DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15800
97 %
Tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

139 Kč
129 Kč
-7 %

Do košíku

Septilen 5mg 20 pastilek

Léčivý přípravek

Septilen 5mg 20 pastilek

104 Kč
84 Kč
-19 %

Do košíku

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

156 Kč
142 Kč
-9 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu.

Ditustat tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu a krvácení z dýchacích cest různého původu. Přípravek je určen pro dospělé i děti od 6 měsíců.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls98489/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

DITUSTAT

22 mg/ml

Perorální kapky, roztok

Dropropizinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je DITUSTAT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat
 3. Jak se DITUSTAT

užívá

 1. Možné nežádoucí účinky 5 Jak DITUSTAT uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je DITUSTAT a k čemu se používá

DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum). Svým působením snižuje dráždivost v oblasti hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu.

DITUSTAT tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při onemocněních dýchacích cest.

Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat u kašle provázejícího akutní onemocnění dýchacích cest. U chronického kašle se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat

Neužívejte DITUSTAT:

 • jestliže jste alergický(á) na dropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte onemocněním se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách.
 • jestliže trpíte dědičným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom neboli ciliární dyskinesie (porucha pohyblivosti řasinek a transportu hlenu z dýchacích cest).
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.
 • nepodávejte dětem do 6 měsíců věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DITUSTAT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DITUSTAT

je zapotřebí:

 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 • jestliže užíváte léky s tlumivým účinkem (sedativa).

Další léčivé přípravky a DITUSTAT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek DITUSTAT byste neměl(a) užívat pokud současně užíváte sedativa (léky na uklidnění), neboť může dojít k zesílení jejich tlumivého účinku. Není vhodné kombinovat DITUSTAT

s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia) bez předchozí porady s lékařem.

DITUSTAT s jídlem a pitím

Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. DITUSTAT

nesmí užívat těhotné ani kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

DITUSTAT má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se DITUSTAT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek DITUSTAT

podle věku pacienta:

Použití u dětí

Děti:

Věk dítěte Odpovídající dávkování

6-12 měsíců 6 kapek 3-4krát denně 1-3 roky 13 kapek 3-4krát denně 3-13 roků 26 kapek 3-4krát denně Před použitím přípravku u malých dětí se poraďte s lékařem.

Dospívající od 13 let a dospělí:

52 kapek 3-4krát denně. Jednotlivé dávky nesmí být užity dříve než za 4 hodiny od podání dávky předchozí.

Způsob podání: Přípravek nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze dnem vzhůru. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Přípravek užívejte půl hodiny před jídlem.

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní (u dětí ne déle než 3 dny).

Jestliže jste užil(a) více přípravku DITUSTAT, než jste měl(a):

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít DITUSTAT:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i DITUSTAT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou časté. Může se vyskytnout nevolnost, zvracení, pálení žáhy, poruchy zažívání, průjem, slabost, ospalost, bolesti hlavy a bušení srdce.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak DITUSTAT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co DITUSTAT obsahuje

 • Léčivou látkou je dropropizinum 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kapek).
 • Pomocné látky jsou badyáníková silice, silice máty peprné, polysorbát 80, monohydrát citronové kyseliny, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová a čištěná voda.

Jak DITUSTAT vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, velmi slabě žlutý až žlutý roztok charakteristické vůně po anýzu a mátě.

Velikost balení: 10 ml, 25 ml a 50 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 747 70 Opava-Komárov Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: DITUSTAT
Kód výrobku: 15800
Kód EAN: 8594737020810
Kód SÚKL: 14724
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Příbalovou informaci k produktu DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok.pdf

Recenze (13)

Recenze DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Výborný, zabírá rychle.

80 %

100 %

Jsem spokojena opravdu pomáhají.

100 %

Jsem spokojena opravdu pomáhají.

100 %

Opravdu velice účinné.

100 %

80 %

předepisuje naám ho dětská lékařky, ne vždy zabere

dětem chutná
ne vždy zabírá
90 %

předepisuje naám ho dětská lékařky, ne vždy zabere

dětem chutná
ne vždy zabírá
100 %

zabíra rychle

Diskuze (1)

Diskuze DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Opravdu pomohl!

(0) 13/04/2012

Presel nocni kasel a to opravdu rychle a konecne jsem se vyspala, stoptusin mi vunec nepomohl. Doporucuji!

Vstoupit do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

90 % 10/09/2012

předepisuje naám ho dětská lékařky, ne vždy zabere

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám