ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 100984
Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů.

Více informací

255

Skladem

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (5)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů.

1/4

 

sp. zn. sukls44965/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Essentiale forte N 

tvrdé tobolky 

Phospholipida sojae praeparata 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte  to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N užívat 

3. 

Jak se přípravek Essentiale forte N užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá 

 

Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při 
jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto 
podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. 
Přípravek podporuje následující děje: 

- Normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky. 
- Uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni. 
- Urychlení a podpora regenerace jaterních buněk. 
- Úpravu rovnováhy krevních tuků. 
- Stabilizaci žluči. 

 

Přípravek Essentiale forte N se podává: 

  

Pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko- 

metabolickým  poškozením  jater  (poškození  jater  provázející  jaterní  onemocnění  nebo 
způsobené léky, alkoholem,  chemickými  látkami,  otravou  po  požití  hub). Toto  poškození se 
může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku. 

    

Při zánětu jater (hepatitidě). 

 

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. 
Vzhledem  k nedostatečným údajům nesmí přípravek Essentiale forte N užívat děti mladší 12 
let. 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N  u ž í v a t  

 

Neužívejte přípravek Essentiale forte N: 

Jestliže jste alergický(á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku 

 

uvedenou v bodě 6.1). 

 

2/4

 

 
Upozornění a opatření 

Léčba přípravkem Essentiale forte N nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání 
škodlivých látek (např. alkoholu). 

Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Essentiale forte N 
Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale forte N a léčivých přípravků snižujících 
srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia 
upravit. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete  v nedávné době užívat. 
 
Přípravek Essentiale forte N s jídlem, pitím a alkoholem 
Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v období těhotenství a během kojení.   
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Essenciale forte N neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů 
ani rychlé  rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Přípravek Essentiale forte N obsahuje bezvodný etanol a čištěný sójový olej. Jestliže  jste  alergický(á)  na 
arašídy  nebo  sóju  neužívejte  tento  léčivý přípravek. 
Přípravek  obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 

3. 

Jak se přípravek Essentiale forte N užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého  lékaře. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívajících od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 
mg  fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka jsou 2 tvrdé tobolky 3x denně 
(1800 mg  fosfolipidů ze sóji). 
 
Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle 
po dobu 4 týdnů. 
 
Jestliže  se  během  2 týdnů  příznaky  nezlepší,  nebo  se  naopak  zhorší,  či  se  objeví  nežádoucí  účinky 
nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
 
Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Essentiale forte N 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Essentiale forte N, než jste měl(a)
 

Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
 
 

3/4

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení 
lékaře!) se: 
Méně často (postižen více než 1 pacient z 1 000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou 
vyskytnout: 

 Žaludeční obtíže. 
 Průjem a měkká stolice. 

 
Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10 000) se vyskytly: 

 Alergické reakce, jako je vyrážka a  kopřivka.  
 Rovněž bylo hlášeno svědění. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

 
 

6. 

Obsah balení a další informace  

Co přípravek Essentiale forte N obsahuje 

Léčivou látkou je phospholipida sojae praeparata (esenciální fosfolipidy) 300 mg v jedné tobolce. 

Pomocnými látkami v náplni tobolky jsou:  
čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, 
methoxyacetofenon, ethylvanilin 
 
Pomocnými látkami v tobolce jsou: 
želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná 
voda. 

 

Jak přípravek Essentiale forte N vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Essentiale forte N jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou 
uvnitř.  Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička. 
Velikost balení:  50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení. 

 

4/4

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Výrobce 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

3.4.2015

 

Informace o produktu

Výrobce: A.T.W. PRODUCTS
Značka: ESSENTIALE FORTE
Kód výrobku: 100984
Kód EAN: 8595187811553
Kód SÚKL: 125752
Držitel rozhodnutí: A.T.W. PRODUCTS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Na doporučení lékaře je přípravek možné užívat v případech gestózy s jaterním postižením, psoriáze a nemoci z ozáření. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

80 %

100 %

na doporučení lékaře ověřené účinky mohu jen dopooručit

podpůrný prostředek na čištění jater, kdysi předepsaný lékařem, nyní pravidelně jednou ročně užíván na čistící kúru
100 %

na doporučení lékaře ověřené účinky mohu jen dopooručit

podpůrný prostředek na čištění jater, kdysi předepsaný lékařem, nyní pravidelně jednou ročně užíván na čistící kúru

Diskuze

Diskuze ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky

Příbalový leták

Příbalový leták ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky

Příbalovou informaci k produktu ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: ESSENTIALE FORTE N 50 Tobolky.pdf

Zkušenosti uživatelů

Berenika

100 % 14/01/2012

na doporučení lékaře ověřené účinky mohu jen dopooručit

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám