BATRAFEN ROZTOK 1X20ML Roztok k zev. užití

Kód výrobku: 12460

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BATRAFEN ROZTOK 1X20ML Roztok k zev. užití

Všechny kožní infekce vyvolané plísněmi.
1
sp.zn.: sukls240234/2009PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Batrafen roztok
kožní roztok
ciclopiroxum olaminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře neb lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Batrafen roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Batrafen roztok používat
3. Jak se Batrafen roztok používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Batrafen roztok uchovávat
6. Další informace


1. CO JE BATRAFEN ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Batrafen roztok je přípravek proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem
účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Ciklopirox-olamin obsažený v přípravku
Batrafen roztok má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby.
Batrafen roztok je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BATRAFEN ROZTOK
POUŽÍVAT

Neužívejte Batrafen roztok
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciklopirox-olamin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Batrafen roztok.
- Přípravek nesmí být použit do oka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Batrafen roztok je zapotřebí
V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých
případech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Těhotenství a kojení
V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.2
3. JAK SE BATRAFEN ROZTOK POUŽÍVÁ

Vždy používejte Batrafen roztok přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, měl by se Batrafen roztok nanášet na postižené místo dvakrát denně a lehce
vetřít do kůže. V léčbě se pokračuje až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo
návratu infekce, doporučuje se podávat tento přípravek ještě jeden nebo dva týdny po vymizení
příznaků.

Přípravek nesmí být použit do oka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Batrafen roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK BATRAFEN ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Batrafen roztok nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Batrafen roztok obsahuje

- Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 ml roztoku.
- Pomocnými látkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak Batrafen roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v plastové lahvičce s kapacím
zařízením se šroubovacím uzávěrem
Velikost balení: 10 ml a 20 ml


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 2590/33c, Praha 6, Česká republika
3


Výrobce:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.11.2013

Informace o produktu

Výrobce: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 12460
Kód EAN: 8585004415040
Kód SÚKL: 06291
Držitel rozhodnutí: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS

Recenze

Recenze BATRAFEN ROZTOK 1X20ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze BATRAFEN ROZTOK 1X20ML Roztok k zev. užití

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám