INDAP 30X2.5MG Tobolky

Kód výrobku: 17867

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace INDAP 30X2.5MG Tobolky

Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.

sp.zn. sukls143005/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

INDAP

2,5 mg

tvrdé tobolky indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje .

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Indap a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indap užívat
 3. Jak se Indap užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Indap uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Indap a k čemu se používá

Indap je močopudný přípravek, u nějž však zcela převažuje účinek na krevní oběh. Způsobuje rozšíření cév a tím snížení jejich odporu vůči proudění krve, v důsledku čehož klesá krevní tlak. Močopudný účinek se projeví teprve po podání vyšších dávek. Přípravek se dobře vstřebává ve střevě. Vylučuje se převážně ledvinami, v menší míře také stolicí. Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indap užívat

Neužívejte Indap

 • jestliže jste alergický(á) na indapamid, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin,
 • jestliže máte sníženou hladinu draslíku v krvi,
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Indap se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte cukrovku, dnu, onemocnění ledvin nebo poruchu hospodaření s vodou v těle,
 • když se u Vás v průběhu léčby objeví jaterní onemocnění. Váš lékař zastaví podávání přípravku Indap a rozhodne o dalším postupu léčby. Během léčby Vám bude pravidelně kontrolována krevní hladina draslíku, glukosy, sodíku a kyseliny močové.

Děti a dospívající

Dosud nebyly provedeny klinické studie u dětí, a proto nelze Indap doporučit pro léčbu dětí. Další léčivé přípravky a Indap

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání přípravku Indap a dalších léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Jde zejména o následující léky:

 • nesteroidní protizánětlivé léky k uvolnění bolesti (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové,
 • tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby),
 • dráždivá projímadla,
 • baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti provázející onemocnění jako roztroušená skleróza),
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání,
 • léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, digitalis),
 • metformin (k léčbě cukrovky),
 • jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
 • léky užívané k léčbě psychických onemocnění jako deprese, úzkost, schizofrenie (např. tricyklická antidepresiva ze skupiny imipraminu, antipsychotické léky, neuroleptika),
 • tablety s vápníkem nebo další doplňky s vápníkem,
 • perorální kortikosteroidy užívané k léčbě různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní artritidy,
 • kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
 • lithium (užívaný k léčbě deprese),
 • cyklosporin, takrolimus nebo další léky užívané k léčbě autoimunitních chorob nebo těžkých revmatických nebo kožních chorob,
 • bepridil (užívaný k léčbě anginy pectoris),
 • halofantrin (antiparazitický lék užívaný k léčbě určitých typů malárie).

Indap s jídlem a pitím

Jídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Indap.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Indap se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení. V případě, že otěhotníte během léčby přípravkem Indap, oznamte ihned tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů může zejména na počátku léčby dojít ke zvýšené únavě a závrati. Bez souhlasu lékaře byste proto neměl(a) řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách apod.

Indap obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Indap užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku u dospělých je 1 tvrdá tobolka užitá nejlépe ráno. Tvrdé tobolky se polykají nerozkousané a zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indap, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. Lze očekávat, že předávkování by se projevilo nestabilitou hospodaření s vodou v těle, výrazným snížením krevního tlaku a snížením bdělosti.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap

Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap, užijte jej ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se blíží doba užití následující dávky, dávku nedoplňujte a užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Indap

Léčba je obvykle dlouhodobá. Léčbu nepřerušujte bez předchozího doporučení Vašeho lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek může lehce snižovat krevní hladinu draslíku a zvyšovat hladinu kyseliny močové. Indap může při prudkém vstání způsobovat pokles krevního tlaku provázený pocitem slabosti až ztrátou vědomí (ortostatické obtíže), dále se může objevit zvýšený pocit únavy a alergické projevy (vzácné případy kožní vyrážky). U starších osob a u nemocných se srdečním selháním je zvýšené riziko odvodnění.

Další nežádoucí účinky:

 • ojediněle se mohou vyskytnout závratě, bolest hlavy, brnění a mravenčení, pocit na zvracení, zácpa, sucho v ústech, poruchy krvetvorby,
 • velmi ojediněle se může vyskytnout zánět slinivky břišní,
 • zvýšení hladiny vápníku v krvi,
 • při poruše funkce jater může dojít ke vzniku jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku),
 • pokud trpíte systémovým lupus erythematodes (druh onemocnění kolagenu), může nastat zhoršení,
 • purpura (tečkovité krvácení pod kůží).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Indap uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu a blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Indap obsahuje

Léčivou látkou je indapamidum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje indapamidum 2,5 mg. Dalšími složkami jsou:

 • náplň tobolky: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
 • tobolka: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171).

Jak Indap vypadá a co obsahuje toto balení

Indap jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní částí bílou a vrchní modrou, uvnitř je bílý prášek. Velikost balení je 30 nebo 100 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována . 8. 6. 2017

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17867
Kód EAN: 8595026461130
Kód SÚKL: 96696
ATC skupina: Indapamid
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták INDAP 30X2.5MG Tobolky

Příbalovou informaci k produktu INDAP 30X2.5MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: INDAP 30X2.5MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze INDAP 30X2.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze INDAP 30X2.5MG Tobolky

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám