DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15335
Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka.

Více informací

136

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka.

sp.zn.sukls12973/2015 a sp.zn.sukls213148/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

DRILL

3 mg/0,2 mg

pastilky chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Drill a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill užívat
 3. Jak se přípravek Drill užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Drill uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Drill a k čemu se užívá

Tento léčivý přípravek obsahuje místní antiseptikum (látka, která snižuje počet choroboplodných zárodků) a místní anestetikum, které mírní bolest. Užívá se při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.

Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill užívat

Neužívejte přípravek Drill

 • jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • u dětí mladších než 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Drill se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání náhodné vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let. Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím.

Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory (běžně přítomných mikrobů) v ústech a v krku. Dodržujte doporučené dávkování: užívání nadměrných dávek anebo několikrát opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče.

Bolest v krku:

pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při polykání potravy, musíte se poradit s lékařem. Afty a moučnivka:

pokud máte horečku, rozsáhlé nebo rozšiřující se postižené oblasti, musíte se ihned poradit s lékařem.

Může dojít k obarvení jazyka. Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně protézy).

Další léčivé přípravky a přípravek Drill

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek. Neužívejte současně s povrchově aktivními látkami (laurylsulfát) z důvodu možného vzájemného ovlivnění účinku. Povrchově aktivní látky se nachází v řadě přípravků osobní péče, např. v zubních pastách.

Přípravek

Drill s jídlem a pitím

Pastilky se nesmí užívat před jídlem nebo pitím, protože může dojít k zalknutí.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Drill nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Drill obsahuje ponceau 4R, sacharózu, glukózu.

Ponceau 4R: Může způsobit alergické reakce. Sacharóza a glukóza: Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 0,9 g glukózy a 1,6 g sacharózy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se přípravek Drill užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí a dospívající starší 15 let: Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně.

Děti od 6 do 15 let věku: Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně.

Způsob podání

Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech.

Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých a 4 hodiny u dětí.

Délka léčby

 • Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.
 • Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Drill, než jste měl(a)

Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku:

 • Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky.
 • Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost. o Nežádoucí účinky způsobené vysokými dávkami chlorhexidin- diglukonátu nejsou pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout trávicí potíže (nevolnost, zvracení). o Vysoké dávky tetrakain-hydrochloridu mohou vyvolat poruchy nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není

známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • Alergická reakce, anafylaktický šok, anafylaktická reakce, projevující se vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.
 • Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů.
 • Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Tento účinek způsobuje tetrakain-hydrochlorid (slabé anestetikum), který může způsobit zalknutí. Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Drill uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 o C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou: Chlorhexidini digluconas 3,000 mg Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg Pomocnými látkami jsou: Kyselina askorbová, amonium-glycyrrhizát, ponceau 4R, složené aroma, složené mentholové aroma, sacharóza, tekutá glukóza.

Jak přípravek Drill vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Drill jsou kulaté červené pastilky. Blistry (PVC/PVDC/Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12, 24 nebo 36 pastilkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance 92 654 Boulogne Cedex, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production site Diétetique et Pharmacie, ZI de la Coudette, 32290 Aignan, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

22.12.2015

Informace o produktu

Výrobce: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN
Značka: DRILL
Kód výrobku: 15335
Kód EAN: 3577051558769
Kód SÚKL: 57655
Držitel rozhodnutí: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest. Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Doporučuji

Velmi kvalitní pastilky, nejsou téměř k dostání, v lékárnách většinou na objednávku, ale manželovi zabírají opravdu jen tyto.
nedají se sehnat
100 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Příbalový leták

Příbalový leták DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Příbalovou informaci k produktu DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech zobrazíte nebo stáhnete zde: DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 07/10/2016

Doporučuji

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám