ENDIARON 250 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 442362

ZASTAVUJE A LÉČÍ PRŮJEM.  Zneškodňuje bakterie, které jej vyvolaly. Šetří normální střevní mikroflóru.

Více informací

169 Kč

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ENDIARON 250 mg 20 tablet

ZASTAVUJE A LÉČÍ PRŮJEM.  Zneškodňuje bakterie, které jej vyvolaly. Šetří normální střevní mikroflóru.

Účinný lék proti průjmu.​ Léčí průjem způsobený různými bakteriálními infekcemi nebo po léčbě antibiotiky. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru.

sp.zn. sukls37630/2018
Příbalová informace: informace pro uživatele

Endiaron 250 mg potahované tablety
cloroxinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento lék přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2–3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat
3. Jak se přípravek Endiaron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Endiaron uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá
Přípravek Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje
mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Přípravek Endiaron se používá u dospělých, dospívajících a dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě
antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat
Neužívejte přípravek Endiaron:
- jestliže jste alergický(á) na kloroxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
- při těžších chorobách jater a ledvin;
- v těhotenství ani při kojení.
Přípravek Endiaron není určen pro děti o tělesné hmotnosti 40 kg a nižší.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Endiaron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu, používejte přípravek Endiaron
pouze na doporučení lékaře.

Během léčby přípravkem Endiaron je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí
den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek Endiaron
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku Endiaron a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné
léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání přípravku

Endiaron s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně
s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte přípravek Endiaron.

Přípravek Endiaron s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat
přípravek Endiaron v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Endiaron nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


Přípravek Endiaron obsahuje monohydrát laktosy
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Endiaron užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu přípravku

Endiaron 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Délka léčby je obvykle 2–3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po
poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7–10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších
případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.
V případě, že obtíže neustupují po 2–3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Endiaron, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Endiaron

Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou vzácně (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) vyskytnout zažívací obtíže (pocit na
zvracení, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy.
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Endiaron uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Endiaron obsahuje
Léčivou látkou je cloroxinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cloroxinum 250 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalciumstearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.
Jak přípravek Endiaron vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou slabě hnědě zbarvené, čočkovitého tvaru.

Velikost balení:
10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
40 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 2. 2018

Informace o produktu

Výrobce: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Značka: ENDIARON
Kód výrobku: 442362
Kód EAN: 3664798002966
Kód SÚKL: 0229191
Držitel rozhodnutí: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje
mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Přípravek Endiaron se používá u dospělých, dospívajících a dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě
antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (22)

Recenze ENDIARON 250 mg 20 tablet

Recenze od 22 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

klasika při střevních zánětech, lepší než novější přípravky
100 %

ok

100 %

Opravdu funguje, když je nejhůř. Co dodat.. :-)

Rychle zabírá
Nic
100 %

Rychlý nástup účinku.Je dobré mít ho po ruce.

Osvědčené.
Nic.
90 %

doporučila mi to kožní lékařka na úporné svědění kůže. Prý to způsobijí někdy střevní paraziti. Opravdu to pomáhá

doporučení lékaře
cena
100 %

zabírá spolehlivě

90 %

ok

100 %

doporučuji

pomáhá rychle a dobře se polyká
cena
100 %

Užívám jen jednu tabletu při větších bolestech spojených s průjmem a vždy zafunguje a to velmi rychle.

Opravdu funguje a velmi rychlý nástup
90 %

mohl by být levnější nebo hrazen pojišťovnou

pomáhá

Diskuze

Diskuze ENDIARON 250 mg 20 tablet

Příbalový leták

Příbalový leták ENDIARON 250 mg 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu ENDIARON 250 mg 20 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: ENDIARON 250 mg 20 tablet.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám