SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 100984

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů.

Více informací

255 Kč

Skladem už jen 1 - 2 kusy

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů.

sp. zn. sukls44965/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Essentiale forte N
tvrdé tobolky
Phospholipida sojae praeparata

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N užívat
3. Jak se přípravek Essentiale forte N užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá

Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. Přípravek podporuje následující děje:
- Normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky.
- Uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni.
- Urychlení a podpora regenerace jaterních buněk.
- Úpravu rovnováhy krevních tuků.
- Stabilizaci žluči.

Přípravek Essentiale forte N se podává

Pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko- metabolickým poškozením jater (poškození jater provázející jaterní onemocnění nebo způsobené léky, alkoholem, chemickými látkami, otravou po požití hub). Toto poškození se může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku.
Při zánětu jater (hepatitidě).
Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. Vzhledem k nedostatečným údajům nesmí přípravek Essentiale forte N užívat děti mladší 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N užívat

Neužívejte přípravek Essentiale forte N:
- Jestliže jste alergický(á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku
uvedenou v bodě 6.1).

Upozornění a opatření

- Léčba přípravkem Essentiale forte N nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání škodlivých látek (např. alkoholu).
- Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci.
Další léčivé přípravky a přípravek Essentiale forte N
Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale forte N a léčivých přípravků snižujících srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia upravit.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete v nedávné době užívat.

Přípravek Essentiale forte N s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v období těhotenství a během kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Essenciale forte N neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).
Přípravek Essentiale forte N obsahuje bezvodný etanol a čištěný sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek.
Přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se přípravek Essentiale forte N užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívajících od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 mg fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka jsou 2 tvrdé tobolky 3x denně (1800 mg fosfolipidů ze sóji).
Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů.
Jestliže se během 2 týdnů příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Essentiale forte N

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Essentiale forte N, než jste měl(a)
Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení lékaře!) se:
Méně často (postižen více než 1 pacient z 1 000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou vyskytnout:
 Žaludeční obtíže.
 Průjem a měkká stolice.
Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10 000) se vyskytly:
 Alergické reakce, jako je vyrážka a kopřivka.
 Rovněž bylo hlášeno svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Essentiale forte N obsahuje
- Léčivou látkou je phospholipida sojae praeparata (esenciální fosfolipidy) 300 mg v jedné tobolce.
- Pomocnými látkami v náplni tobolky jsou:
čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, methoxyacetofenon, ethylvanilin
Pomocnými látkami v tobolce jsou:
želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná voda.
Jak přípravek Essentiale forte N vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Essentiale forte N jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř. Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička.
Velikost balení: 50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
3.4.2015

Informace o produktu

Výrobce: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 100984
Kód EAN: 8595187811553
Kód SÚKL: 125752
Držitel rozhodnutí: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů. Na doporučení lékaře je přípravek možné užívat v případech gestózy s jaterním postižením, psoriáze a nemoci z ozáření.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.

Kontraindikace

Přecitlivělost na některou složku přípravku. Přípravek nelze podávat dětem do 3 let.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení lékaře!) se výjimečně mohou vyskytnout zažívací potíže (průjem).

Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Dávkování

Pokud lékař nedoporučí jinak užívají obvykle dospělí, dospívající a děti starší než 12 let obvykle 1 tobolku 3krát denně. V počáteční fázi léčby je možné po poradě s lékařem přechodně užívat dvojnásobnou dávku (2 tobolky 3krát denně).

O dávkování u dětí mladších než 12 let se poraďte s lékařem.
způsob použití

Tobolky se užívají celé, nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.
upozornění (příbalový leták)

Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů.

Jestliže se během 2 týdnů příznaky nezlepší nebo se naopak zhorší, či se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Přípravek neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

80 %

100 %

na doporučení lékaře ověřené účinky mohu jen dopooručit

podpůrný prostředek na čištění jater, kdysi předepsaný lékařem, nyní pravidelně jednou ročně užíván na čistící kúru
100 %

na doporučení lékaře ověřené účinky mohu jen dopooručit

podpůrný prostředek na čištění jater, kdysi předepsaný lékařem, nyní pravidelně jednou ročně užíván na čistící kúru

Diskuze

Diskuze SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek

Příbalový leták

Příbalový leták SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek

Příbalovou informaci k produktu SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek zobrazíte nebo stáhnete zde: SANOFI Essentiale Forte N 50 Tobolek.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 28/11/2013

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám