FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Kód výrobku: 12683
Fucidin krém je indikován pro léčbu povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Fucidin krém je indikován pro léčbu povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou. To znamená hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasových folikulů (folikulitida), hnisavé projevý u akné, kožní rány a vředy infikované bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou. U hlubších hnisavých kožních zánětů (např. u nežitu, hnisavého zánětu potních žláz nebo zánětu nehtového lůžka) brání krém Fucidin především přenosu a šíření infekce na okolní kůži a sousední kožní žlázky. Fucidin krém je též účinný u erytrazmy (choroba způsobená Corynebacterium minutissimum). Fucidin krém je bezbarvý krém, který nezpůsobuje skvrny a dovoluje léčbu infekcí v oblasti obličeje a vlasů s ohledem na kosmetické hledisko. Přípravek je možné s opatrností používat v průběhu těhotenství a kojení. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

sp.zn. sukls221496/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fucidin

20 mg/g

krém

acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Fucidin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fucidin používat
 3. Jak se přípravek Fucidin používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Fucidin uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Fucidin a k čemu se používá

Přípravek Fucidin je krém, který se používá k léčbě povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi. Patří sem hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasového míšku (folikulitida), plísni podobné cihlově červené skvrny v podpaží, tříslech a na vnitřní straně stehen (erytrasma), drobná infikovaná kožní poranění - říznutí a odřeniny.

Fucidin obsahuje kyselinu fusidovou. Kyselina fusidová je antibiotikum, které zastavuje růst a množení mnohých bakterií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fucidin

používat

Nepoužívejte přípravek Fucidin

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fucidin se poraďte se svým lékařem.

Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím (bakteriální rezistence).

Je-li přípravek Fucidin

používán v obličeji, je nezbytné vyhnout se kontaktu s očima, protože může způsobit přechodné podráždění.

Další léčivé přípravky a přípravek Fucidin

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud kojíte, vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Fucidin

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucidin krém obsahuje butylhydroxyanisol, cetylalkohol, kalium-sorbát a polysorbát 60.

Tyto pomocné látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxyanisol může také způsobit podráždění očí a sliznic.

3. Jak se přípravek Fucidin

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Fucidin nanášejte na postižená místa 2-3x denně, obvykle po dobu 7 dní. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Fucidin, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin

Nezdvonásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku Fucidin byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

 • různé typy vyrážek
 • podráždění kůže v místě použití (zahrnující pocity bolesti, pálení a bodání)
 • svědění
 • zčervenání kůže (erytém)
 • zánět kůže (kontaktní dermatitida)

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

 • kopřivka - nadměrný alergický otok kůže (angioedém)
 • tvorba puchýřů
 • zánět spojivek
 • alergické reakce

Nežádoucí účinky u dětí:

U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Fucidin

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Fucidin uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „EXP“ . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucidin krém obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum fusidicum, jeden gram krému obsahuje acidum fusidicum 20 mg.
 • Dalšími složkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol, tekutý parafin (obsahuje tokoferol-alfa), kalium-sorbát, polysorbát 60, bílá vazelína (obsahuje tokoferol-alfa), čištěná voda, kyselina chlorovodíková 10% k úpravě pH.

Jak přípravek Fucidin vypadá a co obsahuje toto balení

Fucidin je bílý až téměř bílý homogenní krém. Je balen v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a v krabičce. Velikost balení: 1 x 15 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce

LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.2.2016.

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 12683
Kód EAN: 5702191006384
Kód SÚKL: 84492
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Příbalovou informaci k produktu FUCIDIN CRM 1X15GM 2% zobrazíte nebo stáhnete zde: FUCIDIN CRM 1X15GM 2%.pdf

Recenze

Recenze FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Diskuze

Diskuze FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám