ATEHEXAL 50 30X50MG Potahované tablety

Kód výrobku: 17491

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ATEHEXAL 50 30X50MG Potahované tablety

Atehexal 25 se užívá k léčbě funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi). Atehexal 50 se užívá k léčbě: - funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi); - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní); - některých poruch srdečního rytmu. Atehexal 100 se užívá k léčbě: - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých.
1/6
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls152385/2008,
sukls152387/2008, sukls152389/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
A T E H E X A L 25
A T E H E X A L 50
A T E H E X A L 100
Potahované tablety
Atenololum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat .
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ATEHEXAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATEHEXAL užívat
3. Jak se ATEHEXAL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak ATEHEXAL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ATEHEXAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ATEHEXAL patří mezi antihypertenziva, betalytika.
Atenolol je látka, která blokuje tzv. sympatické beta-1 receptory; snižuje srdeční frekvenci, snižuje
nároky srdce na spotřebu kyslíku a upravuje některé poruchy srdečního rytmu. Atenolol také snižuje
krevní tlak.
ATEHEXAL 25 se užívá k léčbě funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom,
regulační oběhové změny při hypertenzi).
ATEHEXAL 50 se užívá k léčbě:
- funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové
změny při hypertenzi)
- vysokého krevního tlaku (hypertenze)
- nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní)
- některých poruch srdečního rytmu.
ATEHEXAL 100 se užívá k léčbě:
- vysokého krevního tlaku (hypertenze)
- nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní)
Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých.
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATEHEXAL UŽÍVAT
Neužívejte ATEHEXAL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na atenolol nebo na kteroukoli další složku ATEHEXALu
- při těžkém srdečním selhávání
- při těžších poruchách převodu vzruchu mezi srdečními předsíněmi a komorami
- při nízké srdeční frekvenci (počet tepů pod 50 za minutu)
- při výrazně sníženém krevním tlaku
- při těžkých poruchách prokrvení končetin (bolesti v lýtkách při chůzi, výrazně chladné končetiny)
- při acidóze
- při některých dlouhodobých onemocněních dýchacích cest (průduškové astma)
- současně s některými léky užívanými k léčení deprese (tzv. inhibitory MAO-A)
- při současném nitrožilním podávání blokátorů vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu
anebo nitrožilním podávání jiných léků užívaných při některých poruchách srdečního rytmu (např.
disopyramidu) - (s výjimkou terapie na jednotce intenzivní péče).
Zvláštní opatrnosti při použití ATEHEXALu je zapotřebí
Při dlouhodobém užívání Atehexalu se nemá léčba náhle ukončovat, ale dávku je nutno postupně
snižovat. Při přípravě na celkovou anestesii, je nutno anesteziologa informovat, že užíváte Atehexal.
Užívání pacienty, kteří mají cukrovku se silnou kolísavostí krevního cukru je možno pouze pod pečlivým
lékařským dohledem. Pro užívání atenololu u pacientů s těžkou alergií a s psoriázou (lupenkou) musí být
zvláštní důvody.
Atenolol se v průběhu těhotenství může použít pouze po pečlivém zvážení očekávaného prospěchu a
možného rizika. V průběhu kojení je třeba obzvlášť pečlivé sledování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání blokátorů vápníkového kanálu (typu verapamilu nebo diltiazemu) může vést
k výraznému zpomalení srdeční činnosti a může dojít i k jiným poruchám srdeční činnosti. Při náhlém
ukončení současné léčby klonidinem( užívá se k léčbě vysokého krevního tlaku ) může dojít k velkému
zvýšení krevního tlaku. Naopak při současném užívání s některými léčivy ovlivňujícími psychické funkce
(antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny, silná analgetika) a léky používanými k léčení vysokého
krevního tlaku může dojít k hlubokému poklesu krevního tlaku provázenému závratěmi až krátkodobým
bezvědomím při rychlém vstávání. Při současném užívání atenololu a insulinu nebo dalších látek
snižujících hladinu krevního cukru, může být jejich účinek zesílen nebo prodloužen.
Užívání přípravku ATEHEXAL s jídlem a pitím
Potahované tablety se mají užívat celé nerozkousané před jídlem a zapít trochou tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Atenolol se v průběhu těhotenství může použít pouze po pečlivém zvážení očekávaného prospěchu a
možného rizika. V průběhu kojení je třeba obzvlášť pečlivé sledování.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Atehexal může zejména na začátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (na př. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve
výškách a podobně). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
3/6
Důležité informace o některých složkách ATEHEXALu
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE ATEHEXAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte ATEHEXAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže je třeba přerušit anebo ukončit dlouhodobou léčbu přípravkem ATEHEXAL, je zásadně třeba
dávkování vysazovat pozvolna a pomalu, protože při náhlém odnětí atenololu hrozí riziko srdeční
ischemie, a také anginy pectoris, případně infarktu myokardu nebo prudkého zvýšení krevního tlaku.
Obvyklá dávka přípravku je:
Dospělí a mladiství:
ATEHEXAL 25
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 1 krát denně 25 mg atenololu (1 tableta
Atehexal 25), ráno.
ATEHEXAL 50
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 25 mg atenololu jednou denně (tj. 1/2
potahované tablety přípravku ATEHEXAL 50 jednou denně)
K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle začíná léčba dávkou l krát denně 50 mg atenololu (jedna
tableta Atehexalu 50).
V případě potřeby může lékař dávku zvýšit na 1 krát denně 100 mg atenololu (tj. 2 tablety Atehexal 50
denně).
K léčbě anginy pectoris se užívá 50 mg až 100 mg atenololu 1 krát denně (tj. 1-2 tablety přípravku
Atehexal 50 jednou denně).
K léčbě některých poruch srdečního rytmu se užívá 50 mg atenololu jednou nebo dvakrát denně anebo
100 mg atenololu jednou denně (tj. 1 tableta přípravku Atehexal 50 jednou až dvakrát denně, anebo 2
tablety Atehexal 50 1 krát denně).
ATEHEXAL 100
K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle začíná léčba dávkou l krát denně 50 mg atenololu (tj. 1/2
potahované tablety přípravku ATEHEXAL 100 jednou denně).
V případě potřeby může lékař po týdnu dávku zvýšit na 100 mg atenololu jednou denně (tj. 1 tableta
přípravku Atehexal 100 jednou denně).
K léčbě anginy pectoris se užívá 50 mg až 100 mg atenololu 1 krát denně (tj. -1 tableta přípravku
Atehexal 100 jednou denně).
U pacientů s poruchou funkce ledvin sníží lékař dávkování podle stavu pacienta.
Jestliže jste užil(a) více ATEHEXALu, než jste měl(a)
Při předávkování, nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ATEHEXAL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte příští obvyklou dávku v obvyklé době.
Jestliže jste přestal(a) užívat ATEHEXAL
4/6
Nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ATEHEXAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Poruchy nervového systému
Zvláště na začátku léčby se mohou objevit poruchy centrálního nervového systému jako jsou únava,
závratě, bolesti hlavy. Mohou se také objevit oblasti kožní necitlivosti (parestézie).
Gastrointestinální poruchy
Přechodně se mohou objevit zažívací potíže jako je nucení na zvracení, zvracení, bolesti břicha, zácpa
nebo průjem. Zřídka se objevuje sucho v ústech.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Zřídka se objevují projevy přecitlivělosti na kůži (zarudnutí, svědění, vyrážky). ATEHEXAL může v
ojedinělých případech vyvolat kožní onemocnění lupénku (psoriázu) provázené kožní vyrážkou a
zvýšeným šupením kůže, nebo se stávající kožní onemocnění může zhoršit.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Může se také objevit pocit chladu v končetinách, svalová slabost nebo svalové křeče.
Psychiatrické poruchy
Zvláště na začátku léčby se může objevit rozladění, zmatenost, pocení, děsivé sny, zesílená snová
aktivita, poruchy spánku a halucinace.
Cévní poruchy
Může dojít ke zhoršení poruch periferního prokrvení končetin.
Srdeční poruchy
Zřídka se může objevit výrazný pokles krevního tlaku spojený až s krátkodobým bezvědomím při náhlém
vstávání, bušení srdce (palpitace), zpomalení srdeční frekvence a zhoršení srdeční slabosti, projevující se
dušností a otoky končetin.Vzácně se může objevit u pacientů se záchvatovitými bolestmi v srdeční krajině
(angina pectoris) zvýšení počtu nebo intensity záchvatů bolesti.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
U pacientů s vleklým zánětem průdušek nebo se sklonem k astmatickým záchvatům může dojít k
dechovým obtížím.
5/6
Poruchy oka
Zřídka se objevuje zánět spojivek nebo snížení tvorby slz (opatrnost je nutná při nošení kontaktních
čoček).
Poruchy metabolismu a výživy
Ve vzácných případech se může dosud neobjevená cukrovka stát zjevnou, nebo se stávající onemocnění
zhorší.
Poruchy reprodukčního systému a prsu
V ojedinělých případech může dojít k poruchám sexuálních funkcí (snížení pohlavní touhy a potence).
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
U pacientů s těžkými reakcemi z přecitlivělosti (alergií) může dojít k prudké anafylaktické reakci (kožní
vyrážky, svědění, dýchací potíže, pokles krevního tlaku se závratěmi a až bezvědomím). Pokud se
uvedené příznaky objeví poraďte se s lékařem okamžitě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK ATEHEXAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
ATEHEXAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co ATEHEXAL obsahuje
Léčivou látkou je Atenololum 25 mg, 50 mg nebo 100 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, natrium-lauryl-sulfát, těžký
zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, monohydrát laktosy,
hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, makrogol 4000.
Jak ATEHEXAL vypadá a co obsahuje toto balení
ATEHEXAL 25: bílé kulaté a bikonvexní potahované tablety, hladké, na jedné straně dělené půlicí rýhou
a na straně druhé s označením 25; velikost tablet o průměru 6,5 - 6,8 mm.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání a není určena k dělení dávky.
6/6
ATEHEXAL 50: bílé kulaté a bikonvexní potahované tablety, hladké, na jedné straně dělené půlicí rýhou
a na straně druhé s označením 50; velikost tablet o průměru 9,0 - 9,3 mm.
ATEHEXAL 100: bílé kulaté a bikonvexní potahované tablety, hladké, na jedné straně dělené půlicí
rýhou a na straně druhé s označením 100; velikost tablet o průměru 11,0 - 11,3 mm.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Balení
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 25,
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 50,
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 100.
Držitel rozhodnutí o registraci
Hexal AG, Holzkirchen, Německo
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Datum poslední revize
9.3. 2011

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17491
Kód EAN: 4030855002696
Kód SÚKL: 42456
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Recenze

Recenze ATEHEXAL 50 30X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze ATEHEXAL 50 30X50MG Potahované tablety

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám