FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 101736
Při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

ACC LONG 20x600 mg šumivých tablet

Léčivý přípravek

ACC LONG 20x600 mg šumivých tablet

199 Kč
163 Kč
-18 %

Do košíku

ACC 200 NEO 20x200 mg šumivých tablet

Léčivý přípravek

ACC 200 NEO 20x200 mg šumivých tablet

89 Kč
65 Kč
-27 %

Do košíku

MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Léčivý přípravek

MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

116 Kč
89 Kč
-23 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety

Při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán.

Přípravek Flavamed tablety se užívá při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek Flavamed tablety rozpouští vazký hlen,který pak může být snadněji vykašlán.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sp.zn.sukls136302/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Flavamed 30 mg tablety

Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Flavamed a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed užívat
 3. Jak se přípravek Flavamed užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Flavamed uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Flavamed a k čemu se používá

Přípravek Flavamed je lék uvolňující hlen při onemocněních dýchacích cest.

Flavamed je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 6 let věku.

Přípravek Flavamed se užívá při akutních nebo chronických onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek Flavamed rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed užívat

Neužívejte přípravek Flavamed

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • u dětí mladších 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flavamed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) velmi závažnou kožní alergickou reakci (Stevens- Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom).
 • Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s puchýřky na kůži a sliznicích.
 • Život ohrožující Lyellův syndrom je známý také jako syndrom opařené kůže. Jeho příznakem je vážná tvorba puchýřů na kůži, obdobně jako při popálení. V souvislosti s podáváním ambroxolu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Flavamed užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.
 • jestliže máte poškozené funkce ledvin nebo trpíte závažným onemocněním jater. Přípravek Flavamed pak musíte užívat jen s mimořádnou opatrností (tj. v delších dávkovacích intervalech nebo snížených dávkách - poraďte se o tom se svým lékařem). Při závažných poruchách funkcí ledvin by mohlo dojít k hromadění produktů metabolismu léčivé látky obsažené v přípravku Flavamed.
 • jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění je nemožný transport hlenu ven z plic. V takovém případě užívejte Flavamed jen pod lékařským dohledem.
 • jestliže jste prodělal(a) peptický vřed, měl(a) byste se o užívání přípravku Flavamed poradit s lékařem, protože mukolytika by mohla poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed užívat. Děti

Přípravek Flavamed smí být užíván jen dětmi staršími 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Flavamed

Nebyly hlášeny žádné klinicky relevantní nežádoucí interakce s dalšími léčivy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Flavamed užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře!

Zvláště v prvním trimestru těhotenství není užívání přípravku Flavamed doporučeno.

Bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed prochází do mateřského mléka. Užívání přípravku Flavamed v období kojení se nedoporučuje.

Ze studií na zvířatech nevyplývá škodlivý vliv ambroxolu na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistuje žádný důkaz o ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek Flavamed obsahuje laktosu (mléčný cukr)

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Flavamed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat Flavamed jinak, platí následující pokyny. Dodržujte, prosím, návod k použití, jinak přípravek Flavamed nebude moci správně působit!

Doporučená dávka přípravku je:

Věk Jednotlivá dávka Maximální denní dávka děti 6-12 let ½ tablety 2-3krát denně (což odpovídá 2-3krát 15 mg ambroxoli hydrochloridum) 1 ½ tablety (což odpovídá 45 mg ambroxoli hydrochloridum) dospívající od 12 let a dospělí V průběhu prvních 2-3 dnů 1 3 tablety (což odpovídá 90 mg tableta třikrát denně (což odpovídá třikrát 30 mg ambroxoli hydrochloridum), poté 1 tableta dvakrát denně (což odpovídá dvakrát 30 mg ambroxoli hydrochloridum) ambroxoli hydrochloridum)

Poznámka: U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 2 tablety dvakrát denně.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety přípravku Flavamed se polykají nejlépe celé po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. vody, čaje nebo ovocné šťávy). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Délka užívání

Přípravek Flavamed nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4-5 dnů. Jestliže se obtíže po 4-5 dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, měl(a) byste vyhledat neprodleně lékaře!

Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed je příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavamed, než jste měl(a)

Do dnešní doby nebyly u lidí hlášeny žádné specifické příznaky předávkování. Podle hlášení při náhodném předávkování a/nebo při špatném dávkování se objevují příznaky podobné známým nežádoucím účinkům ambroxol-hydrochloridu, které se vyskytují při doporučeném dávkování a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu. Kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed

nebo jste užil(a) příliš málo přípravku Flavamed, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) :

 • Nevolnost

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) :

 • Bolest žaludku, zvracení, průjem, bolest břicha a dyspepsie

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů):

 • Reakce z přecitlivělosti
 • Vyrážka, kopřivka

Není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit):

 • Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
 • Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy.

Protiopatření

Pokud se u Vás vyskytne jeden nebo více nežádoucích účinků uvedených výše, ihned ukončete léčbu přípravkem Flavamed.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Flavamed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Flavamed obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná sůl kroskarmelosy, povidon K 30, magnesium-stearát.

Jak přípravek Flavamed vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, na obou stranách ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Velikosti balení: 10, 20, 50 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Výrobce

Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Flavamed Cough Tablets Česká republika Flavamed Estonsko Flavamed 30 mg Finsko Flavamed 30 mg Tablets Německo Flavamed Hustentabletten Maďarsko Flavamed Cough Tablets Lotyšsko Flavamed Cough Tablets Litva Flavamed Cough Tablets Polsko Flavamed Cough Tablets Rumunsko Flavamed Comprimate Slovensko Flavamed Cough Tablets Slovinsko Flavamed 30 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 7. 2017.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FLAVAMED
Kód výrobku: 101736
Kód EAN: 4013054020418
Kód SÚKL: 124372
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety

Příbalovou informaci k produktu FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety

Diskuze

Diskuze FLAVAMED TABLETY 20X30MG Tablety

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám