CLARITINE Sirup 120 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441766

ALERGIE? Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin a pomáhá tak obnovit Vaše běžné aktivity.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

FENISTIL Gel 30 g

Léčivý přípravek

FENISTIL Gel 30 g

185 Kč
159 Kč
-14 %

Do košíku

ZYRTEC Potahované tablety 20x10 mg

Léčivý přípravek

ZYRTEC Potahované tablety 20x10 mg

189 Kč
149 Kč
-21 %

Do košíku

FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Léčivý přípravek

FENISTIL Perorální Kapky, roztok  20 ml

169 Kč
146 Kč
-14 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace CLARITINE Sirup 120 ml

ALERGIE? Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin a pomáhá tak obnovit Vaše běžné aktivity.

sp.zn.sukls40560/2015
Příbalová informace: informace pro uživatele

CLARITINE
1mg/ml
sirup
(loratadinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
3. Jak se přípravek Claritine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Claritine uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá
Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat
alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.
Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání,
rýma, pálení a svědění nosu a očí.
Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah
kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).
Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
Neužívejte přípravek Claritine
- jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže trpíte onemocněním jater.
Laboratorní testy
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva
dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.
Další léčivé přípravky a přípravek Claritine

Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují
fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech. Přesto nebylo v klinických
studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které
ovlivňují fungování těchto enzymů.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Přípravek Claritine s jídlem a alkoholem
Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.
Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali
loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine
způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout
ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Claritine obsahuje sacharózu
Přípravek obsahuje 6 g sacharózy v jedné dávce pro dospělého. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Může být škodlivý
pro zuby. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se přípravek Claritine užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo
jiná tekutina.

Použití u dětí
Děti ve věku 2 až 12 let
- s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo
jiná tekutina.
- s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší:
Užívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda
nebo jiná tekutina.

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater
Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda
nebo jiná tekutina.

Děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg:
Užívat jednu odměrku (5 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda
nebo jiná tekutina.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné
problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže
užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je
předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou
chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující
závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku podkožní tkáně na různých místech
organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, nevolnost,
sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Claritine uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu sirupu.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Claritine obsahuje
- Léčivou látkou je loratadinum 1 mg v 1 ml sirupu.
- Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, glycerol 85%, monohydrát kyseliny citronové,
natrium-benzoát, sacharóza, broskvové aroma, čištěná voda.
Jak přípravek Claritine vypadá a co obsahuje toto balení
Claritine je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic.
Lahvička z hnědého skla, PP dětský bezpečnostní uzávěr s PE vložkou, 5ml odměrka, krabička.

Velikost balení: 120 ml
Držitel rozhodnutí o registraci
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Česká republika
Výrobce
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2015

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR
Značka: CLARITINE
Kód výrobku: 441766
Kód EAN: 8590322002049
Kód SÚKL: 0216111
Držitel rozhodnutí: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

ALERGIE? Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin a pomáhá tak obnovit Vaše běžné aktivity.
 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze CLARITINE Sirup 120 ml

Diskuze

Diskuze CLARITINE Sirup 120 ml

Příbalový leták

Příbalový leták CLARITINE Sirup 120 ml

Příbalovou informaci k produktu CLARITINE Sirup 120 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: CLARITINE Sirup 120 ml.

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám