DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440415

Dinarex je lék, užívající se k léčbě suchého, dráždivého kašle, obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hybrobromid.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN 1X50 ml PIP kapky

139 Kč
129 Kč
-7 %

Do košíku

STOPTUSSIN TABLETY 20 tablet

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN TABLETY 20 tablet

107 Kč
99 Kč
-7 %

Do košíku

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

Léčivý přípravek

STOPTUSSIN sirup 180 ml + dávkovací pipeta

156 Kč
139 Kč
-11 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I

Sirup Lehce nažloutlý čirý sirup s broskvovou příchutí, určený pro dospělé a děti od 12 let věku.

Léčba nesmí trvat déle než 2–3 týdny. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sp.zn. sukls45487/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele

Dinarex 1,5 mg/ml sirup

dextromethorphani hydrobromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je Dinarex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dinarex užívat
 3. Jak se Dinarex užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Dinarex uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Dinarex a k čemu se používá

Dinarex je lék, který se používá k úlevě od suchého, dráždivého kašle. Tekutina obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hydrobromid, což je antitusikum pomáhající zastavit kašel. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající ve věku 12 let a starší. Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dinarex užívat

Neužívejte Dinarex

 • jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan-hydrobromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte závažné plicní onemocnění
 • jestliže užíváte nebo jste v uplynulých dvou týdnech užíval(a) léky k léčbě deprese nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
 • jestliže užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (užívané k léčbě deprese a úzkosti jako jsou fluoxetin, paroxetin a sertralin) Nepoužívejte Dinarex u dětí do 12 let (viz bod 3).

  Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dinarex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:

 • máte problémy s játry nebo ledvinami
 • máte chronický nebo přetrvávající kašel, jaký se vyskytuje např. u astmatu, nebo kašel produkující hodně hlenu
 • jste závislý(á) na alkoholu
 • máte nesnášenlivost na některý z cukrů
 • užíváte jakýkoli jiný lék proti kašli a nachlazení, který obsahuje dextromethorfan
 • je Vaše dítě náchylné k rozvoji určitých alergických reakcí (např. atopické reakce)
 • máte v anamnéze zneužívání léků
 • Vám Váš lékař řekl, že jste pomalý metabolizátor CYP2D6 V případě, že kašel přetrvává déle než jeden týden, nebo je doprovázen vysokou horečkou, vyrážkou nebo přetrvávajícími bolestmi hlavy, vyhledejte lékařskou pomoc. Další léčivé přípravky a Dinarex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně:

 • určitých léků na léčbu deprese, jako jsou inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) včetně bupropionu
 • antipsychotik (léky používané k léčbě poruch nálady, jako je haloperidol, thioridazin, perfenazin)
 • antiarytmik (léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jako je amiodaron, propafenon, chinidin a flekainid)
 • kalcimimetik (léky používané pro léčbu sekundární hyperparatyreózy, zvýšených hladin parathormonu, jako cinakalcet)
 • antimykotik (terbinafin)
 • opioidů (methadon)
 • antihistaminik (léky používané k léčbě příznaků alergické reakce) Pokud si některými léky, které užíváte, nejste jisti, ukažte lahvičku nebo balení svému lékárníkovi. Jestliže se Vás týká nebo v minulosti týkala kterákoli z odrážek výše, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Požívání alkoholu v průběhu léčby přípravkem Dinarex může zvýšit výskyt nežádoucích účinků. Proto je třeba se konzumaci alkoholu v průběhu léčby vyhnout. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék může ovlivnit Vaši schopnost řídit. Během užívání tohoto léku neřiďte vozidlo, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí.

Dinarex obsahuje sacharózu, sorbitol, glukózu, ethanol a sodík

Dinarex obsahuje 3,25 g sacharózy, 3,95 g glukózy a 0,65 g sorbitolu v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharóza a glukóza mohou být škodlivé pro zuby. Tento léčivý přípravek obsahuje 5,03 % obj. alkoholu, tj. až 503 mg v jedné 10ml dávce, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě bez sodíku. 3. Jak se Dinarex

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Níže je uvedeno kolik léku máte užívat.

 • Pouze pro perorální použití.
 • Neužívejte více než určené dávky podle pokynů níže.
 • Neužívejte více než 4 dávky během 24 hodin.
 • Maximální délka léčby bez porady s lékařem je jeden týden.
 • Pokud příznaky přetrvávají nebo se po 3-5 dnech zhoršují, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávky jsou: Dospělí

10 ml sirupu (15 mg dextromethorfanu) 4krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo odměrnou lžičku. Použití u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 12 let a starší: stejné dávkování jako u dospělých. Děti ve věku do 12 let: Dinarex není určen pro děti ve věku do 12 let. Starší pacienti (nad 65 let)

Stejné dávkování jako u dospělých. Jestliže jste užil(a) více přípravku Dinarex, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš mnoho přípravku Dinarex, obraťte se na svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice a vezměte si tuto příbalovou informaci a lék s sebou. Jestliže jste zapomněl(a) užít Dinarex

Užívejte tento přípravek přesně podle výše uvedených pokynů k dávkování. Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si další dávku ve stanoveném čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se setkáte s některým z následujících nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku

a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním
 • záchvaty Jestliže se setkáte s některým z následujících nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku

  a poraďte se se svým lékařem:

 • svědění, vyrážka, kopřivka Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou:
 • závratě, ospalost
 • nevolnost, zvracení, průjem
 • žaludeční nevolnost nebo bolest žaludku
 • potíže se spánkem nebo pocit neklidu nebo zmatení
 • mělké dýchání Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Dinarex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky je přípravek stabilní 18 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co Dinarex obsahuje

 • Léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum. Jeden ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum 1,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: dihydrát sodné soli sacharinu (E954), natrium-benzoát (E211), sacharóza, tekutá glukóza usušená rozprášením, nekrystalizující sorbitol 70% (E420), glycerol, bezvodý ethanol, levomenthol, bezvodá kyselina citronová, karamelové aroma (obsahuje propylenglykol, benzylalkohol), broskvové aroma (obsahuje propylenglykol, dihydrát natrium- citrátu, benzylalkohol, limonen), čištěná voda (viz bod 2). Jak Dinarex vypadá a co obsahuje toto balení

Lehce nažloutlý čirý sirup s broskvovou příchutí. 150 ml nebo 200 ml lahvičky z hnědého skla III. třídy s jedním z těchto uzávěrů:

 • Hliníkový uzávěr. Součástí balení je plastová odměrná lžička s dělením 2,5 ml a 5 ml.
 • Plastový uzávěr garantující neporušenost obalu. Součástí balení je plastová odměrka s dělením 5 ml, 10 ml, 15 ml a 20 ml.
 • Plastový dětský bezpečnostní uzávěr. Součástí balení je plastová odměrka s dělením 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 7,5 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 12,5 ml a 15 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4 - Modřany, Česká republika Výrobce MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Rumunsko, Slovenská republika: Dinarex Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 2. 2019

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Značka: DINAREX
Kód výrobku: 440415
Kód EAN: 5290931015999
Kód SÚKL: 0211176
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I

Příbalovou informaci k produktu DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I zobrazíte nebo stáhnete zde: DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I.pdf

Recenze

Recenze DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I

Diskuze

Diskuze DINAREX 1.5 mg/ml por.sol. 1x200 ml I

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám