BALDRIPARAN 30 obalených tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 367894

Rostlinný přípravek na snížení poruch spánku s vysokým obsahem kozlíku lékařského. Čtěte pozorně příbalovou informaci

Více informací

Běžná cena: 199 Kč
176
Ušetříte: 12 % (23 Kč)

Skladem

V pondělí 26. 8. odešleme, u vás v úterý 27. 8.

V pondělí 26. 8. odešleme, u vás v úterý 27. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BALDRIPARAN 30 obalených tablet

Rostlinný přípravek na snížení poruch spánku s vysokým obsahem kozlíku lékařského. Čtěte pozorně příbalovou informaci

Příbalová informace: informace pro uživatele

Baldriparan obalené tablety

Valerianae extractum siccum
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-    Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1.    Co je přípravek Baldriparan a k čemu se používá
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Baldriparan užívat
3.    Jak se přípravek Baldriparan užívá
4.    Možné nežádoucí účinky
5.    Jak přípravek Baldriparan uchovávat
6.    Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Baldriparan a k čemu se používá

Baldriparan je rostlinný léčivý přípravek, který obsahuje suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského.
 Tento přípravek se používá k úlevě od mírného nervového napětí a poruch spánku u dospělých a dospívajících starších 12 let.
 Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Baldriparan užívat

Neužívejte přípravek Baldriparan:
Jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti
Vzhledem k nedostatečným údajům se použití přípravku Baldriparan u dětí mladších 12 let nedoporučuje.
 
Další léčivé přípravky a přípravek Baldriparan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 Při kombinaci se syntetickými sedativy (zklidňující léky) je nezbytné stanovení diagnózy lékařem a lékařský dohled. Jestliže užíváte přípravek Baldriparan, užívejte tyto přípravky pouze na doporučení svého lékaře.
 
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání přípravku Baldriparan během těhotenství a kojení nedoporučuje.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Baldriparan může mít nepříznivý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti pod vlivem přípravku nesmí řídit, obsluhovat stroje ani vykonávat nebezpečné činnosti nebo se jich účastnit.
 
Přípravek Baldriparan obsahuje sacharosu
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Baldriparan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Dospělí, starší osoby a dospívající starší 12 let
Úleva od mírného nervového napětí
Doporučená dávka přípravku je 1 obalená tableta nejvýše 3krát denně.
 
Zmírnění poruch spánku
Doporučená dávka přípravku je 1 obalená tableta 1/2 až 1 hodinu před ulehnutím, a v případě potřeby se před ní užívá ještě jedna dávka v průběhu večera.
 
Maximální denní dávka je 4 obalené tablety.
 
Použití u dětí  
Vzhledem k nedostatečným údajům se použití přípravku Baldriparan u dětí mladších 12 let nedoporučuje.
 
Způsob podání
Obalené tablety spolkněte celé a dostatečně je zapijte (nejlépe sklenicí vody). Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 
Vzhledem k postupnému nástupu účinku není kořen kozlíku lékařského vhodný pro akutní léčbu poruch spánku vyvolaných nervozitou. Pro dosažení optimálního léčebného účinku se doporučuje nepřetržité podávání po dobu 2-4 týdnů.
 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Baldriparan, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) o jednu obalenou tabletu více, než jste měl(a), obvykle se nedostaví žádné nežádoucí následky. Pokračujte v užívání přípravku Baldriparan tak, jak popisuje tato příbalová informace, nebo podle pokynů svého lékaře.
 
Jestliže jste se významně předávkoval(a) tímto přípravkem (6 nebo více obalených tablet), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Příznaky předávkování mohou být: únava, břišní křeče, tíseň na hrudi, závratě, třes rukou a rozšířené zornice (mydriáza).
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Baldriparan
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte v užívání přípravku Baldriparan tak, jak popisuje tato příbalová informace, nebo podle pokynů svého lékaře.
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Příznaky v oblasti trávicího traktu (např. nevolnost, břišní křeče).
 
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Baldriparan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
 

Co přípravek Baldriparan obsahuje

  • Léčivou látkou je suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského. Jedna obalená tableta obsahuje Valerianae extractum siccum, extrahováno ethanolem 70 % V/V 441,35 mg (odpovídá Valerianae radix 2,65 g – 3,27 g).  
  • Dalšími pomocnými látkami jsou:  

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, maltodextrin a mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva: uhličitan vápenatý, karnaubský vosk, indigo karmín (E132), makrogol 6000, dihydrogenfosforečnan draselný, povidon 25, čištěný ricínový olej, šelak, arabská klovatina usušená rozprašováním, sacharosa, mastek, oxid titaničitý (E171) a bílý vosk.
 
Jak přípravek Baldriparan vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Baldriparan jsou světle modré, kulaté, bikonvexní obalené tablety o průměru přibližně 12,4 mm a výšce přibližně 7,5 mm.
 
Balení PVC/PVdC/aluminiových blistrů obsahující 15, 30, 60, 90 nebo 120 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko  
 
Výrobce
Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Německo
 
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
via Nettunense 90
04011 Aprilia
Itálie
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
 
Česká republika - Baldriparan
Francie - Dormiamed
Rakousko - Valeriamed Nacht & Tag
Slovenská republika - Baldriparan
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.10.2016.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Značka: BALDRIPARAN
Kód výrobku: 367894
Kód EAN: 9120036094406
Kód SÚKL: 9406B
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace: informace pro uživatele Baldriparan obalené tablety

Valerianae extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-    Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1.    Co je přípravek Baldriparan a k čemu se používá
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Baldriparan užívat
3.    Jak se přípravek Baldriparan užívá
4.    Možné nežádoucí účinky
5.    Jak přípravek Baldriparan uchovávat
6.    Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Baldriparan a k čemu se používá

Baldriparan je rostlinný léčivý přípravek, který obsahuje suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského.
 Tento přípravek se používá k úlevě od mírného nervového napětí a poruch spánku u dospělých a dospívajících starších 12 let.
 Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Baldriparan užívat

Neužívejte přípravek Baldriparan:
Jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti
Vzhledem k nedostatečným údajům se použití přípravku Baldriparan u dětí mladších 12 let nedoporučuje.
 
Další léčivé přípravky a přípravek Baldriparan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 Při kombinaci se syntetickými sedativy (zklidňující léky) je nezbytné stanovení diagnózy lékařem a lékařský dohled. Jestliže užíváte přípravek Baldriparan, užívejte tyto přípravky pouze na doporučení svého lékaře.
 
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání přípravku Baldriparan během těhotenství a kojení nedoporučuje.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Baldriparan může mít nepříznivý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti pod vlivem přípravku nesmí řídit, obsluhovat stroje ani vykonávat nebezpečné činnosti nebo se jich účastnit.
 
Přípravek Baldriparan obsahuje sacharosu
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Baldriparan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Dospělí, starší osoby a dospívající starší 12 let
Úleva od mírného nervového napětí
Doporučená dávka přípravku je 1 obalená tableta nejvýše 3krát denně.
 
Zmírnění poruch spánku
Doporučená dávka přípravku je 1 obalená tableta 1/2 až 1 hodinu před ulehnutím, a v případě potřeby se před ní užívá ještě jedna dávka v průběhu večera.
 
Maximální denní dávka je 4 obalené tablety.
 
Použití u dětí  
Vzhledem k nedostatečným údajům se použití přípravku Baldriparan u dětí mladších 12 let nedoporučuje.
 
Způsob podání
Obalené tablety spolkněte celé a dostatečně je zapijte (nejlépe sklenicí vody). Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 
Vzhledem k postupnému nástupu účinku není kořen kozlíku lékařského vhodný pro akutní léčbu poruch spánku vyvolaných nervozitou. Pro dosažení optimálního léčebného účinku se doporučuje nepřetržité podávání po dobu 2-4 týdnů.
 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Baldriparan, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) o jednu obalenou tabletu více, než jste měl(a), obvykle se nedostaví žádné nežádoucí následky. Pokračujte v užívání přípravku Baldriparan tak, jak popisuje tato příbalová informace, nebo podle pokynů svého lékaře.
 
Jestliže jste se významně předávkoval(a) tímto přípravkem (6 nebo více obalených tablet), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Příznaky předávkování mohou být: únava, břišní křeče, tíseň na hrudi, závratě, třes rukou a rozšířené zornice (mydriáza).
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Baldriparan
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte v užívání přípravku Baldriparan tak, jak popisuje tato příbalová informace, nebo podle pokynů svého lékaře.
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Příznaky v oblasti trávicího traktu (např. nevolnost, břišní křeče).
 
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Baldriparan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
 

Co přípravek Baldriparan obsahuje

  • Léčivou látkou je suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského. Jedna obalená tableta obsahuje Valerianae extractum siccum, extrahováno ethanolem 70 % V/V 441,35 mg (odpovídá Valerianae radix 2,65 g – 3,27 g).  
  • Dalšími pomocnými látkami jsou:  

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, maltodextrin a mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva: uhličitan vápenatý, karnaubský vosk, indigo karmín (E132), makrogol 6000, dihydrogenfosforečnan draselný, povidon 25, čištěný ricínový olej, šelak, arabská klovatina usušená rozprašováním, sacharosa, mastek, oxid titaničitý (E171) a bílý vosk.
 
Jak přípravek Baldriparan vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Baldriparan jsou světle modré, kulaté, bikonvexní obalené tablety o průměru přibližně 12,4 mm a výšce přibližně 7,5 mm.
 
Balení PVC/PVdC/aluminiových blistrů obsahující 15, 30, 60, 90 nebo 120 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko  
 
Výrobce
Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Německo
 
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
via Nettunense 90
04011 Aprilia
Itálie
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
 
Česká republika - Baldriparan
Francie - Dormiamed
Rakousko - Valeriamed Nacht & Tag
Slovenská republika - Baldriparan
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.10.2016.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze BALDRIPARAN 30 obalených tablet

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Beru ve vypjatých situacích.

Máte-li psychickou zátěž, doporučuji.

Diskuze

Diskuze BALDRIPARAN 30 obalených tablet

Příbalový leták

Příbalový leták BALDRIPARAN 30 obalených tablet

Příbalovou informaci k produktu BALDRIPARAN 30 obalených tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: BALDRIPARAN 30 obalených tablet.

Zkušenosti uživatelů

80 % 19/05/2018

Beru ve vypjatých situacích.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám