IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441892

Krémpasta je antimykotikum ve speciálním masťovém základu k léčbě a prevenci plísňových onemocnění a kvasinkových nákaz.

Více informací

Běžná cena: 149 Kč
122
Ušetříte: 18 % (27 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g

Krémpasta je antimykotikum ve speciálním masťovém základu k léčbě a prevenci plísňových onemocnění a kvasinkových nákaz.

sp.zn. sukls123796/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele
Imazol krémpasta
10 mg/g
kožní pasta
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Imazol krémpasta a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat
3. Jak se Imazol krémpasta používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Imazol krémpasta a k čemu se používá
Imazol krémpasta je kožní pasta určená na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, na
které má léčivá látka klotrimazol léčebný účinek, např. plenková dermatitida (zánětlivá reakce kůže
vzniklá drážděním z látek obsažených v moči, popř. stolice) způsobená kvasinkami.
Ke vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem
kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat
Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta
- jestliže jste alergický(á) na klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
Upozornění a opatření
Polysorbát 20 může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže).
Přerušte léčbu při prvních příznacích místní nebo celkové alergické reakci nebo místního podráždění
kůže.
Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta do otevřených ran nebo na sliznice.
Další léčivé přípravky a Imazol krémpasta
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. O současném používání přípravku Imazol krémpasta s jinými léčivými přípravky
nanášenými na kůži se poraďte s lékařem.
Imazol krémpasta může snížit účinnost některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika
jako nystatin, natamycin).

Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu léčby
Poraďte se se svým lékářem nebo lékárníkem před použitím jakéhokoli deodorantu nebo jiného
kosmetického výrobku na postižená místa na kůži. V případě takovéhoto použití se nedá vyloučit
snížení účinnosti přípravku Imazol krémpasta.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Imazol krémpasta používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékaře.
Kojící matky by si neměly natírat přípravek Imazol krémpasta přímo na bradavky nebo do jejich okolí,
aby se zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem.
Imazol krémpasta obsahuje cetylstearylalkohol a butylhydroxyanisol
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění
očí a sliznic.

3. Jak se Imazol krémpasta používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám lékář nepředepíše jinak, používejte přípravek Imazol krémpasta následovně:
- Naneste přípravek Imazol krémpasta v tenké vrstvě na postižená místa na kůži jednou nebo
2krát denně (nejlépe ráno nebo ráno a večer).
- Po nanesení pasty na postižená místa ji také jemně rozetřete po okrajích postižených míst na
kůži. Většinou je dostačující vytlačit 0,5 cm pasty na ošetření plochy velikosti dlaně.

Trvání léčby:
Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat pastu pravidelně a dostatečně dlouho.
Neměli byste ukončit léčbu ihned po potlačení zánětlivých projevů nebo po vymizení příznaků
onemocnění. Nadále pokračujte v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo
opětovnému vzniku infekce. V případě onemocnění vyvolaných houbami kromě plenkové dermatitidy
se musíte poradit s lékařem, pokud se onemocnění do sedmi dnů nezlepší nebo se zhorší. U těchto
onemocnění nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta bez porady s lékařem déle než 4 týdny.
V případě plenkové dermatitidy (zánětlivá reakce kůže) může dojít k zmírnění projevů onemocnění do
3 dnů. Léčba by měla nadále pokračovat po dobu 7 dnů. V případě, jestliže nedojde ke zlepšení
projevů onemocnění do 3 dnů, měli byste kontaktovat svého lékaře. V případě plenkové dermatitidy
nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

Děti a starší pacienti:

Při používání přípravku Imazol krémpasta u dětí a starších pacientů nebyl zaznamenán nárůst
nežádoucích účinků nebo zesílení jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích
měnit dávkování léku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Imazol krémpasta se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Méně časté (postihují více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 léčených pacientů)
- místní kožní reakce (zčervenání, pálení a štípání)
Jestliže jste alergický na klotrimazol nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku, mohou se vyskytnout
alergické kožní reakce (viz bod 2, odstavec „Imazol krémpasta obsahuje cetylstearylalkohol a
butylhydroxyanisol“).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Imazol krémpasta obsahuje
- Léčivou látkou je clotrimazolum.
Jeden gram kožní pasty obsahuje clotrimazolum 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou fenethylalkohol, butylhydroxyanisol (E320), oxid titaničitý (E171),
tekutý parafin, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, polysorbát 20, dihydrát
dinatrium-edetátu, čištěná voda.
Jak přípravek Imazol krémpasta vypadá a co obsahuje toto balení
Imazol krémpasta je bílá neprůhledná pasta charakteristického zápachu.
Imazol krémpasta je dostupná v hliníkové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem obsahující
30 g pasty.
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires BAILLEUL S.A.
10-12 Avenue Pasteur
L-2310 Lucemburk
LUCEMBURSKO
Výrobce
Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran
ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
21. 6. 2017

Informace o produktu

Výrobce: Laboratories Bailleul S.A., Luxembourg
Značka: IMAZOL
Kód výrobku: 441892
Kód EAN: 7612076354517
Kód SÚKL: 0224964
Držitel rozhodnutí: Laboratories Bailleul S.A., Luxembourg

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Imazol krémpasta je kožní pasta určená na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, na
které má léčivá látka klotrimazol léčebný účinek, např. plenková dermatitida (zánětlivá reakce kůže
vzniklá drážděním z látek obsažených v moči, popř. stolice) způsobená kvasinkami.
Ke vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem
kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (15)

Recenze IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Zatím nepoužito.
100 %

Mně vyhovuje

90 %

Po vyzkouseni jinych produktu,tento je nejlepsi

90 %

Jiný nepoužíváme...

Skvělý na dětské opruzeniny, u dcery zabírá 100%
60 %

viz uvedená pro a proti

patrně plní svůj účel
hůře roztíratelná a vstřebatelná
100 %

skvělé na opruzeninu do 20min není ani známka

90 %

na doporučení vynikající i na letní potničky doporučuji ostatním

pokud nepomůže Bepanthen, Imazol vždycky
na doporučení
pokud se špatně rozetře, tak zanechává bílé stopy na oděvech
100 %

Odporucam

Ok
50 %

pro mně není vhodný

doporučení
neosvědčil se mně
90 %

Je to lék.

Diskuze

Diskuze IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g

Příbalový leták

Příbalový leták IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g

Příbalovou informaci k produktu IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g zobrazíte nebo stáhnete zde: IMAZOL krémpasta 10mg/g 30g.

Zkušenosti uživatelů

50 % 19/05/2014

pro mně není vhodný

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám