbalová informace 50 6 Nálepky s čárovými kódy 50

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Tel / Tél / Teл. / Τηλ / Puh / Sími / Tlf.: +49 234 971 130 Deutschland / Allemagne / Германия / Německo / Tyskland / Saksamaa / Alemania / Saksa / Þýskaland / Germania / Vokietija / Vācija / Il-Ġermanja / Duitsland

CY, EL

ANGELINI PHARMA HELLAS SA, Τηλ: +30 210 626 9200, Ελλάδα FR INFAI FRANCE SARL, Tél: +33 389 2043 82 HR

Pliva Hrvatska d.o.o, Tel: + 385 1 3720 000 IE, UK INFAI UK Ltd., Tel: +44 1904 435 228, United Kingdom PL

Dr Piktel Medic@l Systems, Tel: +48 85 744 7770 PT Sermail - Logística Integrada Lda., Tel: +351 21 973 9120 SL

PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Tel: +386 1 5890 390 HU, SK ALLMEDICAL s.r.o, Tel: +421 903 654 103, Szlovákia / Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} FORMULÁŘ PRO DOKUMENTACI PACIENTA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

Datum testu

Identifikační číslo pacienta

Datum narození

Čárový kód

Lékař/Adresa nemocnice Příbalová informace: informace pro uživatele

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let

45 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku 13C-močovina

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let používat
 3. Jak se Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let a k čemu se používá

elicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let je pouze pro diagnostické účely.Je to dechový test, který se používá ke stanovení přítomnosti bakterie Helicobacter pylori v žaludku nebo dvanáctníku u dětí ve věku 3-11 let. Proč potřebujete používat Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let?

Můžete mít infekci žaludku nebo dvanáctníku způsobenou bakterií Helicobacter pylori. Váš lékař vám doporučil, abyste použili Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let z jednoho z následujících důvodů

 • Váš lékař si chce ověřit, zda trpíte infekcí způsobenou bakterií Helicobacter pylori, aby mohl stanovit diagnózu
 • Máte stanovenou diagnózu infekce způsobenou bakterií Helicobacter pylori a používal(a) jste lék, který pomáhá infekci odstranit. Váš lékař si nyní přeje zjistit, zda léčba byla účinná.

Jak test probíhá?

Veškerá potrava obsahuje látku zvanou uhlík-13 (13C). Tento uhlík-13 může být stanoven jako oxid uhličitý, který vydechujete plícemi. Aktuální množství uhlíku-13 v dechu závisí na druhu potravy, kterou požíváte.

Budete požádán(a), abyste vypil(a) „nápoj pro použití testu“. Po vypití budou odebrány vzorky Vašeho dechu. Viz „Zvláštní pokyny pro použití“.Tyto vzorky budou analyzovány ke změření „normálního“ množství obsahu uhlíku-13 v oxidu uhličitém ve Vašem dechu.

Pak budete požádán(a), abyste vypil(a) roztok močoviny značený uhlíkem-13. Další vzorky Vašeho dechu budou odebrány po 30 minutách a množství uhlíku-13 bude měřeno jako v předchozím vzorku. Výsledky se porovnají a významný vzrůst množství uhlíku-13 ve vzorcích druhého odběru naznačí Vašemu lékaři, že máte Helicobacter pylori.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-

11 let používat

Nepoužívejte Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let

 • Jestliže máte, nebo je podezření, že máte žaludeční infekci nebo určitý typ zánětu žaludeční sliznice (atrofická gastritidy) Tento zánět žaludeční sliznice může způsobit falešně pozitivní výsledky dechového testu. Může být nutné další vyšetření pro potvrzení přítomnosti Helicobacter pylori.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte jakékoli onemocnění, které může ovlivnit nebo být ovlivněno testem.

I když je výsledek Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let pozitivní, mohly by být nezbytné další testy, než může být započata léčba infekce Helicobacter pylori. Tyto testy jsou nutné pro kontrolu možnosti jiných komplikací, jako je:

 • žaludeční vřed,
 • infekce žaludeční sliznice způsobená imunitním systémem,
 • tumory.

Údaje o diagnostické spolehlivosti Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let pro použití u pacientů po odstranění částí žaludku nejsou k dispozici.

Jestliže pacient v průběhu testu zvrací, je nutné test opakovat. To je třeba provést na lačno a ne dříve než následující den.

Další léčivé přípravky a přípravek Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let je ovlivněn všemi léky, které ovlivňují

 • Helicobacter pylori (viz bod 3, druhý odstavec „Způsob použití“,
 • enzym ureázu, který stimuluje snížení močoviny.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

3. Jak se Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Test je možno provést pouze v přítomnosti lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Doporučená dávka přípravku je

Děti ve věku 3-11 let používají pro jeden test obsah jednoho kelímku.

Způsob použití

Musíte hladovět 6 hodin před použitím, nejlépe přes noc. Jestliže hladovění je problémem, např. u diabetických pacientů, zeptejte se lékaře.

Samotný test trvá přibližně 40 minut.

Test by měl být proveden minimálně:

 • 4 týdny po ukončení antibakteriální léčby,
 • 2 týdny po poslední dávce léku na snížení uvolňování žaludeční kyseliny. Obě tyto skupiny léčiv mohou ovlivňovat výsledky testu Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3- 11 let. Především je to zřejmé po léčbě odstraňující Helicobacter pylori. Je důležité postupovat přesně podle návodu pro užití, jinak výsledky nemusí být přesné.

Důležité doplňky, které nejsou součástí Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let

Před provedením dechového testu je třeba vypít tekutý nápoj, aby se opozdilo vyprázdnění žaludku. Nápoj pro test není součástí kitu. Následující tekutý nápoj je vhodný:

 • 100 ml 100% pomerančové šťávy Jestliže nemůžete vypít tuto tekutinu, informujte svého lékaře, který navrhne jiné řešení. Pitnou vodu je třeba použít pro rozpuštění prášku močoviny 13C. V případě, že je nutno test opakovat, je třeba jej provést nejdříve následující den.

Zvláštní instrukce pro použití

(pro hmotnostní spektrofotometrickou analýzu) Test má být proveden po instrukcích odborného zdravotnického pracovníka a pod příslušným lékařským dohledem. Je nutné vyplnit přiložený formulář s údaji pacienta. Doporučuje se, abyste při provádění testu byl(a) v odpočinkové poloze. 1 Test by měl být proveden po 6 hodinách hladovění, nejlépe přes noc. Když je test nutno použít během dne, doporučuje se pouze lehké jídlo jako čaj a toust.

 1. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty:
  • Vezměte ze sady brčko a zkumavky pro sběr, s nálepkou: „Čas sběru: hodnota při 00- minut“
  • Odstraňte zátku jedné z nádob, a dejte rozbalené brčko do nádoby.
  • Nyní jemně vydechujte ústy přes brčko do nádoby, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.
  • Pokračujte v dýchání a současně vyjměte brčko ze zkumavky pro sběr, kterou okamžitě uzavřete zátkou. Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nepřesné.
  • Nádoba pro sběr musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárovým kódem, značící „hodnota 00- minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.
 2. Naplňte dechem druhou nádobu pro sběr (štítek: „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.
 3. Pak musíte vypít doporučený nápoj (100ml 100% pomerančové šťávy)
 4. Nyní připravte testovací roztok:
  • Vezměte ze sady kelímek označený „prášek močovina-13C“, otevřete ho a naplňte do tří čtvrtin objemu tekoucí vodou.
  • Zavřete kelímek a opatrně jím třepejte, dokud se prášek nerozpustí.
  • Přelejte objem kelímku do sklenice na pití, znovu naplňte kelímek podruhé a potřetí vodou a přelejte ji do sklenice; tím získáte přibližně 30 ml testovacího roztoku.
 5. Okamžitě tento testovací roztok vypijte a zaznamenejte si čas.
 6. 30 minut po vypití testovacího roztoku (bod 6) se vzorky pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí ve dvou zkumavkách pro sběr, které zůstaly v sadě (označené „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodech 2 a 3. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 7. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Všechny nádobky pro sběr se vzorky dechu se dají zpět do originálního balení. Balení se uzavře a zalepí.
 8. Celé balení se musí zaslat na analýzy do speciální laboratoře.

Lékaři a odborný zdravotní personál mohou najít podrobné informace o analýze vzorků dechu a specifikacích testu pro laboratoře v bodě 6.6 Souhrnu údajů o přípravku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let, než jste měl(a) Používá se pouze 45 mg močoviny-13C, proto se předávkování neočekává.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Helicobacter test INFAI pro děti ve věku 3-11 let uchovávat

Uchovávat tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let obsahuje

 • Léčivou látkou je 13C-močovina. 1 kelímek obsahuje 45 mg 13C-močoviny
  • Další složky nejsou žádné.

Jak Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let vypadá a co obsahuje toto balení

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku 3-11 let je bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

Obsah testovací soupravy:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), obsahující 45 mg -močoviny-13C, prášku pro přípravu perorálního roztoku 1

Skleněné nebo plastikové nádobky s nálepkami pro sběr, uchovávání a transport vzorků dechu na analýzy: Vzorky v čase: 00-minutová hodnota Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

2 2 3 Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících znádobkách pro sběr 1 4 Formulář pro dokumentaci pacienta 1 5 Příbalová informace 1 6 Nálepky s čárovými kódy 1

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Tel / Tél / Teл. / Τηλ / Puh / Sími / Tlf.: +49 234 971 130 Deutschland / Allemagne / Германия / Německo / Tyskland / Saksamaa / Alemania / Saksa / Þýskaland / Germania / Vokietija / Vācija / Il-Ġermanja / Duitsland

CY, EL

ANGELINI PHARMA HELLAS SA, Τηλ: +30 210 626 9200, Ελλάδα FR INFAI FRANCE SARL, Tél: +33 389 2043 82 HR

Pliva Hrvatska d.o.o, Tel: + 385 1 3720 000 IE, UK INFAI UK Ltd., Tel: +44 1904 435 228, United Kingdom PL

Dr Piktel Medic@l Systems, Tel: +48 85 744 7770 PT Sermail - Logística Integrada Lda., Tel: +351 21 973 9120 SL

PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Tel: +386 1 5890 390 HU, SK ALLMEDICAL s.r.o, Tel: +421 903 654 103, Szlovákia / Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} FORMULÁŘ PRO DOKUMENTACI PACIENTA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

Datum testu

Identifikační číslo pacienta

Datum narození

Čárový kód

Lékař/Adresa nemocnice

Příbalová informace: informace pro uživatele

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku CliniPac Basic

bez nádob pro sběr 13C-močovina

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat
 3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Helicobacter Test INFAI uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Helicobacter Test INFAI a k čemu se používá

Helicobacter Test INFAI je pouze pro diagnostické účely.Je to dechový test, který se užívá ke stanovení přítomnosti bakterie Helicobacter pylori v žaludku

u dospívajících od 12 let a dospělých. Proč potřebujete používat Helicobacter Test INFAI?

Můžete mít žaludeční infekci, způsobenou bakterií Helicobacter pylori. Váš lékař vám doporučil, abyste použili Helicobacter Test INFAI z jednoho z následujících důvodů

 • Váš lékař si chce ověřit, zda trpíte infekcí způsobenou bakterií Helicobacter pylori, aby mohl stanovit diagnózu
 • Máte stanovenou diagnózu infekce způsobenou bakterií Helicobacter pylori a používal(a) jste lék, který pomáhá infekci odstranit. Váš lékař si nyní přeje zjistit, zda léčba byla účinná.

Jak test probíhá?

Veškerá potrava obsahuje látku zvanou uhlík-13 (13C). Tento uhlík-13 může být stanoven jako oxid uhličitý, který vydechujete plícemi. Aktuální množství uhlíku-13 v dechu závisí na druhu potravy, kterou požíváte.

Budete požádán(a), abyste vypil(a) „nápoj pro použití testu“. Po vypití budou odebrány vzorky Vašeho dechu. Viz „Zvláštní pokyny pro použití“.Tyto vzorky budou analyzovány ke změření „normálního“ množství obsahu uhlíku-13 v oxidu uhličitém ve Vašem dechu.

Pak budete požádán(a), abyste vypil(a) roztok močoviny značený uhlíkem-13. Další vzorky Vašeho dechu budou odebrány po 30 minutách a množství uhlíku-13 bude měřeno jako v předchozím vzorku. Výsledky se porovnají a významný vzrůst množství uhlíku-13 ve vzorcích druhého odběru naznačí Vašemu lékaři, že máte Helicobacter pylori.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Helicobacter Test INFAI používat

Nepoužívejte Helicobacter Test INFAI

 • Jestliže máte, nebo je podezření, že máte žaludeční infekci nebo určitý typ zánětu žaludeční sliznice (atrofická gastritidy) Tento zánět žaludeční sliznice může způsobit falešně pozitivní výsledky dechového testu. Může být nutné další vyšetření pro potvrzení přítomnosti Helicobacter pylori.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Helicobacter Test INFAI informujte svého lékař nebo lékárníka, pokud máte jakékoli onemocnění, které může ovlivnit nebo být ovlivněno testem.

I když je výsledek Helicobacter Test INFAI pozitivní, mohly by být nezbytné další testy, než může být započata léčba infekce Helicobacter pylori. Tyto testy jsou nutné pro kontrolu možnosti jiných komplikací, jako je:

 • žaludeční vřed,
 • infekce žaludeční sliznice způsobená imunitním systémem,
 • tumory.

Údaje o diagnostické spolehlivosti Helicobacter Test INFAI pro použití u pacientů po odstranění částí žaludku nejsou k dispozici.

Jestliže pacient v průběhu testu zvrací, je nutné test opakovat. To je třeba provést na lačno a ne dříve než následující den.

Další léčivé přípravky a přípravek Helicobacter Test INFAI

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn všemi léky, které ovlivňují

 • Helicobacter pylori (viz bod 3, druhý odstavec „Způsob použití“,
 • enzym ureázu, který stimuluje snížení močoviny.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Neočekává se, že by provádění dechového testu bylo v průběhu těhotenství a kojení škodlivé.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Helicobacter Test INFAI nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

3. Jak se Helicobacter Test INFAI používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Test je možno provést pouze v přítomnosti lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Doporučená dávka přípravku je

Pacienti od 12 let a používají pro jeden test obsah jednoho kelímku.

Způsob použití Musíte hladovět 6 hodin před použitím, nejlépe přes noc. Jestliže hladovění je problémem, např. u diabetických pacientů, zeptejte se lékaře.

Samotný test trvá přibližně 40 minut.

Test by měl být proveden minimálně:

 • 4 týdny po ukončení antibakteriální léčby,
 • 2 týdny po poslední dávce léku na snížení uvolňování žaludeční kyseliny. Obě tyto skupiny léčiv mohou ovlivňovat výsledky testu Helicobacter Test INFAI. Především je to zřejmé po léčbě odstraňující Helicobacter pylori. Je důležité postupovat přesně podle návodu pro užití, jinak výsledky nemusí být přesné.

Důležité doplňky, které nejsou součástí Helicobacter Test INFAI

Před provedením dechového testu je třeba vypít tekutý nápoj, aby se opozdilo vyprázdnění žaludku. Nápoj pro test není součástí kitu. Následující tekuté nápoje jsou vhodné:

 • 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo
 • l g rozpuštěné kyseliny citrónové ve 200 ml vody. Jestliže ze zdravotního nebo jiného důvodu nemůžete vypít tyto tekutiny, informujte svého lékaře, který navrhne jiné řešení. Pitnou vodu je třeba použít pro rozpuštění prášku močoviny 13C. V případě, že je nutno test opakovat, je třeba jej provést nejdříve následující den.

Zvláštní instrukce pro použití

(pro infračervenou spektroskopii nebo hmotnostní spektrofotometrickou analýzu) Test má být proveden po instrukcích odborného zdravotnického pracovníka a pod příslušným lékařským dohledem. Je nutné vyplnit přiložený formulář s údaji pacienta. Doporučuje se, abyste při provádění testu byl(a) v odpočinkové poloze.

 1. Test by měl být proveden po 6 hodinách hladovění, nejlépe přes noc. Když je test nutno použít během dne, doporučuje se pouze lehké jídlo jako čaj a toust.
 2. Pro hmotnostní spektrofotometrickou analýzu použijte prosím zkumavky pro sběr pro odběr vzorků dechu; pro infračervenou spektroskopii použijte dechové vaky. Nejsou součástí balení.
 3. Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty:
  • Vezměte ze sady brčko a nádobu pro sběr dechu popsanou v bodě 2, s nálepkou: „Čas sběru: hodnota při 00-minut“
  • Odstraňte zátku jedné z nádob pro sběr dechu, rozbalte brčko a dejte jej do nádoby pro sběr dechu.
  • Nyní jemně vydechujte ústy přes brčko do nádoby pro sběr dechu.
  • Pokračujte v dýchání a současně vyjměte brčko z nádoby pro sběr dechu, kterou okamžitě uzavřete zátkou. Jestliže nádobka pro sběr dechu zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nepřesné.
  • Nádoba pro sběr dechu musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárovým kódem, značící „hodnota 00- minut“.
 4. Naplňte dechem druhou nádobu pro sběr (štítek: „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno. Druhá nádoba pro sběr dechu je nutná pouze pro hmotnostní spektrofotometrickou analýzu. Pro infračervenou spektroskopii je nutný pouze dechový vak.
 5. Pak musíte vypít doporučený nápoj (200ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody)
 6. Nyní připravte testovací roztok:
  • Vezměte z balení kelímek označený „prášek močovina-13C“, otevřete ho a naplňte do tří čtvrtin objemu tekoucí vodou.
  • Zavřete kelímek a opatrně jím třepejte, dokud se prášek nerozpustí.
  • Přelejte objem kelímku do sklenice na pití, znovu naplňte kelímek podruhé a potřetí vodou a přelejte ji do sklenice; tím získáte přibližně 30 ml testovacího roztoku.
 7. Okamžitě tento testovací roztok vypijte a zaznamenejte si čas.
 8. 30 minut po vypití testovacího roztoku (bod 7) se pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí ve dvou nádobkách pro sběr (označené „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 a 4. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.
 9. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace.
 10. Všechny nádobky pro sběr dechu a dokumentace pacienta se musí zaslat na analýzy do speciální laboratoře.

Lékaři a odborní zdravotničtí pracovníci mohou najít podrobné informace o analýze vzorků dech a specifikacích testu pro laboratoře v bodě 6.6 Souhrnu údajů o přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Helicobacter Test INFAI , než jste měl(a)

Používá se pouze 75 mg močoviny-13C, proto se předávkování neočekává.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Helicobacter test INFAI uchovávat

Uchovávat tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Helicobacter Test INFAI obsahuje

 • Léčivou látkou je 13C-močovina. 1 kelímek obsahuje 75 mg 13C-močoviny
  • Další složky nejsou žádné.

Jak Helicobacter Test INFAI vypadá a co obsahuje toto balení

Helicobacter Test INFAI je bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

Obsah testovací soupravy pro 50 kelímků:

Číslo Složka Množství

1 Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem), obsahující 75 mg -močoviny-13C, prášku pro přípravu perorálního roztoku 50 2 Formulář pro dokumentaci pacienta 50 3 Příbalová informace 50 4 Nálepky s čárovými kódy 50

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse 142 D-44799 Bochum Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Tel / Tél / Teл. / Τηλ / Puh / Sími / Tlf.: +49 234 971 130 Deutschland / Allemagne / Германия / Německo / Tyskland / Saksamaa / Alemania / Saksa / Þýskaland / Germania / Vokietija / Vācija / Il-Ġermanja / Duitsland

CY, EL

ANGELINI PHARMA HELLAS SA, Τηλ: +30 210 626 9200, Ελλάδα FR INFAI FRANCE SARL, Tél: +33 389 2043 82 HR

Pliva Hrvatska d.o.o, Tel: + 385 1 3720 000 IE, UK INFAI UK Ltd., Tel: +44 1904 435 228, United Kingdom PL

Dr Piktel Medic@l Systems, Tel: +48 85 744 7770 PT Sermail - Logística Integrada Lda., Tel: +351 21 973 9120 SL

PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Tel: +386 1 5890 390 HU, SK ALLMEDICAL s.r.o, Tel: +421 903 654 103, Szlovákia / Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP} FORMULÁŘ PRO DOKUMENTACI PACIENTA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

Datum testu

Identifikační číslo pacienta

Datum narození

Čárový kód

Lékař/Adresa nemocnice

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 32792
Kód EAN: 8594002390860
Kód SÚKL: 25553
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Držitel rozhodnutí o registraci
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
BIOMEDICA, spol. s r.o., Praha
divize Hořátev, 289 12 Nymburk
Česká republika

Složení
Léčivá látka: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K+)
Pomocné látky: disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbát 80, mastek, stearan vápenatý, triethyl-citrát, želatina.

Indikační skupina
Přípravek obsahující draslík.

Charakteristika
Draslík (kalium) je základní součástí tělesných tekutin, je hlavním vnitrobuněčným kationtem, má významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin. Chlorid draselný je využíván hlavně k doplnění draslíku do organizmu při jeho nedostatku.
Chlorid draselný se dobře vstřebává ze zažívacího traktu.

Indikace
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při podávání některých diuretik (léčiva, která zvyšují tvorbu a vylučování moči), při některých onemocněních ledvin, kde je zvýšená tvorba moče, při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin), při primárním a sekundárním hyperaldosteronizmu (zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin).
Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu.
Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod.
Při předepisování těhotným a kojícím ženám nutno postupovat opatrně.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou jeho složku, dále při zvýšené hladině draslíku v krvi a při všech stavech, které k ní mohou vést, především při velkém poklesu funkce ledvin, při nemocích doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění, popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky, které zadržují v organizmu draslík. Přípravek se rovněž nesmí užívat při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky.
Užívání přípravku může vést ke dráždění sliznice zažívacího ústrojí, projevující se nevolností, zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Interakce
Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík.

Dávkování
Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety, děti od 6 do 15 let 1-2krát denně 1 tabletu.

Způsob použití
Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody.

Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách (parestezie), ochrnutí, nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce. Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!
Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení
50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Datum poslední revize
3.5.2006

Recenze

Recenze KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety

Příbalový leták

Příbalový leták KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety

Příbalovou informaci k produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 100X500MG Potahované tablety.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám