CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

Kód výrobku: 12937

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

V gynekologii: k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách a vulvitidách). V dermatologii: cílená léčba kožních onemocnění (náchylných k infekci nebo již infikovaných jako jsou akné, intertrigo, kožní mykózy, bércové vředy). V chirurgii: k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou. Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí.

sp.zn. sukls180333/2016

(ETIKETA NA LAHVIČCE JE SLOUČENA S PŘÍBALOVOU INFORMACÍ)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA

CYTEAL

kožní tekutina

hexamidini diisetionas, chlorhexidini digluconatis, chlorcresolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Cyteal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyteal používat
 3. Jak se přípravek Cyteal používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Cyteal uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK

CYTEAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cyteal je pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek působí ničivě na bakterie a dezinfikuje kůži a sliznice. Přípravek se používá v gynekologii k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách - zánětech pochvy a vulvitidách - zánětech zevních pohlavních orgánů), v dermatologii (v kožním lékařství) při cílené léčbě kožních onemocnění (náchylných k infekci nebo již infikovaných - jako jsou akné, intertrigo - opruzení, kožní mykózy - plísňová onemocnění kůže, bércové vředy) nebo v chirurgii k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYTEAL

POUŽÍVAT

Nepoužívejte

přípravek Cyteal

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • v místech blízko očí, protože přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s okem. Rovněž nepoužívejte do uší při podezření na perforaci či perforaci (protržení) ušního bubínku.
 • k dezinfekci kůže před lékařskými úkony a odběry (např. odběr krve, aplikace injekčních roztoků, punkce)
 • k dezinfekci kůže před invazivními úkony chirurgického charakteru, jako jsou např. lumbální punkce či zavedení kanyly do centrální žíly.
 • přípravek se rovněž nesmí používat k dezinfekci zdravotnického materiálu a chirurgických nástrojů.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cyteal se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Cyteal nepoužívejte na rozsáhlé plochy kůže, pod tlakovým obvazem, na poškozenou kůži (obzvláště v případě popálenin nebo velkých otevřených ran), na sliznice nebo na pokožku nedonošených dětí a kojenců z důvodu rizika průniku do podkoží a možného rozvoje nežádoucích účinků.

Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout.

Po použití je třeba lahvičku s přípravkem řádně a včas uzavřít.

Další léčivé přípravky a přípravek Cyteal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době, nebo které možná budete užívat.

Vyhněte se současnému použití jiných přípravků určených k místní dezinfekci kůže. Zvláště je důležité, abyste současně s přípravkem Cyteal nepoužíval(a) mýdlo, neboť může způsobit neúčinnost tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Z preventivních důvodů je doporučuje vyhnout se používání přípravku Cyteal v těhotenství a v období kojení.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Cyteal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá neředěný anebo ředěný v poměru 1:10. Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout. V gynekologii se přípravek používá neředěný nebo ředěný v poměru 1:10 (např. jako sedací lázeň). V kožním lékařství se přípravek Cyteal používá neředěný k namydlení anebo ředěný v poměru 1:10. V chirurgii se používá:

 • k dezinfekci ran přípravek ředěný v poměru 1:10 a
 • k dezinfekci rukou přípravek neředěný.

Přípravek Cyteal je určen výlučně k zevnímu použití! .

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte okamžitě s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

 • kontaktní dermatitida (zánět kůže).
 • hypersenzitivita (alergická reakce).
 • bolest (pocit píchání)
 • svědění, pocit pálení, suchá kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání.
 • vznik přecitlivělosti na hexamidin (projevuje se vyrážkou) ).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK

CYTEAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po použití vždy lahvičku dobře uzavřete!

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cyteal obsahuje

 • Léčivými látkami jsou hexamidini diisethionas , chlorhexidini digluconatis solutio (20%) a chlorcresolum. 100 ml kožní tekutiny obsahuje hexamidini diisetionas 100 mg, chlorhexidini digluconatis (solutio 20 %) 100 mg a chlorcresolum 300 mg.
 • Pomocnými látkami jsou lauramidopropylbetain, diolamid kyseliny kokosové, kyselina edetová, lesní parfém, kyselina mléčná, čištěná voda.

Jak přípravek Cyteal vypadá a co obsahuje toto balení

Nažloutlá viskózní kapalina charakteristického zápachu. Neprůhledná lahvička z polyethylenu o vysoké hustotě o obsahu 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml, uzavřená neprůhledným šroubovacím uzávěrem z polyethylenu o nízké hustotě.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production, Rue du Lycée-Z.I. de Guiry 45 500 Gien Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o. Prosecká 64, 19000 Praha 9, Telefon: 286 004 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 10. 2017

Kožní podání

Reg.č.: 32/290/98-C

EXP:

Lot:

Velikost balení: 250 ml (500 ml nebo 1000 ml) kožní tekutiny

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

(Informace v Braillově písmu:) CYTEAL

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. PC: SN: NN:

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12937
Kód EAN: 3592619065534
Kód SÚKL: 98190
ATC skupina: Chlorhexidin, kombinace
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

Diskuze

Diskuze CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám